Help for English

Slovesa s koncovkou -EN

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2012

Přehled sloves s koncovkou -EN, která vyjadřují změnu stavu.Slovesa s koncovkou -EN

O slovesech s koncovkou -EN jsme se jistě již zmiňovali (např. v článcích Změna stavu – slovesa BECOME, GET, GO… nebo Suffixes – přípony (třetí část)). Dnes Vám nabídnu přehled těchto sloves.

Nejprve si připomeneme, o jaká slovesa se jedná. Slovesa s koncovkou -EN (nemluvíme-li ovšem o minulém příčestí některých nepravidelných sloves jako např. WRITTEN, GOTTEN, FORGOTTEN, RIDDEN, DRIVEN, TAKEN apod.) vyjadřují změnu stavu. Nejčastěji se tvoří z přídavného jména:

black → blacken – zčernat
wide → widen – rozřířit (se)

Někdy je musíme vytvořit s podstatného jména, ne z přídavného:

strong – strength → strengthen – zesílit, posílit
high – height→ heighten – zvýšit, zvednout

Takto však nelze vytvářet nová slova z jakéhokoliv přídavného jména. U některých ano, ale u většiny ne. Např. greenen, narrowen, cheerfullen či largen prostě neexistují. Potom musíme pro vyjádření změny stavu použít jiné prostředky. Nejčastěji např. vazbu s MAKE / BECOME (viz článek Změna stavu – slovesa BECOME, GET, GO…).

green – become/turn green (He turned green with envy.)
narrow – narrow (His eyes narrowed.)
cheerful – cheer up (My friends tried to cheer me up.)
large – enlarge (Can you enlarge this picture a little?)

Nyní již přehled sloves s koncovkou -EN. Bude rozdělen na tři skupiny podle důležitosti. Každý přehled si můžete importovat do programu Word Manager nebo se z něho nechat prozkoušet zdarma zde. Za každým přehledem uvedu několik příkladových vět.


Verbs ending in -EN 1. část

 
blacken - zčernat
BrE
/'blækən/ Přehrát
AmE
/'blækən/ Přehrát

verb - to become black

 
brighten - rozjasnit se, zjasnit, zesvětlat
BrE
/'braɪtn/ Přehrát
AmE
/'braɪtn/ Přehrát

verb - to become bright, to become brighter

 
broaden - rozšířit, rozšířit se
BrE
/'brɔ:dn/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dn/ Přehrát

verb - to make broader, to become broader

 
darken - stmívat se, potemnět, tmavnout, ztmavnout
BrE
/'dɑ:kən/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rkən/ Přehrát

verb - to become darker

 
deepen - prohloubit (se)
BrE
/'di:pən/ Přehrát
AmE
/'di:pən/ Přehrát

verb - to make something deeper, to become deeper

 
harden - ztvrdnout, zpevnit se
BrE
/'hɑ:dn/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdn/ Přehrát

verb - to become harder

 
lengthen - prodloužit, prodloužit se
BrE
/'leŋθən/
AmE
/'leŋθən/ Přehrát

verb - to make sth longer, to become longer

 
lighten - zesvětlit, prosvětlit, osvětlit
BrE
/'laɪtn/ Přehrát
AmE
/'laɪt̬n/ Přehrát

verb - to give more light or brightness, to become or make something lighter and brighter

 
shorten - zkrátit, krátit, zkrátit se
BrE
/'ʃɔ:tn/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:rt̬n/ Přehrát

verb - to make shorter, to become shorter

 
soften - změkčit
BrE
/'sɒfn/ Přehrát
AmE
/'sɑ:fn/ Přehrát

verb - to make softer, to become softer

 
strengthen - posílit, zesílit, dodat sílu, posilnit
BrE
/'streŋθn/
AmE
/'streŋθn/ Přehrát

verb - to make or become stronger

 
thicken - zhoustnout, zahustit, zesílit (v objemu)
BrE
/'θɪkən/
AmE
/'θɪkən/ Přehrát

verb - to make thicker, to become thicker

 
weaken - slábnout
BrE
/'wi:kən/ Přehrát
AmE
/'wi:kən/ Přehrát

verb - to become weaker, to lose strength

 
whiten - zbělat, nabílit, bílit
BrE
/'waɪtn/ Přehrát
AmE
/'waɪt̬n/ Přehrát

verb - to make something white, to become white

 
widen - rozšířit, rozšířit se
BrE
/'waɪdn/ Přehrát
AmE
/'waɪdn/ Přehrát

verb - to make sth wider, to become wider

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

You could see where fire blackened the ground. TTT
His eyes brightened when we started talking about our trip. TTT
You need to broaden the topic a little. Your essay is too short. TTT
The sky darkened as the end of the day approached. TTT
Our friendship was deepening every day and I didn't want to say anything that could jeopardize it. TTT
“I won't listen to this!” his voice hardened. TTT
The skirt is too short. I'll need to have it shortened. TTT
Our mood lightened. Everything was going to be alright, it seemed. TTT
I decided to shorten the trip by a few days. TTT
Wait for the butter to soften in room temperature. TTT
We need to strengthen our position on the market. TTT
The sauce will thicken if you let it cool slightly. TTT
Her illness had weakened her so she spent most of the day resting. TTT
You can choose from a variety of toothpaste with whitening effect. TTT
His smile widened when he saw me. TTT


Verbs ending in -EN 2. část

 
fatten - ztloustnout, vykrmit (aby ztloustl)
BrE
/'fætn/ Přehrát
AmE
/'fæt̬n/ Přehrát

verb - to become fat, to make something fatter

 
flatten - narovnat, uhladit, zploštit
BrE
/'flætn/ Přehrát
AmE
/'flæt̬n/ Přehrát

verb - to make/become flat

 
freshen - osvěžit, občerstvit
BrE
/'freʃn/ Přehrát
AmE
/'freʃn/ Přehrát

verb - to make something fresh, to become fresh

 
frighten - vystrašit, postrašit, vyděsit
BrE
/'fraɪtn/ Přehrát
AmE
/'fraɪtn/ Přehrát

verb - to make somebody terrified or scared

 
heighten - zvýšit, zvětšit
BrE
/'haɪtn/ Přehrát
AmE
/'haɪt̬n/ Přehrát

verb - to make/become higher

 
loosen - povolit, uvolnit
BrE
/'lu:sn/ Přehrát
AmE
/'lu:sn/ Přehrát

verb - to make something less tight, to make something not fixed

 
moisten - navlhčit, zvlhčit
BrE
/'mɔɪsn/ Přehrát
AmE
/'mɔɪsn/ Přehrát

verb - to make something slightly wet

 
quicken - zrychlit, zrychlit se
BrE
/'kwɪkən/ Přehrát
AmE
/'kwɪkən/ Přehrát

verb - to make sth quicker, to become quicker

 
quieten - ztišit se, zklidnit se
BrE
/'kwaɪətn/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət̬n/ Přehrát

verb - to make/become quieter

 
redden - zčervenat, zrudnout
BrE
/'redn/ Přehrát
AmE
/'redn/ Přehrát

verb - to make/become red

 
roughen - zdrsnit, zhrubnout
BrE
/'rʌfn/ Přehrát
AmE
/'rʌfn/ Přehrát

verb - to make/become rougher

 
sadden - zesmutnět
BrE
/'sædn/ Přehrát
AmE
/'sædn/ Přehrát

verb - to make/become sad

 
sharpen - naostřit, ořezat (např. tužku)
BrE
/'ʃɑ:pən/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rpən/ Přehrát

verb - to make/ become sharp

 
straighten - narovnat
BrE
/'streɪtn/ Přehrát
AmE
/'streɪtn/ Přehrát

verb - to make straight, to make direct

sweeten
sweeten - osladit
BrE
/'swi:tn/ Přehrát
AmE
/'swi:t̬n/ Přehrát

verb - to add sugar into something

 
tighten - napnout
BrE
/'taɪtn/ Přehrát
AmE
/'taɪt̬n/ Přehrát

verb - to make something tighter

 
toughen - ztuhnout, ztužit
BrE
/'tʌfn/ Přehrát
AmE
/'tʌfn/ Přehrát

verb - to make/become tough

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

My grandparents fattened a pig every year and then at Christmas we would all eat it. TTT
The website shows exercises to flatten the stomach. TTT
The thunderstorm freshened the air. TTT
You frightened me! TTT
The assassination heightened the tension between the two countries. TTT
The atmosphere slowly loosened up and everyone started having fun. TTT
She stopped to moisten her lips and then went on talking. TTT
My pulse quickened. TTT
The storm finally quietened down and it stopped raining. TTT
There were tears in her reddened eyes. TTT
Tree bark usually roughens with age. TTT
He was saddened over the death of his mother. TTT
This crayon needs sharpening. TTT
You can straighten you hair with a hair straightener. TTT
I bought some sweetened whipped cream. Do you want some in your coffee? TTT
Please check that the bolts are tightened properly. TTT
Our school should toughen up the rules on bullying. TTT


Verbs ending in -EN 3. část

 
awaken - probudit se, probudit
BrE
/ə'weɪkən/ Přehrát
AmE
/ə'weɪkən/ Přehrát

verb - to stop sleeping or to make somebody/something stop sleeping

 
coarsen - zdrsnit, zdrsnět
BrE
/'kɔ:sn/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rsn/ Přehrát

verb - to become/make coarse

 
dampen - ztišit (např. pocity), ztlumit (např. pocity)
BrE
/'dæmpən/ Přehrát
AmE
/'dæmpən/ Přehrát

verb - to make something less strong, especially strong positive feelings

 
deaden - utlumit, utišit (např. bolest)
BrE
/'dedn/ Přehrát
AmE
/'dedn/ Přehrát

verb - (of pain, sound etc.) to make/become duller, not as strong

 
deafen - ohlušit
BrE
/'defn/ Přehrát
AmE
/'defn/ Přehrát

verb - (esp. of sound) to make someone deaf, to be so loud that you can't hear other things

 
embolden - dodat odvahu
BrE
/ɪm'bəʊldən/ Přehrát
AmE
/ɪm'boʊldən/ Přehrát

verb - to give someone courage or confidence

 
hasten - spěchat
BrE
/'heɪsn/ Přehrát
AmE
/'heɪsn/ Přehrát

verb - to move or act quickly, to be in a hurry

 
hearten - povzbudit (někoho), dodat naději, dodat odvahu
BrE
/'hɑ:tn/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt̬n/ Přehrát

verb - to give someone hope, courage etc.

christen
christen - pokřtít
BrE
/'krɪsn/ Přehrát
AmE
/'krɪsn/ Přehrát

verb - to make somebody a member of Christian community, to baptize somebody

 
lessen - zmenšit, snížit
BrE
/'lesn/ Přehrát
AmE
/'lesn/ Přehrát

verb - to make something smaller or weaker

 
liken - připodobnit, přirovnat (něco k něčemu)
BrE
/'laɪkən/ Přehrát
AmE
/'laɪkən/ Přehrát

verb - to compare something to something else, to describe something as similar to something else

 
liven up - oživit
BrE
/ˌlaɪvn'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlaɪvn'ʌp/ Přehrát

verb - to make something more lively or exciting

 
madden - rozčílit, rozzuřit, dohnat k šílenství
BrE
/'mædn/ Přehrát
AmE
/'mædn/ Přehrát

verb - to make someone angry

 
neaten - upravit, urovnat
BrE
/'ni:tn/ Přehrát
AmE
/'ni:tn/ Přehrát

verb - to make something neat and tidy

 
ripen - dozrát, dozrávat
BrE
/'raɪpən/ Přehrát
AmE
/'raɪpən/ Přehrát

verb - to become ripe

 
slacken - ochabnout, zpomalit
BrE
/'slækən/ Přehrát
AmE
/'slækən/ Přehrát

verb - to become less active, slower

 
smarten up - vyparádit, vystrojit
BrE
/ˌsmɑ:tn'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsmɑ:rtn'ʌp/ Přehrát

verb - to spruce up, to make something look tidy and smart

 
stiffen - znehybnit, ztuhnout, zatuhnout, tvrdnout
BrE
/'stɪfn/ Přehrát
AmE
/'stɪfn/ Přehrát

verb - to become or make difficult to bend

 
worsen - zhoršit se
BrE
/'wɜ:sn/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rsn/ Přehrát

verb - to make/become worse

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

Twe dwarves in the mines of Moria dug too deep and awakened something ancient and terrible. TTT
The long war coarsened the people. TTT
We won't let the rain dampen our spirits. TTT
They gave him some morphine to deaden the pain. TTT
My heart stopped when I heard the deafening scream from downstairs. TTT
The coach tried to embolden his team before the match. TTT
It will take a few weeks and not much can be done to hasten the process. TTT
We heard the heartening news that everyone was alright. TTT
The priest refused to christen Angela's baby because she wasn't married. TTT
Using contraception will lessen the risk of an unwanted pregnancy. TTT
The speaker likened the situation to driving on an icy road. TTT
I'm going to put up some posters in my room to liven it up a little. TTT
Last night's football game was maddeningly boring. TTT
He didn't bother to neaten his hair before he ran out of the door. TTT
She ate all the tomatoes before they could fully ripen. TTT
The wind was slackening but it kept on raining heavily. TTT
I wear this jacket when I need to smarten myself up. TTT
The dog's ears stiffened as he heard a key in the lock. TTT
I know you love your cat, but your allergies are only going to worsen if he stays. TTT


Závěrem

Vidíte, že podobných slov je poměrně dost, ale na jejich význam se (až na některé výjimky) dá přijít poměrně snadno i bez slovníku.

Bylo by dobré, aby přešla i do Vaší aktivní slovní zásoby, tedy abyste je začali aktivně používat. Zkuste si vymyslet podobné věty, jako jsou v příkladech. Tak se Vám budou lépe pamatovat.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovesa vyjadřující změnu stavu

Procvičte si slovesa vyjadřující změnu stavu.
ELEMENTARY

Pravopisné změny (cvičení)

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.
INTERMEDIATE

Word Building #1

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovesa s koncovkou -EN 4 3636 Od dannyd14 poslední příspěvek
před 8 lety