Problematické slovo COUNTRY

Vydáno dne 07.02.2014

Slovíčko COUNTRY studenti často vyslovují nebo používají špatně. Tento článek by měl na tyto problémy upozornit a vysvětlit je.Problematické slovo COUNTRY

Když napíšeme slovo country, možná vás ani nenapadne, že je kamenem úrazu studentů na všech úrovních pokročilosti. Buď ho používají špatně, nebo ho vyslovují špatně, nebo místo něho používají nesprávně jiná slova. Pokusíme se svá pozorování shrnout v tomto článku.

COUNTRY – výslovnost

O nesprávnou výslovnost se určitě zasloužil ten fakt, že Češi to slovo znají od malička jako hudební styl. Říkají mu “kántry”, s dlouhým A. To je špatně. Druhým problémem je sloveso count (počítat), kde je dvojhláska AU. Studenti potom vyslovují slovo jako “kauntry”. Ale i to je špatně.

Správná výslovnost je (v britské i americké angličtině) country/'kʌntri­/ – je zde krátké A, nikoli dlouhé, a není zde ani dvojhláska.

COUNTRY – dva významy

Druhým problémem je, že country, tedy kromě již zmíněného hudebního stylu, má dva zcela odlišné základní významy.

Stát, země

Hlavní význam slova country/'kʌntri­/ je země, stát. Je to klasické počitatelné podstatné jméno, platí zde běžná pravidla pro členy apod.

It's hard to find a good job in my country. TTT *1
What country are you from? TTT *2
I live in a country that doesn't observe Halloween. TTT *3
It's easier to learn a foreign language if you go to the country where it's spoken. TTT *4
How many foreign countries have you ever been to? TTT *5
Living in a foreign country is something everyone should try at least once. TTT *6
He gave his life for his country. TTT *7
He was released on parole and fled the country. TTT *8  

Venkov

Druhým významem je country/'kʌntri­/ jako venkov, tedy oblast někde mimo město.

I'd like to live in the country. Cities are too noisy. TTT *9
We spent the day in the country, just walking through the forest and enjoying some peace and quiet. TTT *10
A winding country road took us to our friends' farm. TTT *11
My grandfather was a farmer. I have an idea of what life in the country is like. TTT *12
It was a laid-back country town, with country folk who didn't want to be bothered. TTT *13  

Ve významu venkov se vždy používá s určitým členem. Podobně říkáme např. in the mountains, by the sea, at the seaside apod., i když se vlastně nejedná o nějaké místo, o kterém posluchač již ví. Je to prostě nějaké označení typu místa – na horách, u moře, na venkově apod.

Pokud mluvíme o vesnicích, používáme slovo village/'vɪlɪdʒ/. Proto dejte pozor na rozdíl v používání členů:

My grandparents live in the country. TTT *14
My grandparents live in a village. TTT *15  

COUNTRY vs. STATE vs. REPUBLIC

Poslední poznámka se bude týkat rozdílu mezi country, state a republic.

Zde se ale velmi často chybuje. Studenti mnohdy říkají po vzoru českého ‘v našem státě’ či ‘v naší republice’ toto:

in our state – proč state? Mluvíme o naší zemi, o naší republice, ne o nějaké součásti něčeho většího
in our republic – leda že byste byli zarputilí republikáni, kteří by byli pyšní na to, že jsme republika a ne něco jiného

Správně je country. Navíc spíše než ‘our country’ je lepší (přirozenější) používat this country (mluvíme-li o své zemi zde v Česku) nebo my country (mluvíme-li o ní v zahraničí apod.)

I love my country. TTT *16
People honored the soldiers who died for their country. TTT *17
He will represent our country in the Olympic Games. TTT *18
My grandfather and his family had to leave the country in 1968. TTT *19  

V žádné z vět výše nemůže být state ani republic.

Slovo state můžeme někdy použít, ovšem spíše ve významu ‘vláda’ (government), potom je s určitým členem a většinou velkým písmenem:

In my country the State pays for schools and hospitals. TTT *20 (všimněte si COUNTRY a STATE v jedné větě)
Most state-owned enterprises were sold off in the form of stocks. TTT *21
Whether you are in private or state school, you have the right to quality education. TTT *22  

Jen pro zajímavost zde porovnejte:

COUNTRY vs. COUNTY

Na závěr ještě zmíníme slovo county/'kaʊnti, které označuje nějaký okres či kraj, samosprávný celek uvnitř země. Příznivci seriálu The O.C. budou znát např. Orange County v Kalifornii. Toto slovo se vyslovuje s dvojhláskou //.

Závěrem

Poukázali jsme si na několik zásadních problémů s používáním slova country. Pamatujte si hlavně toto:

1) výslovnost je country/'kʌntri­/, tedy krátké A
2) mluvíme-li o naší zemi, říkáme country a nikoliv republic či state

Překlad:
 1. Je těžké v mé zemi najít dobré zaměstnání.
 2. Z jaké jsi země?
 3. Žiji v zemi, která neslaví Halloween.
 4. Je jednodušší naučit se cizí jazyk, když pojedete do země, kde se tím jazykem mluví.
 5. V kolika cizích zemích jsi kdy byl?
 6. Bydlet v cizí zemi je něco, co by si každý měl alespoň jednou vyzkoušet.
 7. Dal za svoji zemi život.
 8. Byl podmínečně propuštěn z výkonu trestu a uprchl ze země.
 9. Rád bych bydlel na venkově. Města jsou moc hlučná.
 10. Strávili jsme den na venkově, pouze procházením se po lese a užíváním si trochy klidu a ticha.
 11. Klikatící se venkovská cesta nás dovedla až k farmě našich přátel.
 12. Můj dědeček byl zemědělec. Mám představu, jaký život na venkově je.
 13. Byla to bezstarostná venkovská obec s venkovany, kteří nechtěli být obtěžováni.
 14. Moji prarodiče bydlí na venkově.
 15. Moji prarodiče bydlí na vsi.
 16. Miluji svoji zemi.
 17. Lidé uctili vojáky, kteří zemřeli za svoji zem.
 18. Bude reprezentovat naši zemi na Olympijských hrách.
 19. Můj dědeček spolu s jeho rodinou museli v šedesátém osmém roce opustit zemi.
 20. V mé zemi platí školy a nemocnice stát.
 21. Většina státem vlastněných podniků byla rozprodána formou akcií.
 22. Ať jste na soukromé či státní škole, máte právo na kvalitní vzdělání.
Přepis bublinkové nápovědy: