Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Vydáno dne 07.08.2006

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)Doplňte do každé věty správný tvar slovesa v závorce, používejte předpřítomný nebo minulý prostý čas.

  1. Lost in Translation is my favourite movie. I ___________________________(1) (see) it many times.
  1. “You have nice jeans!” – “Yeah, I ___________________________(2) (buy) them last week.”
  1. “Where ___________________________(3) (you / be) yesterday at 5 pm?” – “At home.”
  1. “When ___________________________(4) (he / finish) work?” – “At 4 pm.”
  1. “Where is Jack?” – “I don't know, I ___________________________(5) (not / see) him.”
  1. “Who ___________________________(6) (discover) America?” – “Christopher Columbus.”
  1. “We ___________________________(7) (be) married for three years. We're still a very happy couple.”
  1. “Oh no! I ___________________________(8) (lose) my keys! How will I get home?”
  1. “You like Shakespeare? How many of his plays ___________________________(9) (you / read)?”
  1. When I was a child, I ___________________________(10) (like) playing with toy trains.

Správné odpovědi: 1) have seen / 've seen ; 2) bought ; 3) were you ; 4) did he finish ; 5) haven't seen / have not seen ; 6) discovered ; 7) have been / 've been ; 8) have lost / 've lost ; 9) have you read ; 10) liked / used to like
Přepis bublinkové nápovědy: