Use of English 15

Vydáno dne 18.12.2005

15. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. Last month I decided to live without TV. I ________ it since then!

  1. 'm not watching
  2. didn't watch
  3. haven't been watching
  4. haven't watched
 2. My mother gave me ________ socks for Christmas.

  1. funny red woollen
  2. funny woollen red
  3. red funny woollen
  4. woollen funny red
 3. You should take an umbrella ________. You never know.

  1. if it rains
  2. if it will rain
  3. in case it rains
  4. in case it will rain
 4. I think I can't afford ________ a new car.

  1. buy
  2. buying
  3. to buy
  4. to buying
 5. You want to go to Russia? But it's ________ journey!

  1. a four-daily
  2. a four-day
  3. a four-days
  4. four days
 6. I'd better go, ________?

  1. didn't I
  2. hadn't I
  3. shouldn't I
  4. wouldn't I
 7. The school that I go to was ________ in 1869.

  1. finded
  2. fined
  3. found
  4. founded
 8. Most of ________ students in my class are taller than me.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 9. After the advert had appeared in the newspapers, my business really took ________.

  1. in
  2. off
  3. over
  4. up
 10. The expedition never ________ to find the lost city.

  1. achieved
  2. managed
  3. reached
  4. succeeded
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) c, 4) c, 5) b, 6) b, 7) d, 8) d, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: