Use of English 38

Vydáno dne 02.10.2006

38. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. What a day! ________ for three hours now and it looks like it's not going to stop.

  1. It rains
  2. It's been raining
  3. It's going to rain
  4. It's raining
 2. I'd like ________ Swedish. Do you know anyone who could teach me?

  1. I learned
  2. learn
  3. learning
  4. to learn
 3. Look outside! It's pouring with ________.

  1. fog
  2. rain
  3. thunder
  4. wind
 4. It was a great party. We were enjoying ________ very much.

  1. another
  2. each other
  3. ourselves
  4. us
 5. I usually do my homework ________ bus to school.

  1. by
  2. in
  3. in the
  4. on the
 6. She knows ________ about biology. I think she won't pass the exam.

  1. a very few
  2. a very little
  3. very few
  4. very little
 7. I wouldn't touch a spider even if they ________ me a hundred dollars!

  1. gave
  2. give
  3. will give
  4. would give
 8. I ________ Bill to lend me some money, but he refused.

  1. asked
  2. said
  3. talked to
  4. told to
 9. I wanted to get fit so I decided to ________ up jogging.

  1. bring
  2. give
  3. set
  4. take
 10. You ________ come if you don't want to.

  1. aren't supposed
  2. haven't to
  3. mustn't
  4. needn't
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) b, 4) c, 5) d, 6) d, 7) a, 8) a, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: