Slovíčko DEAL

Vydáno dne 26.05.2019

Článek o mnoha významech slovíčka DEAL.Slovíčko DEAL

Slovíčko deal/'di:l/ má mnoho významů a použití. Může se jednat o podstatné jméno i sloveso.

DEAL podstatné jméno

deal = dohoda

Patrně nejznámější význam slova deal/'di:l/ je podstatné jméno dohoda, úmluva. Hodit se mohou například tyto kolokace:

a business deal = obchod, obchodní dohoda, transakce
a square deal = solidní (férová) dohoda
a good / bad deal = dobrý / špatný obchod, dohoda, nabídka
make / do a deal (with sb) = udělat (s někým) dohodu
close a deal (with sb) = uzavřít (s někým) dohodu

The company closed a major deal with a new strategic business partner. TTT *1
Paul got a good deal on the car. TTT *2
I'll make a deal with you. You'll stop your whining and I will buy you the doll. TTT *3
Let me talk to him. I'm sure we can get a better deal. TTT *4
I think I got a square deal on the car. Don't you? TTT *5
They closed the deal after a month of negotiating. TTT *6
It was unbelievably cheap. We got a very good deal from our travel agent. TTT *7
We stayed in the hotel for 5 nights and paid for 3 nights only. Well, I know it wasn't a five-star hotel as they advertised. It only had four stars, but it was still a great deal. TTT *8  

deal = “věda”

Další význam by se dal do češtiny přeložit jako “věda”.

big deal/ˌbɪg'di:l­/ = něco závažného
it's no big deal = to není žádná velká věda, o nic nejde
it's not a big deal = to není velká věda, o nic nejde
make a deal (out) of sth = nadělat s něčím, dělat z něčeho vědu

So we have to pay extra for delivery. It's no big deal. TTT *9
Actually, it is a big deal. They want £100. TTT *10
Oh, come on, Dave. She's just a kid. Kids make up stories all the time. Don't make such a big deal out of it. TTT *11
So he can speak five languages. Big deal! TTT *12  

deal = množství

Další význam je formálnější a používá se s nepočitatelnými podstatnými jmény.

a good deal (of sth) = mnoho / hodně / velké množství (něčeho)
a great deal (of sth) = mnoho / hodně / velké množství (něčeho)

He spent a good deal of his time in London. TTT *13
They needed a great deal of money to buy the house. TTT *14
He knows a great deal more about the problem than I do. TTT *15
I rely a great deal on you. TTT *16
There is a great deal of useful information that you can find on this site. TTT *17
Usually it takes my mum 20 minutes to get to work, but in bad weather it takes a good deal longer. TTT *18  

DEAL sloveso

Jedná se o nepravidelné sloveso:

deal (out) = rozdávat (karty)

deal/'di:l/

It's your turn to deal. TTT *19
I was dealt two clubs and one heart. TTT *20
Who's dealing? TTT *21  

deal with sth = vyřídit, řešit, poradit si

deal with/'di:l wɪð

No problem. I can deal with that. TTT *22
How are we going to deal with this problem? TTT *23
You've got no choice. Just deal with it! TTT *24
This department deals with our customers' complaints. TTT *25
The problem has already been dealt with. TTT *26
I'm fine. I'm dealing with it. TTT *27
Deal with the matter urgently. TTT *28  

deal with sth = pojednávat, zabývat se něčím

deal with/'di:l wɪð

The movie deals with stereotypical relationships between men and women. TTT *29
What is the main issue the author deals with in this book? TTT *30  

deal with sb = věnovat se, jednat (s někým)

He deals fairly with his employees. TTT *31
I am dealing with another client right now. Please take a seat and I'll be with you shortly. TTT *32  

Pozn.: “Jednat” ve smyslu “vyjednávat” není deal, ale negotiate.

deal with sb = obchodovat (s někým)

Their company only deals with ISO accredited suppliers. TTT *33  

Pozn.: dealership = obchodní zastoupení

deal in sth = obchodovat s něčím (v něčem), “dělat” do něčeho, kšeftovat

They deal in larger quantities only. TTT *34
He deals in stolen phones. TTT *35  

deal = prodávat drogy

He is suspected of dealing cocaine. TTT *36  

Pozn.: Jelikož deal může znamenat ‘obchodovat’ nebo ‘prodávat drogy’, i podstatné jméno dealer, které je od něj odvozeno, může znamenat ‘obchodník, prodejce’ nebo také ‘distributor drog’: car dealer / drug dealer.

Překlad:
 1. Firma uzavřela významnou dohodu s novým strategickým partnerem.
 2. Paul dostal výhodnou nabídku na auto.
 3. Uděláme dohodu. Přestaneš fňukat a já ti koupím tu panenku.
 4. Já si s ním promluvím. Jsem si jist, že můžeme dostat lepší nabídku.
 5. Myslím, že jsem se dohodl solidně na ceně toho auta. Nemyslíš?
 6. Uzavřeli dohodu po měsíci vyjednávání.
 7. Bylo to neuvěřitelně levné. Dostali jsme velmi dobrou nabídku od našeho cestovního agenta.
 8. Bydleli jsme v tom hotelu pět nocí a zaplatili jen tři. Vím, že to nebyl pětihvězdičkový hotel, jak inzerovali. Měl jen čtyři hvězdičky, ale i tak to byl dobrý obchod.
 9. Tak musíme zaplatit navíc za dopravu. O nic nejde.
 10. No, víš, jde tady o dost. Chtějí 100 liber.
 11. Ale no tak, Dejve. Ona je ještě dítě. Děti si vymýšlejí neustále. Nedělej z toho takovou vědu.
 12. No tak mluví pěti jazyky. To je toho!
 13. Strávil mnoho svého času v Londýně.
 14. Potřebovali mnoho peněz ke koupi toho domu.
 15. Ví toho o tom problému mnohem více, než já.
 16. Dost na tebe spoléhám.
 17. Na těchto stránkách můžete nalézt velké množství užitečných informací.
 18. Obvykle trvá mámě 20 minut dostat se do práce, ale ve špatném počasí to trvá mnohem déle.
 19. Jsi na řadě v rozdávání.
 20. Dostal jsem dva kříže a jedno srdce.
 21. Kdo rozdává?
 22. To není problém. Poradím si s tím.
 23. Jak budeme řešit tento problém?
 24. Nemáš jinou možnost. Prostě se s tím smiř!
 25. Toto oddělení řeší stížnosti našich zákazníků.
 26. Problém je již vyřešen.
 27. Jsem v pohodě. Zvládám to.
 28. Řešte tu záležitost urgentně.
 29. Film pojednává o stereotypních vztazích mezi muži a ženami.
 30. Jaká je hlavní myšlenka , kterou se autor zabývá v této knize?
 31. Jedná férově se svými zaměstnanci.
 32. Věnuji se momentálně jinému klientovi. Prosím posaďte se, budu u vás za chviličku.
 33. Jejich firma obchoduje pouze s dodavateli, kteří mají ISO akreditaci.
 34. Obchodují pouze ve větším množství.
 35. Kšeftuje s kradenými telefony.
 36. Je podezřelý z prodeje kokainu.
Přepis bublinkové nápovědy: