Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

Vydáno dne 03.09.2009

Co znamenají věty jako I DO LOVE YOU, HE DID GO THERE atd., jak lze v angličtině zdůraznit, že něco skutečně tak je, že se něco skutečně děje apod.Zdůrazňování sloves

V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze zdůraznit platnost nějakého slovesa, nějaké činnosti či děje. Ve školách se většinou toto téma zmíní jen okrajově a studenti jsou potom značně zmatení, když narazí např. na větu "I did do my homework" či "He does love her." Vědí přeci, že pomocné DO/DOES/DID se používá pouze v otázkách a záporných větách.

Obyčejné věty bez důrazu

Nejprve se podíváme, jak je to v klasických oznamovacích větách, kde žádný důraz neklademe.

V přítomném a minulém prostém čase NEPOUŽÍVÁME pomocné sloveso:

I like music.
I went to school yesterday.
He loves her.

V ostatních časech je přítomné pomocné sloveso BE, HAVE či WILL (v odpovídajícím tvaru):

I am working right now.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

V těchto větách se pomocné sloveso vyslovuje vždy slabě, bez přízvuku. Protože je oslabené, je možné ho také často zredukovat pomocí staženého tvaru (s apostrofem) - I'm, I've, I'd, I'll...

Věty se zdůrazněním

Někdy, obzvláště v mluvené angličtině, je potřeba zdůraznit, že daný děj, který sloveso popisuje, OPRAVDU probíhá/proběhl/proběhne, opravdu to tak je.

Jedná-li se o časy, ve kterých používáme pomocná slovesa, nebudou se lišit od těch nezdůrazněných ničím jiným, než přidáním důrazu právě na pomocné sloveso:

I am working right now.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

Je to pochopitelně možné pouze v mluvené řeči. Pokud chce něčeho takového docílit např. autor knihy, obvykle dané slovo zdůrazní kurzívou:

I am working here.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

V přítomném a minulém prostém čase není pomocné sloveso, na které bychom mohli umístit důraz, proto si ho musíme doplnit sami. Bude to sloveso, které používáme v otázkách a záporech v těchto časech, tedy DO / DOES / DID. Při vyslovování na ně dáme důraz.

I do like music.
I did go to school yesterday.
He does love her.

Nezapomeňte, že za pomocným slovesem DO je vždy už jen zákl. tvar slovesa:

I did go to school yesterday. x I did went to school yesterday.
He does love her. x He does loves her.

Použití

Na místě je, abychom přesně uvedli, co se pod oním zdůrazněním slovesa skrývá, v jakých situacích k tomu dochází. Ilustrujeme si to na příkladech.

Příklad 1

Představte si, že vám někdo řekne:

You didn't really notice her but she was really beautiful.

Není-li pravda, že jste si jí nevšimli, ohradíte se takto:

But I did notice her.

V češtině byste dali důraz na sloveso VŠIML, v angličtině bude zdůrazněné DID.

Příklad 2

Dívka vám řekne:

If you loved me, you would have stood up for me.

Vy ji ale milujete a tak se bráníte a řeknete:

I do love you. It was just a misunderstanding, sorry.

Příklad 3:

Učitel se rozzlobí, že zase nemáte domácí úkol:

You didn't do your homework again, Mark?

Vy se ale vymluvíte:

I did do my homework, but I left it on my desk this morning.

Z výše uvedených příkladů by už mělo být patrnější, o jaký typ zdůraznění skutečně jde. Říkáme, že něco tak OPRAVDU je, OPRAVDU se to stalo. Je to tedy např. něco, co by posluchač nečekal, nebo o čem si myslí něco jiného. Můžeme tak např. někoho o něčem přesvědčovat, někomu vyvracet jeho názor apod.V překladu do češtiny si tedy můžeme přidat slovíčka vážně, opravdu, skutečně, fakt, fakticky, ne že ne, apod. Záleží na formálnosti situace.

V těchto případech zpravidla NEPOUŽÍVÁME příslovce REALLY. To totiž může vyjadřovat něco úplně jiného:

I really know her. - Opravdu ji znám. (Jak moc ji znám? Opravdu dobře.)
I do know her. Opravdu ji znám. (Vážně, nelžu.)

I really love you. - Vážně tě miluju. (Jak moc? Vážně moc.)
I do love you. - Vážně tě miluju. (A ne že ne.)

Zdůraznění rozkazu

Podobným způsobem zdůrazňujeme slovesa v rozkazovacím způsobu. I zde je na pomocném DO přízvuk.

Do come back.
Please do help me.
Do sit down.

Závěrem

Látka, na kterou jsme se zde zaměřili, je poměrně častým jevem v mluvené angličtině a věřím, že po dnešku si ho začnete více všímat v řeči rodilých mluvčích okolo sebe, ve filmech apod. Efektivně se naučit používat důrazy je velmi důležité, aby vaše angličtina zněla přirozeně.

Přepis bublinkové nápovědy: