Business Vocabulary Unit 5

Vydáno dne 12.05.2009

Slovíčka z UNIT 5 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
appoint - ustanovit, jmenovat, obsadit do funkce
BrE
/ə'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/ə'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to assign a function, duty, responsibility etc. to sb

 
at least - alespoň, aspoň
BrE
/ət'li:st/ Přehrát
AmE
/ət'li:st/ Přehrát

adverb - if nothing else

 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

 
carry out - provést, vykonat
BrE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát

verb - to perform something; to do a task, obey a command, follow instructions etc.

cell phone
cell phone - mobilní telefon
BrE
/'selˌfəʊn/ Přehrát
AmE
/'selˌfoʊn/ Přehrát

noun, American English - a kind of small telephone which you can easily carry in your bag or pocket

 
colleague - kolega, spolupracovník, kolegyně
BrE
/'kɒli:g/ Přehrát
AmE
/'kɑ:li:g/ Přehrát

noun - a person who works in the same company

 
dismiss - propustit
BrE
/dɪs'mɪs/ Přehrát
AmE
/dɪs'mɪs/ Přehrát

verb - to ask someone to leave, to allow someone to leave

 
equal - rovný, rovnocenný, shodný, stejný
BrE
/'i:kwəl/ Přehrát
AmE
/'i:kwəl/ Přehrát

adjective - the same, of the same number, quality, amount etc.

 
even - dokonce, i, ani, vůbec
BrE
/'i:vn/ Přehrát
AmE
/'i:vn/ Přehrát

adverb - an adverb used to intensify something or emphasize something unexpected

 
event - událost (např. společenská)
BrE
/ɪ'vent/ Přehrát
AmE
/ɪ'vent/ Přehrát

noun - an occasion that has been organized and that is attended by many people

file
file - složka
BrE
/'faɪl/ Přehrát
AmE
/'faɪl/ Přehrát

noun - a folder where you keep documents together

 
folder - složka, desky (na papíry apod.)
BrE
/'fəʊldə/ Přehrát
AmE
/'foʊldər/ Přehrát

noun - a large envelope into which you put documents

 
forward - poslat dále, přeposlat
BrE
/'fɔ:wəd/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rwərd/ Přehrát

verb - to send something that you have received to another address (esp. e-mails)

 
goods - zboží
BrE
/'gʊdz/ Přehrát
AmE
/'gʊdz/ Přehrát

noun - something that is sold or bought

 
hire - najmout si, pronajmout si
BrE
/'haɪə/ Přehrát
AmE
/'haɪər/ Přehrát

verb - to give somebody money to work for you; to pay for using something for a short time

 
interviewee - dotazovaný
BrE
/ˌɪntəvju:'i:/ Přehrát
AmE
/ˌɪnt̬ərvju:'i:/ Přehrát

noun - a person who is asked questions at an interview

 
interviewer - tazatel, dotazovatel
BrE
/'ɪntəˌvju:ə/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬ərˌvju:ər/ Přehrát

noun - a person who asks questions at an interview

 
lawyer - právník, právnička
BrE
/'lɔ:ɪə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ɪər/ Přehrát

noun - a person who has been educated in law and whose job is connected with law

 
lay off - propustit (někoho z práce), dát (někomu) výpověď
BrE
/ˌleɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌleɪ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to terminate someone's employment

 
manage - spravovat (co), řídit (co), vést
BrE
/'mænɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mænɪdʒ/ Přehrát

verb - to control or direct something

 
minimum - minimální, nejnižší, nejmenší, nejmenší možný
BrE
/'mɪnɪməm/ Přehrát
AmE
/'mɪnɪməm/ Přehrát

adjective - the lowest, the smallest possible

 
on the other hand - na druhou stranu
BrE
/ˌɒn ði: ˌʌðə'hænd/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:n ði: ˌʌðər'hænd/ Přehrát

adverb - however, from another point of view

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
receive - získat, dostat, obdržet
BrE
/rɪ'si:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:v/ Přehrát

verb - to get, usually without having to pay for it

 
receiver - sluchátko (telefonní)
BrE
/rɪ'si:və/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:vər/ Přehrát

noun - the part of the phone that you speak into and listen to

 
recipient - příjemce
BrE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát
AmE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát

noun - a person who a letter or parcel is addressed to

 
recruit - nabrat (zaměstnance), přijímat (zaměstnance)
BrE
/rɪ'kru:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'kru:t/ Přehrát

verb - to find new employees for a company

 
recruitment - přijímání (zaměstnanců), nábor (nových zaměstnanců)
BrE
/rɪ'kru:tmənt/ Přehrát
AmE
/rɪ'kru:tmənt/ Přehrát

noun - the act of hiring new employees for a company

 
review - vyhodnotit, posoudit, hodnotit, posuzovat, přezkoumat
BrE
/rɪ'vju:/ Přehrát
AmE
/rɪ'vju:/ Přehrát

verb - to evaluate, to judge something critically

 
sack - dát padáka, vykopnout z práce, vyhodit z práce
BrE
/'sæk/ Přehrát
AmE
/'sæk/ Přehrát

verb, informal - to take somebody's job away

 
sufficient - dostačující, dostatečný
BrE
/sə'fɪʃnt/ Přehrát
AmE
/sə'fɪʃnt/ Přehrát

adjective - enough, having as much as is needed

 
up-to-date - moderní, současný, aktuální
BrE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát
AmE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát

adjective - belonging to the time, not old or old-fashioned

 
update - aktualizovat
BrE
/ˌʌp'deɪt/ Přehrát
AmE
/ˌʌp'deɪt/ Přehrát

verb - to include latest information in something (a report, website etc.)

Přepis bublinkové nápovědy: