Cleft sentences (důraz ve větě)

Vydáno dne 23.05.2021

Článek o tzv. cleft sentences, pomocí kterých lze v angličtině dávat důraz na určité části věty.Cleft sentences (focusing in English)

V dnešním článku si představíme typ souvětí, kterému se říká ‘cleft sentence’. Slovíčko cleft/‘kleft/ zde znamená něco jako 'rozštěpení’. Ještě než si ukážeme, v čem přesně takové rozštěpení věty spočívá, řekneme si, k čemu vůbec tento jev slouží. Jde o tzv. ‘focusing’, tedy zaměření pozornosti na určitou část věty, na určitý větný člen.

V mluvené řeči většinou k tomuto ‘zaostřování’ dochází pomocí přízvuku. Dáme-li hlasový důraz na některý větný člen, mění se trochu význam věty. Například si vezměte tuto větu:

Erica writes poems for her boyfriend.

Pokud v této větě budete chtít zaostřit na určitý větný člen, dáte na něj hlasový důraz:

Erica writes poems for her boyfriend. – not me, not someone else TTT *1
Erica writes poems for her boyfriend. – she doesn't read them TTT *2
Erica writes poems for her boyfriend. – not songs or letters TTT *3
Erica writes poems for her boyfriend. – not someone else's boyfriend TTT *4
Erica writes poems for her boyfriend. – not for her brother or her teacher TTT *5

Takto to lze praktikovat pouze v mluvené řeči. Výjimečně je možné důraz naznačit kurzívou v textu, ale to skutečně jen občas, jinak by takový text vypadal velice nepřehledně.

Pozn.: Více v článku Kurzíva v anglickém textu.

Abychom takovéto zaostření mohli provést i v psaném stylu, je potřeba použít cleft sentence. Uvedeme si několik příkladů takových vět, kterými ‘zaostříme’ na podmět věty, tedy Eriku. Docílíme tím stejného efektu, jako v první větě výše.

It is Erica who writes poems for her boyfriend.
The person who writes poems for her boyfriend is Erica.
Erica is the person that writes poems for her boyfriend.

Z těchto případů už vám je asi jasné, v čem to ‘rozštěpení věty’ spočívá. Z věty jednoduché jsme vlastně udělali souvětí, rozdělili jsme tedy jednu větu na dvě. Věta hlavní potom obsahuje to, na co dáváme důraz (v příkladech výše je hlavní věta vyznačená tučným písmem).

Pojďme se nyní podívat na různé způsoby, jak tato souvětí lze vytvářet.

Relative clauses (vztažné věty)

Jedním z prostředků, které lze pro ‘zaostřování’ použít, jsou vztažné věty. Ve větě tedy bude např.:

the person who
the one who
the one whose
the thing which
the time when
the day when
the place where
the reason why
the way that

Příklady:

Jack bought me a present. -
- The person who bought me a present was Jack.

I took the money. -
- I was the one who took the money.

A tree branch fell on me. -
- The thing that fell on me was a tree branch.

You should wait in the waiting room. -
- The place where you should wait is the waiting room.

I did it because of you. -
- The reason why I did it was you.

Introductory “it” (přípravné zájmeno IT)

Nejčastějším způsobem je ale použití věty s tzv. “introductory it”. Vytvoříme tak jakousi umělou větu, ve které bude it is, či it was apod. a za tím bude následovat věta začínající na that. Použijme některé z výše uvedených vět a vytvořme ‘cleft sentences’ tímto novým způsobem:

It was Jack that bought me a present. TTT *6
It was a tree branch that fell on me. TTT *7
It's in the waiting room that you should wait. TTT *8
It was because of you that I did it. TTT *9 

Všimněte si, že je zde opravdu vždy that, nikoliv who, which, where, when, why, how. Některá z těchto vztažných zájmen lze použít (např. who). Where a when by bylo možné jen ve velmi formální angličtině, which je neobvyklé a why a how nelze použít nikdy.

It was Jack who bought me a present. – možné
It's in the waiting room where you should wait. – formální
It was because of you why I did it. – nepřijatelné

Pokud je v takové větě osobní zájmeno, používáme v neformální angličtině jeho předmětový tvar (me, you, him, her, us, them), ve velmi formální angličtině se používá podmětový tvar (I, you, he, she, we, they).

It was me who took the money. – neformální
It was I who took the money. – velmi formální

Chcete-li se neformálnosti a přílišné formálnosti vyhnout, použijte způsob, který jsme si představili jako první (klasickou vztažnou větu):

I was the one who took the money. – neutrální

Přípravné it může zaostřovat téměř na cokoliv, dokonce na delší příslovečná určení:

It was a couple of years ago that we met. TTT *10
It was in his car that he found the keys. TTT *11
It is by hard work and perseverance that you can get to the top. TTT *12
It is thanks to you that we can be here today. TTT *13 

Uvozující it ovšem nelze použít pro zaostření na přísudek (sloveso věty):

It was write a poem that she did.

Spojení it is / it was používáme, i když je podstatné jméno v množném čísle. Plurálu potom odpovídá tvar významového slovesa:

It was my parents who were disappointed.
It is my children who like ice cream.
It are my children who like ice cream.
It is my children who likes ice cream.

Tyto cleft sentences se často používají i v záporu. Porovnejte.

I don't love Susan. I love somebody else. -
- It isn't Susan who I love. (I love somebody else, not her.)

I don't like Susan. -
- It's Susan who I don't like. (I like a lot of people but not her.)

WHAT clauses (podmětné věty)

Třetím způsobem tvoření cleft sentences jsou podmětné věty s what. Ty lze použít pouze pro neživotná podstatná jména.

A tree branch fell on me. -
- What fell on me was a tree branch.

Jack bought me a present. -
- What Jack bought me was a present.

I like her smile. -
- What I like about her is her smile.

Můžeme převrátit i pořadí vět:

A tree branch fell on me. -
- A tree branch was what fell on me.

I like her smile. -
- Her smile is what I like about her.

Pomocí podmětné věty s what je možné ‘zaostřit’ i na sloveso ve větě:

She writes poems. -
- What she does is write poems.

Povšimněte si, že je zde holý infinitiv slovesa, nikoliv přítomný čas (What she does is writes) ani gerundium (What she does is writing). Použít ale můžeme i infinitiv s to (What she does is to write poems), což však není tak obvyklé.

Dokonce tak můžeme zaostřit na větu jako na celek:

What happened was that a tree branch fell on me.

Pozor! Tento způsob se zpravidla nepoužívá pro osoby, místa, časová určení apod. V některých případech by to nebylo vyloženě špatně, ale je vždy lepší se tomu vyhnout.

Who bought me a present was Jack.
Where we live is in Prague.
When I was born was in 1976.
Why I did it was because of you.

Zdůrazňování

Cleft sentences se používají také pro zdůraznění toho, že to je právě ta věc a žádná jiná či právě ten člověk a žádný jiný. V tom případě použijeme např. all, only apod.:

I want you. Nothing else. -
- All I want is you.

He's always watching TV. He never does anything else. -
- All he does is watch football. (nebo to watch)

She is on my mind. Nobody else. -
- The only thing on my mind is her.

Peter gets me. Nobody else does. -
- The only one who gets me is Peter.

Závěrem

Tato gramatika se obvykle probírá v kurzech pro úroveň advanced či v univerzitních kurzech zaměřených na syntax angličtiny. Nicméně nejde o nic tak obtížného či neobvyklého, aby se to nemohli naučit i o něco méně pokročilí. Je to jev, který je nezbytný k tomu, aby naše věty (obzvláště ty psané) skutečně vyjadřovaly to, co chceme, aby vyjadřovaly.

Překlad:
 1. A ne já, či někdo jiný.
 2. Nečte je.
 3. A ne písničky či dopisy.
 4. A ne klukovi nějaké jiné holky.
 5. A ne pro svého bráchu či svého učitele.
 6. Byl to Jack, kdo mi koupil dárek.
 7. Byla to větev stromu, co na mě spadlo.
 8. V čekárně byste měli počkat.
 9. Bylo to kvůli tobě, proč jsem to udělal.
 10. Bylo to před pár lety, co jsme se potkali.
 11. Bylo to v jeho autě, co ty klíče našel.
 12. Tvrdou prací a vytrvalostí se můžete dostat až na vrchol.
 13. Je to díky vám, že tu dnes můžeme být.
Přepis bublinkové nápovědy: