Letopočty v angličtině

Vydáno dne 28.09.2019

Článek o tom, jak v angličtině správně číst letopočty.Letopočty v angličtině

Čtení letopočtů není vždy úplně jednoznačné. Existuje několik způsobů, jak zapsaný letopočet lze přečíst. Kromě toho se podíváme na další jevy, které se s letopočty pojí.

nineteen eighty-four

Nejčastějším způsobem čtení letopočtů je rozdělení na dvě čísla. Letopočet (a např. název Orwellovy knihy) 1984 si rozdělíme na 19 a 84 a takto nyní ta čísla přečteme.

1984 = 19 + 84 → nineteen eighty-four
1492 = 14 + 92 → fourteen ninety-two
1066 = 10 + 66 → ten sixty-six

Pokud druhé číslo začíná nulou, přečteme ji jako oh/'əʊ/.

1901 = 19 + 01 → nineteen oh one
1205 = 12 + 05 → twelve oh five

Pro letopočty nad 2000 není tento způsob čtení tak častý, ale také se používá.

2019 = 20 + 19 → twenty nineteen
2185 = 21 + 85 → twenty-one eighty-five

nineteen hundred and eighty-four

Letopočet 1984 můžeme ale přečíst i tak, jak jsme zvyklí v češtině, tedy jako ‘devatenáct set osmdesát čtyři’ – nineteen hundred and eighty four. Tento způsob čtení letopočtů je zcela správný a používaný především ve formální angličtině. Výše uvedený způsob totiž vychází z tohoto (vynechává se v něm ono hundred a spojka and).

Roky mezi 1000 a 2000 nikdy nečteme jako běžné číslo:

1984 → nineteen hundred and eighty-four
1492 → fourteen hundred and ninety-two
1066 → ten hundred and sixty-six
1205 → twelve hundred and five

Tento způsob je také jediný správný, pokud se jedná o letopočet před rokem 1000.

450 → four hundred and fifty

Tento způsob také použijeme, pokud jsou v letopočtu celé stovky.

1900 → nineteen hundred
1300 → thirteen hundred
2100 → twenty-one hundred

Letopočty po roku 1999

Ke konci dvacátého století všichni přemýšleli, jak se budou číst roky po roce 1999. Podle již zaběhlých pravidel by to bylo takto:

2000 – twenty hundred
2001 – twenty hundred and one / twenty oh one
2010 – twenty hundred and ten / twenty ten

S tímto se v angličtině určitě setkáme, ale daleko běžnější je prostě číst tyto letopočty jako obyčejná čísla, protože je to v tuto chvíli takto jednodušší.

2000 – two thousand
2001 – two thousand (and) one
2010 – two thousand (and) ten

Postupně se pravděpodobně ale zase vrátíme ke čtení letopočtů jako dvojčísel. Např. letopočet 2154 bude určitě jednodušší číst jako twenty-one fifty-four než two thousand one hundred and fifty-four.

Před naším letopočtem, našeho letopočtu

Zkratku BC/'bi:si:/ (before Christ) umístěnou za číslo používáme ve významu před naším letopočtem. Přečíst ji můžeme jako zkratku nebo slovy.

Julius Caesar invaded Britain in 55 and 54 BC. TTT *1  

Zkratka AD/ˌeɪ'di:/ je latinské anno domini, tedy doslova přeloženo ‘léta páně’. Podobně jako české ‘léta Páně’ se zkratka AD píše před číslem, lze ale psát i za ním. Čte se jako zkratka.

The building of Hadrian's Wall started in AD 122. TTT *2  

Obě zkratky se zpravidla píší bez teček, podobně jako známé PM a AM v hodinových údajích.

V roce…

Chceme-li říct, ve kterém roce se něco stalo či stane, máme dvě možnosti.

William Shakespeare was born in 1564. TTT *3
Love Story was first published in the year 1970. TTT *4  

Buď tedy za předložkou in použijeme letopočet přímo nebo doplníme the year (s určitým členem). Zastaralejší je navíc použití předložky of:

In the year of 1492, Columbus sailed the ocean blue. TTT *5 

desetiletí, století, tisíciletí

Mluvíme-li o letopočtech, určitě přijdou vhod tato slovíčka:

decade/'dekeɪd/ – desetiletí
century/'sentʃəri/ – století
millennium/mɪ'le­niəm/ – tisíciletí (množné číslo millennia/mɪ'le­niə/)

Nejčastěji se hovoří o stoletích.

The treasure remained buried in the ground for two centuries. TTT *6
The book was published at the turn of the century. TTT *7  

Století stejně jako v češtině číslujeme pomocí řadových číslovek. Nezapomínejte tu na určitý člen.

It's the 21st century. It's okay for girls to ask guys out. TTT *8
The Nubian pyramids date back to the 3rd century BC. TTT *9  

Se stoletími se váže zpravidla předložka in:

The church was built in the 19th century. TTT *10  

Pokud bychom chtěli označit jen část nějakého století, používáme slůvka mid, early a late:

Všimněte si, že mid- se používá se spojovníkem. Slovíčko half lze použít tehdy, mluvíme-li o první polovině nebo druhé polovině století.

the 1900s, the 60s

Mluvíme-li o desetiletích, často se používají letopočty v množném čísle s určitým členem.

the 1900s (the nineteen hundreds) – první dekáda 20. století, tedy 1900–1909
the 1960s (the nineteen sixties) – šedesátá léta dvacátého století (nebo zkráceně jen the 60s)

V těchto údajích lze psát i apostrof (the 1900's, the 60's).

Pozor, nepleťte si 60th (jedná se o řadovou číslovku) a 60s (desetiletí).

He liked to talk about his childhood in the 60s. TTT *11
He died shortly before his 60th birthday. TTT *12  

 
Překlad:
 1. Julius Caesar napadl Británii v letech 55 a 54 př. n. l.
 2. Stavba Hadriánova valu začala v roce 122 n. l.
 3. William Shakespeare se narodil v roce 1564.
 4. Příběh jedné lásky byl poprvé publikován v roce 1970.
 5. V roce 1492 se Kolumbus plavil přes modrý oceán.
 6. Poklad zůstal dvě století zakopaný v zemi.
 7. Ta kniha byla vydána na přelomu století.
 8. Je 21. století. Dívky teď normálně můžou zvát kluky na rande.
 9. Núbijské pyramidy se datují do 3. století před Kristem.
 10. Ten kostel byl postaven v 19. století.
 11. Rád mluvil o svém dětství v šedesátých letech.
 12. Zemřel krátce před svými šedesátými narozeninami.
Přepis bublinkové nápovědy: