Use of English 13

Vydáno dne 04.12.2005

13. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I want to buy ________.

  1. her some flowers
  2. some flowers my sister
  3. some flowers to her
  4. to my sister some flowers
 2. We won't start until Martin ________.

  1. arrives
  2. doesn't arrive
  3. will arrive
  4. won't arrive
 3. Even after five years of studying English, I still ________ many mistakes.

  1. do
  2. don't
  3. have
  4. make
 4. Why are you so dirty? – Well, ________ my car.

  1. I repaired
  2. I was repairing
  3. I've been repairing
  4. I've repaired
 5. I'd buy it if I ________ you.

  1. am
  2. had been
  3. were
  4. would be
 6. Can you tell me the ________ to the station, please?

  1. journey
  2. road
  3. trip
  4. way
 7. No wonder his homework was without mistakes. He got his older brother ________ him.

  1. help
  2. helping
  3. to help
  4. who help
 8. Sorry, I can't go to the party with you. ________ my driving test at that time.

  1. I take
  2. I will take
  3. I'm going to take
  4. I'm taking
 9. The old house had to be pulled ________ to make way for a new road.

  1. away
  2. down
  3. over
  4. up
 10. Mike brought me ________ bad news.

  1. ---
  2. a few
  3. many
  4. two
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) c, 8) d, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: