Step by step, day by day...

Vydáno dne 25.04.2011

Článek o dvojitých spojeních jako STEP BY STEP, HAND IN HAND apod.Step by step, day by day…

Dnešní nadpis je vlastně začátek titulní písničky jednoho staršího sitcomu, který byl u nás poměrně populární – Step by Step (Krok za krokem). V názvu i v úvodní písničce zazní takové zvláštní spojení, kterému se dnes budeme věnovat. Jedná se o vazbu dvou stejných podstatných jmen spojených předložkou, tedy např. step by step nebo day by day.

Tato spojení jsou zajímavá tím, že ačkoliv obsahují podstatná jména počitatelná v jednotném čísle, stojí tu bez členu. To je jinak nepřípustné. Měli byste znát pravidlo že taková podstatná jména musí mít člen nebo jiný determinátor. Nikdy nelze říct např. house is big, či I have dog. V těchto dvojitých spojeních se ale člen nepoužívá:

Pojďme se nyní na nejčastější vazby tohoto typu podívat:

xxx BY xxx

Spojení s předložkou by/'baɪ/ nejčastěji vyjadřuje to, že se něco děje/dělá postupně, že se něco vyvíjí.

I did it step by step but it didn't work. TTT *1  

His health was getting worse day by day. TTT *2  

Then slowly, inch by inch, the door started to open. TTT *3  

They ate the whole cake, piece by piece. TTT *4  

Tato spojení lze tvořit dle libosti, nejde jen o několik ustálených vazeb. Můžete tedy být poměrně kreativní:

Cinderella had to pick the scattered barley grain by grain. TTT *5
He built the whole house by himself, brick by brick. TTT *6
She loved him more and more, minute by minute, kiss by kiss. TTT *7  

Toto spojení už nemá význam postupného vývoje. Znamená prostě bok po boku:

The soldiers stood there, side by side, waiting for the battle to begin. TTT *8  

xxx TO xxx

Dalším častým spojením je vazba s předložkou to/'tʊ/. Tyto výrazy se používají nejčastěji tehdy, abychom vyjádřili nějaký kontakt (slovní, fyzický apod.)

Let's talk man to man. TTT *9
If you came face to face with God, what would you ask him? TTT *10
I don't see eye to eye with my dad. He wants me to be someone I'm not. TTT *11
You can get herpes if you kiss mouth to mouth. TTT *12  

(FROM) xxx TO xxx

Spojení s předložkou to, před kterým je často navíc předložka from (např. from house to house), se používají buď tehdy, vyjadřujeme-li pohyb či vzdálenost od jednoho místa k druhému (od domu k domu), nebo říkáme, že se nějaké věci od sebe liší (dům od domu).

Pohyb, vzdálenost, rozsah:

The circus traveled from town to town. TTT *13
The boat rocked from side to side. TTT *14
He was grinning from ear to ear. TTT *15
The diameter of the earth measured from pole to pole is about 7900 miles. TTT *16
Forrest Gump ran from coast to coast several times. TTT *17
I read the book from cover to cover. TTT *18  

Odlišnost:

The idea of the perfect partner differs from person to person. TTT *19
Customs vary from country to country. TTT *20
Prices are different from dentist to dentist. TTT *21  

xxx AFTER xxx

Potřebujeme-li vyjádřit něco, co trvá dlouho nebo se neustále opakuje, můžeme použít spojení dvou stejných podstatných jmen s předložkou after.

He worked in the shed day after day. TTT *22
Night after night she tucked her kids into bed. TTT *23
On and on they drove, mile after mile, towards the coast. TTT *24  

xxx IN/ON xxx

Pokud se nějaké věci (nejčastěji části těla) dotýkají, používáme spojení s předložkou in nebo on.

They walked hand in hand along the beach. TTT *25
Love goes hand in hand with pain. TTT *26
Jack and his wife stood arm in arm, watching the sunset. TTT *27
She kissed him mouth on mouth. TTT *28
My heart started beating faster when we touched skin on skin. TTT *29  

xxx FOR xxx

Připomeneme si ještě spojení word for word:

He repeated what she said word for word. TTT *30  

Předložka for zde vyjadřuje, že se něco nahradí něčím, tedy zde je jedno slovo za každé slovo. Předložku for můžeme použít i v dalších spojeních:

They traded item for item. TTT *31  

Pozor, ve známém spojení oko za oko, zub za zub se používají členy:

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Neidentické dvojice

Podobná pravidla platí i u dvojic, kde se nejedná o identické páry. Zde je ale potřeba mít na paměti i to, že se v angličtině často používají jen v určitém pořadí. Např. spojení husband and wife uvidíte často, zatímco wife and husband není idiomatické.

V této množině vazeb jsou buď slova, která jsou si navzájem významovým protikladem (např. uvedené husband and wife), nebo slova, která společně vytvářejí sadu (např. knife and fork).

I read the page from top to bottom. TTT *32
The kid was covered in mud from head to toe. TTT *33
I now pronounce you husband and wife. TTT *34
It was time for a little talk, just father and son. TTT *35
I never wear suit and tie to work. TTT *36
They knocked on the door and shouted: ‘Trick or treat!’ TTT *37
Do you think I can learn how to use Photoshop by trial and error? TTT *38  

U spojení, která označují nějakou sadu (např. knife and fork či suit and tie) je možné používat na začátku člen, ovšem jen u prvního podstatného jména.

I learned how to use a knife and fork when I was three. TTT *39  

Přídavná jména

Většina uvedených spojení se často používá i ve funkci přídavného jména. Potom se slovíčka spojují spojovníky (krátkými pomlčkami):

I gave my mom step-by-step instructions on how to set up a Facebook profile. TTT *40
We had a long father-to-son conversation. TTT *41
Skin-on-skin contact is very important for little babies. TTT *42  

Závěrem

Ačkoliv jsme se snažili obsáhnout všechna nejčastější spojení tohoto typu, určitě narazíte na desítky dalších. Šlo nám o to na tyto zajímavé vazby poukázat a upozornit na některé gramatické zvláštnosti (např. že chybí člen, nebo že se používá suit and tie, nikoliv tie and suit).

Překlad:
 1. Udělal jsem to krok po kroku, ale stejně to nefungovalo.
 2. Jeho zdraví se zhoršovalo den ode dne.
 3. Pak pomalu, kousek po kousku, se dveře začaly otvírat.
 4. Snědli celý dort, kousek po kousku.
 5. Popelka musela posbírat rozsypaný ječmen zrníčko po zrníčku.
 6. Celý ten dům postavil sám, cihlu po cihle.
 7. Milovala ho stále více a více, minutu od minuty, polibek od polibku.
 8. Vojáci tam stáli bok po boku a čekali, až propukne bitva.
 9. Pojďme si popovídat jako muž s mužem.
 10. Kdyby ses setkal tváří v tvář s Bohem, na co by ses ho zeptal?
 11. Nerozumím si se svým tátou. On chce, abych byl někým, kým nejsem.
 12. Když se líbáte na ústa, můžete chytnout opar.
 13. Cirkus cestoval od města k městu.
 14. Člun se houpal ze strany na stranu.
 15. Usmíval se od ucha k uchu.
 16. Průměr zeměkoule měřený od pólu k pólu je okolo 7900 mil.
 17. Forrest Gump uběhl několikrát od pobřeží k pobřeží.
 18. Přečetl jsem tu knihu od začátku do konce.
 19. Jak si představujeme ideálního partnera, se liší od člověka k člověku.
 20. Zvyky se v různých zemích liší.
 21. Ceny jsou různé od zubaře k zubaři.
 22. Pracoval v kůlně den za dnem.
 23. Noc co noc ukládala děti ke spánku.
 24. Jeli dále a dále, míli po míli, směrem k pobřeží.
 25. Kráčeli ruku v ruce po pláži.
 26. Láska je pevně spjata s bolestí.
 27. Jack s manželkou se drželi za paže a sledovali západ slunce.
 28. Políbila ho pusu na pusu.
 29. Srdce mi začalo tlouct rychleji, když jsme se sebe dotkli.
 30. Zopakoval, co řekla, slovo od slova.
 31. Vyměnili něco za něco.
 32. Přečetl jsem si tu stránku odshora dolů.
 33. To dítě bylo od bláta od hlavy k patě.
 34. Nyní Vás prohlašuji za manžela a manželku.
 35. Bylo na čase si trochu popovídat, jen otec a syn.
 36. Do práce nikdy nechodím v obleku.
 37. Zaklepali na dveře a zavolali: “Koledu, nebo něco vyvedu!”
 38. Myslíš, že se můžu naučit pracovat ve Photoshopu metodou pokus omyl?
 39. Naučil jsem se používat vidličku a nůž, když mi byly tři.
 40. Dal jsem mámě podrobné instrukce, jak si založit na Facebooku profil.
 41. Měli jsme dlouhou konverzaci mezi otcem a synem.
 42. Kontakt tělo na tělo je pro miminka velmi důležitý.
Přepis bublinkové nápovědy: