Přítomný prostý čas (cvičení 1)

Vydáno dne 11.05.2011

Vyzkoušejte si v základním cvičení, zda umíte pracovat se slovesy v přítomném prostém čase.Doplňte do vět správný tvar těchto sloves. Někde budete potřebovat i pomocná slovesa: do / does / don't / doesn't. Může jít tedy o kladné věty, záporné věty, nebo otázky.

be go pay have wash
finish know speak study watch
get up live start understand work

Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Jack ___________________________(1) at 6 o'clock every day.
 2. My two best friends ___________________________(2) in London. I often visit them.
 3. ___________________________(3) you ___________________________(4) Japanese?
 4. Where ___________________________(5) your father ___________________________(6) ?
 5. Sorry, I ___________________________(7) ___________________________(8) . Can you speak slowly?
 6. What time ___________________________(9) your sister ___________________________(10) to bed?
 7. My brother ___________________________(11) English and French at school.
 8. My father always ___________________________(12) two pounds for his morning coffee.
 9. Susan ___________________________(13) her hair every day.
 10. What time ___________________________(14) they ___________________________(15) school in the morning?
 11. Rachel ___________________________(16) ___________________________(17) the correct answer.
 12. Her grandparents ___________________________(18) ___________________________(19) TV very often.
 13. Their son ___________________________(20) five years old.
 14. My brother ___________________________(21) a new car.
 15. Our lesson ___________________________(22) at 4 o'clock. Then I usually go home.
Správné odpovědi: 1) gets up ; 2) live / work ; 3) Do ; 4) speak ; 5) does ; 6) work / live ; 7) don't / do not ; 8) understand ; 9) does ; 10) go ; 11) studies ; 12) pays ; 13) washes ; 14) do ; 15) start ; 16) doesn't / doesn´t ; 17) know ; 18) don't / don´t ; 19) watch ; 20) is ; 21) has / has got ; 22) finishes
Přepis bublinkové nápovědy: