Přítomné časy v angličtině (cvičení)

Vydáno dne 06.08.2006

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.Doplňte do každé věty správný tvar slovesa v závorce, používejte přítomný čas prostý nebo průběhový.


  1. “Can I talk to Mark, please?” – “No, he ___________________________(1) (have) a bath at the moment.”
  1. I ___________________________(2) (get up) at six o'clock every day.
  1. “Where ___________________________(3) (you / be) from?” – “From the USA.”
  1. My parents ___________________________(4) (like) going to the cinema very much.
  1. “Would you like a cigarette?” – “No, thanks. I ___________________________(5) (not / smoke).”
  1. “What ___________________________(6) (he / do)?” – “He's a doctor.”
  1. The weather is terrible today. It ___________________________(7) (rain).
  1. “How often ___________________________(8) (you / study) English?” – “Every day.”
  1. “Excuse me, I ___________________________(9) (look) for the cinema.” – “Go along this street and it's on the right.”
  1. Listen! The train ___________________________(10) (come).

Správné odpovědi: 1) is having / 's having ; 2) get up ; 3) are you ; 4) like ; 5) don't smoke / do not smoke ; 6) does he do ; 7) is raining / 's raining ; 8) do you study ; 9) am looking / 'm looking ; 10) is coming / 's coming
Přepis bublinkové nápovědy: