Use of English 18

Vydáno dne 30.01.2006

18. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. He was driving very ________ when the police stopped him.

  1. fast
  2. faster
  3. fastly
  4. quick
 2. What you did was very bad. I think you ought to ________ them.

  1. apologize to
  2. apologize yourself to
  3. excuse to
  4. excuse with
 3. We drank some ________ wine.

  1. good Italian sparkling
  2. good sparkling Italian
  3. Italian good sparkling
  4. sparkling Italian good
 4. I first met my girlfriend while I ________ Paris.

  1. had visited
  2. have visited
  3. visited
  4. was visiting
 5. After a few minutes, the robber succeeded ________ the lock with a pin.

  1. in opening
  2. opening
  3. to open
  4. with opening
 6. I'll sit down and relax for a moment. There's still ________ little time left.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 7. Where is my wallet? I remember ________ it in my bag, but it's not there now.

  1. I putted
  2. put
  3. putting
  4. to put
 8. The terrible experience has definitely left ________ on him.

  1. a mark
  2. a memory
  3. a note
  4. an impression
 9. She told him she had a headache, but he just carried ________ talking.

  1. away
  2. off
  3. on
  4. out
 10. Joan needn't look for a job, ________?

  1. does she
  2. must she
  3. need she
  4. needs she
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) a, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: