Use of English 29

Vydáno dne 27.04.2006

29. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. ________ earlier, she would have caught the bus.

  1. Had she got up
  2. Hadn't she got up
  3. She had got up
  4. Whether she got up
 2. ________ his wallet, he was unable to buy the new book.

  1. Forgotten
  2. Having forgotten
  3. He was forgotten
  4. To have forgotten
 3. The waiting room was full of ________ people.

  1. ill
  2. no healthy
  3. sick
  4. unwell
 4. My parents have ________ money.

  1. a lot of
  2. few
  3. many
  4. much
 5. The new ________ very expensive.

  1. equipment are
  2. equipment is
  3. equipments are
  4. some equipments is
 6. After she had failed her exam, Lisa promised that ________ harder.

  1. she study
  2. she was going to study
  3. she would study
  4. will study
 7. She didn't notice ________ her wallet.

  1. he stealing
  2. him steal
  3. him to steal
  4. his steal
 8. We set ________ early in the morning, because we wanted to avoid the traffic.

  1. in
  2. on
  3. out
  4. up
 9. I hate ________ what to do.

  1. be told
  2. being told
  3. telling me
  4. to tell
 10. I don't have any money because I had to pay ________ the phone bill.

  1. ---
  2. for
  3. off
  4. up
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: