Help for English

Časté chyby #3: Souvětí a vedlejší věty

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.09.2006

Další časté chyby, tentokráte chyby týkající se stavby souvětí a tvoření vedlejších vět (časových, podmínkových, vztažných apod.)Časté gramatické chyby #3

Vedlejší věty

Ve třetí části se zaměříme na problémy spojené s anglickými souvětími, vedlejšími větami apod.

I'll go skiing, when I have some free time.

Chyba v této větě se týká interpunkce, tedy čárky před vedlejší větou. Na tomto místě by v češtině čárka byla, v angličtině nikoliv. Obecně se čárka v angličtině používá daleko méně, než je tomu v našem jazyce. U příslovečných a předmětných vedlejších vět platí toto pravidlo: Pokud vedlejší věta následuje za hlavní, čárku nepíšeme. Pokud vedlejší věta větu hlavní předchází, čárku píšeme. Správně tedy můžeme použít tyto dvě varianty:

I'll go skiing when I have some free time.
When I have some free time, I'll go skiing.

Jiná pravidla platí např. pro vedlejší věty vztažné.

When you will arrive, we'll have dinner.

V tomto souvětí je vedlejší věta časová, ve které je špatně použitý čas. V časových větách NELZE používat budoucí čas. Pro vyjádření budoucnosti zde používáme přítomný čas. Toto souvětí by tedy mělo znít takto:

When you arrive, we'll have dinner.

POZOR: Toto platí pouze pro vedlejší větu, nikoliv pro větu hlavní.

I will tell you my name if you will tell me yours.

Tento případ se podobá předcházejícímu, jedná se o podmínkovou větu, a v těch také nemůže být budoucí čas! Opět místo něho používáme přítomný:

I will tell you my name if you tell me yours.


If I would have money, I would buy a car.

Podobným problémem bývá druhý kondicionál (kdyby .. tak by ...), kde není možné ve vedlejší větě použít podmiňovací způsob, musíme použít minulý čas:

If I had money, I would buy a car.

V hlavní větě samozřejmě podmiňovací způsob bude.

I wish I would be rich.

Stejně jako u kondicionálů, ani u přacích vět (I wish..., If only...) se nepoužívá WOULD, ale minulý čas:

I wish I were/was rich.

Pro věty týkající se minulosti se používá předminulý čas - I wish I had been rich. (Kéž bych tehdy byl bohatý.)

She stayed there until they didn't return.

Česky řekneme 'Zůstala tam, dokud se nevrátili'. Anglicky však za UNTIL (dokud ne) nelze použít zápor, protože UNTIL je už spojka záporná:

She stayed there until they returned.

To samé platí pro spojku UNLESS (pokud ne) v podmínkových větách.

In case he returns, we will go out.

Pravděpodobně student chtěl říci v případě že, ale IN CASE znamená pro případ že. Věta by tedy znamenala, že raději odejdeme, aby nás tu nezastihl. Chceme-li však vyjádřit české 'v případě že', nejlépe uděláme, když si vystačíme se spojkou IF:

If he returns, we will go out.


I met a man which was wearing a pink coat.

Zde je vedlejší věta přívlastková (neboli vztažná). Nesprávně je zde použito vztažné zájmeno, protože WHICH lze použít pouze pro věci, pro neživotná podstatná jména. Pro lidi (životná podstatná jména) používáme vztažné zájmeno WHO:

I met a man who was wearing a pink coat.

POZOR: WHICH může také být tázací zájmeno, potom se dá použít i pro věci i pro lidi, a má jiný význam! (který z...)

He said something what I didn't like.

'Řekl něco, co se mi nelíbilo.' I zde se jedná o vztažnou větu, která rozvíjí zájmeno SOMETHING. V češtině použijeme 'něco, co', v angličtině WHAT použít nelze, protože WHAT není vztažné zájmeno. Protože se nejedná o nic životného, použijeme WHICH nebo THAT:

He said something which/that I didn't like.

Samozřejmě by zde šlo vztažné zájmeno vynechat, a každý rodilý mluvčí by ho také vynechal:

He said something I didn't like.

WHAT lze použít u předmětných a podmětných vět, tedy podobnou větu bychom mohli formulovat tako:

He said what I didn't like.

Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podmětné věty v angličtině

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby #1: Anglický slovosled

První část série článků věnovaných nejčastějším gramatickým chybám, kterých se studenti angličtiny dopouštějí. Tento díl je věnován anglickému slovosledu.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 32: Vztažné WHICH

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Vyhněte se nesprávnému používání vztažného zájmena WHICH.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časté chyby #3: Souvětí a vedlejší věty 2 40340 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před rokem