Phrasal Verbs 4

Vydáno dne 22.10.2005

Phrasal verbs for upper-intermediate students 
boil over - přetéct (při vaření)
BrE
/ˌbɔɪl'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌbɔɪl'oʊvər/ Přehrát

verb - to come over the sides of a pot etc. when cooking (e.g. milk)

 
break off - přerušit (náhle), ukončit (náhle)
BrE
/ˌbreɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌbreɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to suddenly stop doing something

break out
break out - uprchnout
BrE
/breɪk'aʊt/ Přehrát
AmE
/breɪk'ɑʊt/ Přehrát

verb - to escape from a place, esp. prison etc.

 
bring in - uvést (co), zavést (co), přijít s (čím)
BrE
/ˌbrɪŋ'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'ɪn/ Přehrát

verb - to introduce something

 
bring off - podařit se, dařit se, prosadit
BrE
/ˌbrɪŋ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to be successful against all expectations; to manage to do something very hard

 
bring out - vyrobit, vydat
BrE
/ˌbrɪŋ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'aʊt/ Přehrát

verb - to produce something

 
bring round - přivést k vědomí, křísit, oživit
BrE
/ˌbrɪŋ'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'raʊnd/ Přehrát

verb - to bring someone to consciousness

 
clear up - vysvětlit, ujasnit
BrE
/ˌklɪə'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌklɪr'ʌp/ Přehrát

verb - to explain something in a way that everybody understands

 
do away with - zbavit se (čeho), skoncovat s (čím)
BrE
/ˌdʊ ə'weɪ wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌdʊ ə'weɪ wɪð/ Přehrát

verb - to get rid of something, to put an end to something

 
drop out - odpadnout, vypadnout
BrE
/ˌdrɒp'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌdrɑ:p'aʊt/ Přehrát

verb - to stop doing something before you have finished it; to leave an activity before it is finished

 
fall back on - uchýlit se k (čemu), obrátit se na (koho)
BrE
/ˌfɔ:l'bæk ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'bæk ɑ:n/ Přehrát

verb - to use something or ask somebody for help when you are in trouble or have difficulties

 
fall behind - být pozadu (s čím), být ve skluzu
BrE
/ˌfɔ:l bɪ'haɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l bɪ'haɪnd/ Přehrát

verb - to fail to do something in time

 
fall through - sejít z (čeho), nekonat se
BrE
/ˌfɔ:l'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'θru:/ Přehrát

verb - not to happen, to fail

 
get away with - projít (komu co), uniknout bez trestu (za co)
BrE
/ˌget ə'weɪ wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌget̬ə'weɪ wɪð/ Přehrát

verb - not to be punished for something bad that you have done

 
get by - vystačit, obejít se
BrE
/ˌget'baɪ/ Přehrát
AmE
/ˌget'baɪ/ Přehrát

verb - to be able to do something or deal with something with difficulty

 
get out of - vyvléknout se z (čeho), vyhnout se (čemu)
BrE
/ˌget'aʊt əv/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'aʊt̬əv/ Přehrát

verb - to avoid doing something you have to do

 
get over - překonat (co)
BrE
/ˌget'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'oʊvər/ Přehrát

verb - to deal with a difficult situation successfully

 
get round - přimět (koho k čemu), ukecat (koho k čemu), přesvědčit (koho)
BrE
/ˌget'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌget'raʊnd/ Přehrát

verb - to finally manage to persuade somebody to do something

 
go down with - chytit (nemoc), ulehnout (onemocnět), onemocnět (čím)
BrE
/ˌgəʊ 'daʊn wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ 'daʊn wɪð/ Přehrát

verb, British English - to become ill

 
go for - vybrat si, zvolit si, zvolit
BrE
/'gəʊ fə/ Přehrát
AmE
/'goʊ fər/ Přehrát

verb - to choose something

 
go off - zkazit se
BrE
/ˌgəʊ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of milk) to turn sour, to go stale etc.

 
hold back - tajit, držet v tajnosti, zatajovat, utajit
BrE
/ˌhəʊld'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'bæk/ Přehrát

verb - to keep a piece of information in secret

 
hold back - brzdit, zdržet, zdržovat
BrE
/ˌhəʊld'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'bæk/ Přehrát

verb - to prevent something from moving forward; to make something go slower

 
launch into - pustit se s vervou do, vrhnout se do, dát se do
BrE
/'lɔ:ntʃˌɪntə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃˌɪntə/ Přehrát

verb - to start doing something with much energy and ethusiasm

 
leave out - vynechat, vypustit
BrE
/ˌli:v'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌli:v'aʊt/ Přehrát

verb - not to include something

 
live up to - naplnit, dostát, splňovat (očekávání apod.), chovat se podle (čeho)
BrE
/ˌlɪv'ʌp tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlɪv'ʌp tʊ/ Přehrát

verb - to behave according to expectations etc.

 
make out - rozeznat, rozpoznat
BrE
/ˌmeɪk'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'aʊt/ Přehrát

verb - to manage to see or hear something with difficulty

 
make up - usmířit se, udobřit se
BrE
/ˌmeɪk 'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk 'ʌp/ Přehrát

verb - to start being friendly again, esp. after an argument

 
make up for - napravit (co), vynahradit (co)
BrE
/ˌmeɪk'ʌp fɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'ʌp fɔ:r/ Přehrát

verb - to do something in order to correct something bad

 
play on - využívat (čeho)
BrE
/'pleɪ ɒn/ Přehrát
AmE
/'pleɪ ɑ:n/ Přehrát

verb - to make unfair use of something (feelings, fears etc.) and take advantage of it

 
put forward - navrhnout, předložit
BrE
/ˌpʊt'fɔ:wəd/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt'fɔ:rwərd/ Přehrát

verb - to suggest something, esp. for discussion

 
put off - rozptylovat, odvádět pozornost
BrE
/ˌpʊt'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to make it difficult for somebody to concentrate on something

 
put out - vyplout
BrE
/ˌpʊt'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'aʊt/ Přehrát

verb - (of a ship) to leave the port

 
put up with - snášet, vystát, tolerovat
BrE
/ˌpʊt'ʌp wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ʌp wɪθ/ Přehrát

verb - to go through something unpleasant without complaining

 
result in - mít důsledek v, mít za následek
BrE
/rɪ'zʌlt ɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'zʌlt ɪn/ Přehrát

verb - to make something happen; to produce something as an effect

 
round up - shromáždit, posbírat, sesbírat
BrE
/ˌraʊnd'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌraʊnd'ʌp/ Přehrát

verb - to gather something; to bring together

 
set off - spustit
BrE
/ˌset'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to cause a reaction

 
take on - přijmout (zodpovědnost apod.), nabrat si (práci apod.), vzít si na zodpovědnost (něco)
BrE
/ˌteɪk'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:n/ Přehrát

verb - to accept a responsibility

 
wear off - zmizet, pominout, ztratit se, vyprchat
BrE
/ˌweə'rɒf/ Přehrát
AmE
/ˌwer'ɑ:f/ Přehrát

verb - to disappear or become weaker

Přepis bublinkové nápovědy: