Slovíčko ISSUE

Vydáno dne 08.07.2018

Článek o několika významech slovíčka ISSUE.Slovíčko ISSUE

Dnes se podíváme na slovíčko issue/'ɪʃu:/, které dělá studentům občas problémy kvůli většímu množství možností jeho použití.

issue (n) = záležitost, věc k řešení

Jako první si zmíníme slůvko issue/'ɪʃu:/ ve významu záležitost, věc k řešení, problém, sporný bod, sporná otázka apod.

have issues with sb/sth = mít neshody (problémy) s někým / něčím
make an issue (out) of sth = dělat z něčeho vědu (problém)
raise an issue = otevřít problém (v diskuzi)
address an issue = řešit problém
settle an issue = urovnat problém

current issue = aktuální problém (otázka)
ethical issue = etická otázka
racial issue = rasová otázka
personal issues = osobní problémy
side issue = vedlejší problém
major issues = zásadní problémy (neshody)

Don't talk about it. That's not the issue here. TTT *1
I'll help you clean. Don't make an issue out of it. TTT *2
He has some major issues with his boss. I'm afraid he might get fired. TTT *3
Don't worry about it, that's just a side issue. TTT *4
She had issues with some of his suggestions. TTT *5
We need to address these issues systematically. TTT *6
He raised the issue of pay rise, but the boss just wouldn't listen. TTT *7  

issue (v) = vydat

Další častý význam slovesa issue/'ɪʃu:/ je vydat, vystavit (doklad ale třeba i časopis).

issue a certificate = vydat osvědčení
issue a licence = vydat povolení, licenci
issue an invoice = vystavit fakturu
issue a passport = vydat pas

reissue/ˌri:'ɪʃu: = vydat znovu
issuer/'ɪʃu:ə/ = vydavatel

My passport was issued on November 15, 2006. TTT *8
They are issuing new ID cards for employees. TTT *9
They issued a statement in which they expressed their view. TTT *10
What year were the parking permits reissued? TTT *11  

Pozor si dejte na použití s dvěma předměty. Pokud někomu něco vystavujete, můžete použít spojení issue sth to sb nebo častější issue sb with sth, které dělá díky nečekané předložce problém i pokročilým studentům.

They issued me with a new credit card. TTT *12
We will issue him with a work visa. TTT *13  

issue (n) = vydání (časopisu, novin)

S předchozím významem slovesa souvisí i význam podstatného jména issue/'ɪʃu:/, což je vydání, výtisk, vystavení.

date of issue = datum vydání (například na cestovním pasu)
double issue = dvojčíslo
sample issue = ukázkové číslo (vydání) časopisu

There's an article on new MP3 players in the latest issue. TTT *14
This is an old issue of ‘GoodFood’ magazine. There are some great recipes. TTT *15  

Poznámka k výslovnosti:

britskéamerické angličtině se slovo issue ve všech významech vyslovuje většinou /'ɪʃu:/. V britské angličtině se však můžete občas i setkat s výslovností /'ɪsju:/.

Závěr

Je třeba si pamatovat, že slovíčko issue má dva základní významy:

1 – věc k řešení, problém
2 – vydat (časopis, pas, atd.), vydání (časopisu, pasu, atd.)

Překlad:
 1. Nemluv o tom. To se tady neřeší.
 2. Pomohu ti uklidit. Nedělej z toho problém.
 3. Má zásadní neshody se svým šéfem. Obávám se, že jej asi vyhodí.
 4. Netrap se tím, to je vedlejší problém.
 5. Měla problém s některými z jeho nápadů.
 6. Musíme řešit ty věci (problémy) systematicky.
 7. Vznesl námitku týkající se platu, ale šéf to nechtěl slyšet.
 8. Můj pas byl vydán 15.11.2006.
 9. Vystavují nové karty pro zaměstnance.
 10. Vydali prohlášení, ve kterém vyjádřili své stanovisko.
 11. Ve kterém roce byly parkovací povolenky znovu vydány?
 12. Vystavili mi novou kreditní kartu.
 13. Vystavíme mu pracovní vízum.
 14. V posledním čísle je článek o nových MP3 přehrávačích.
 15. Toto je staré číslo časopisu ‘GoodFood’. Jsou tam skvělé recepty.
Přepis bublinkové nápovědy: