EFFICIENT vs. EFFECTIVE

Vydáno dne 08.07.2024

Obě tato slova lze přeložit jako “efektivní”, ale nejde o synonyma. Umíte je správně používat?EFFICIENT vs. EFFECTIVE

Anglická přídavná jména efficient a effective mají podobný význam a obě lze přeložit jako efektivní. Jsou mezi nimi však značné rozdíly a nelze je zaměňovat.

Základní rozdíl

Než se ponoříme hlouběji do detailů, pojďme si říct základní rozdíl:

Pojďme si nyní ale ukázat obě slova podrobněji, včetně příkladových vět i odvozených tvarů.

EFFICIENT

Slovíčko efficient/ɪ'fɪʃənt/ (přízvuk je až na druhé slabice) můžeme přeložit jako efektivní ve smyslu výkonný, případně hospodárný.

Vyjadřuje, že je něco provedeno rychle, s minimálním úsilím a bez zbytečného plýtvání. Použít ho můžete ve spojení s nějakým přístrojem, ale i člověkem.

The new washing machine is very efficient. It uses less water and electricity than the old one. TTT *1
She is an efficient worker who always finishes her tasks ahead of schedule. TTT *2
The factory's new machinery is very efficient, producing goods at twice the speed of the old machines. TTT *3
With efficient planning, we can get this project done ahead of schedule. TTT *4
By organizing her workspace, she became much more efficient. TTT *5
Using a pressure cooker is an efficient way to cook meals quickly. TTT *6 

Slovo efficient klade důraz na hospodárnost, proto můžete často vidět i spojení jako energy efficient (s nízkou spotřebou energie), fuel efficient (s nízkou spotřebou paliva) či cost efficient (s nízkými náklady).

By using energy-efficient appliances, you will save money on your bills. TTT *7
The new hybrid car is incredibly fuel efficient, achieving over 20 kilometres per litre. TTT *8
Switching to LED light bulbs is a cost-efficient way to reduce electricity bills over time. TTT *9 

Pozn.: Pokud jsou tyto výrazy použity před podstatným jménem, použijeme spojovník.

Protiklad je inefficient/ˌɪnɪ'fɪʃnt­/ s významem nevýkonný, neefektivní, nehospodárný, nebo někdy taky prostě neschopný (u člověka).

The old heating system is quite inefficient, wasting a lot of energy. TTT *10
His way of handling paperwork is inefficient and often results in errors. TTT *11
Due to inefficient planning, the event started late and ran over time. TTT *12 

Tvořit lze samozřejmě i příslovce efficiently/ɪ'fɪʃntl­i/ (efektivně, výkonně) a inefficiently/ˌɪnɪ'fɪʃ­ntli/ (neefektivně).

The new system allows us to process orders more efficiently. TTT *13
The company runs so efficiently that they rarely have any delays. TTT *14
Wow, you packed the suitcase so efficiently! There's room for even more stuff. TTT *15
The old printer works so inefficiently that it's a struggle to get anything printed. TTT *16
Their team communicated so inefficiently that no one knew what was going on. TTT *17 

Odvozené podstatné jméno efficiency/ə'fɪʃnsi má významy efektivita, výkonnost, případně účinnost.

The new washing machine is known for its efficiency. It uses less water and electricity than the previous model. TTT *18
The efficiency of public transportation in this city makes commuting much easier. TTT *19
The factory invested in new technology to increase production efficiency. TTT *20 

EFFECTIVE

Přídavné jméno effective/ɪ'fek­tɪv/ (přízvuk je opět až na druhé slabice) překládáme jako efektivní ve smyslu účinný. Jde nám o dosažení požadovaného výsledku. Nějaká věc pak dělá přesně to, co má, a přináší to očekávaný výsledek.

This cleaning product is really effective on tough stains. TTT *21
The new advertising campaign was very effective. Sales increased by 30%. TTT *22
The new policy has proven to be effective in reducing crime rates. TTT *23
This medication is very effective against headaches. TTT *24
The new anti-virus software is very effective at catching malware. TTT *25 

Protiklad je opět tvořen předponou in-. Přídavné jméno ineffective/ˌɪnɪ'fek­tɪv/ překládáme jako neúčinný, neefektivní.

His attempts to calm the crowd were ineffective and the chaos continued. TTT *26
The advertising campaign was ineffective and didn't boost sales. TTT *27
The pest control treatment turned out to be ineffective. The insects came back. TTT *28 

Odvozená příslovce jsou effectively/ɪ'fek­tɪvli/ (efektivně, účinně) a ineffectively/ˌɪnɪ'fek­tɪvli/ (neefektivně).

She managed to handle the difficult customer very effectively and calmed them down in no time. TTT *29
My new strategy effectively increased sales within just a few months. TTT *30
They dealt with the unexpected problem effectively, without causing any delays. TTT *31
His attempts to fix the leaking faucet were ineffectively done, and it still dripped. TTT *32
The windscreen wipers work quite ineffectively, making driving in stormy weather hazardous. TTT *33 

Podstatné jméno je effectiveness/ɪ'fek­tɪvnəs/ a má významy efektivnost, účinnost.

The effectiveness of this pain relief medication is well-known among athletes. TTT *34
They evaluated the effectiveness of their advertising campaign based on customer feedback. TTT *35
The effectiveness of the flu vaccine varies from year to year depending on the strains circulating. TTT *36 

efficient vs. effective

Někdy lze použít v podobné situaci obě přídavná jména, ale zdůrazňujeme tak něco jiného. Porovnejte:

Our marketing campaign was efficient, using minimal resources to reach a large audience. TTT *37
Our marketing campaign was effective, significantly increasing our sales. TTT *38 

V prvním případě (efficient) se zaměřujeme na to, že kampaň byla dobře provedená s minimálním úsilím. Ve druhém případě (effective) se zaměřujeme na dosažení konkrétního cíle, kterým bylo zvýšení prodejů.

When insulation is efficient, the home stays cool in the summer and warm in the winter. TTT *39
When insulation is effective, the home stays cool in the summer and warm in the winter. TTT *40 

Zde máme dokonce naprosto stejné věty, jen jiné přídavné jméno. Pokud použijeme efficient, klademe důraz na to, že má izolace dobré vlastnosti a celkově snižuje náklady na provoz domu. V případě effective říkáme, že je účinná. Je to tedy obecnější a nemluvíme o hospodárnosti provozu.

The old furnace is effective in heating the house, but it's not efficient because it consumes twice as much energy as modern heating systems. TTT *41 

V této větě říkáme, že kamna jsou účinná a vytopí dům (effective), ale nejsou výkonná, hospodárná (efficient). Podobně je tomu v následující větě:

The recycling program is effective in reducing landfill waste, but it's not efficient because the trucks travel long distances to collect materials. TTT *42 

Výše jsme si zmínili, že cost-efficient znamená nákladově efektivní, s nízkými náklady. To se velmi často používá například ve spojení s chodem firmy, jak je schopna hospodařit, jak ušetřit náklady apod. Jde tedy o celkový proces.

Vedle toho máme ale i cost-effective a překlad by mohl být stejný. Jenže zde se bavíme o výsledku a kontext by byl odlišný. Kdyby se firma rozhodla například koupit nové židle do kanceláří, dává určitě větší ekonomický smysl koupit vše u jednoho dodavatele a získat slevu. Jde tedy o často jednorázovou akci a co nejlepší výsledek při vynaložení co nejmenších prostředků.

Zmínit je třeba taky to, že něco může být efficient (proces je rychlý, levný), ale nemusí to být nakonec effective (nedosáhnete žádaného výsledku). A stejně tak naopak. Nějaká činnost může být effective (dosáhli jste výsledku), ale není třeba moc efficient (bylo to zdlouhavé a nákladné).

efficient + effective

Může nastat samozřejmě situace, kdy lze ve větě použít obě slovíčka dohromady.

The new software is both efficient and effective. It processes data quickly and provides accurate results. TTT *43
Her teaching methods are efficient and effective. She uses time wisely and her students achieve high grades. TTT *44
She's an efficient worker, and her methods are also very effective. TTT *45
The efficient use of resources led to effective outcomes for the project. TTT *46 

U slova efficient klademe důraz na výkonnost či hospodárnost a u slova effective na dosažený výsledek.

efektivní vs. efektní

Zmínit můžeme i české slovo efektní. To většinou nepřekládáme jako effective. Nejlepší překlad je asi impressive/ɪm'presɪv­/, pokud slovo vyjadřuje, že je něco působivé či nápadné. Někdy lze použít i showy/'ʃəʊi/ nebo flashy/'flæʃi­/, pokud znamená okázalý (a pouze na efekt).

Her presentation was very impressive and caught everyone's at­tention. TTT *47
The new lighting in the theatre is really impressive. TTT *48
The advertisement was flashy, but it didn't provide much information about the product. TTT *49
The peacock's feathers are known for their showy display during mating season. TTT *50 

Shrnutí

Slovíčko efficient/ɪ'fɪʃənt/ znamená efektivní, výkonný, hospodárný. Zaměřuje se na způsob, jak se něco udělá. Jde o rychlost, minimální úsilí a žádné plýtvání. Můžete ho použít ve spojení s nějakou činností, strojem i člověkem (efficient process, efficient person)

Slovíčko effective/ɪ'fek­tɪv/ znamená efektivní, účinný. Zaměřuje se na výsledek, tedy zda něco funguje tak dobře, jak jsme očekávali. Používá se s nějakou činností, procesem či věcí, většinou ale ne přímo s osobou (effective process, effective person).

U obou je přízvuk až na druhé slabice.

Překlad:
 1. Nová pračka je velmi výkonná. Používá méně vody a elektřiny než ta stará.
 2. Je výkonná pracovnice, která vždy dokončí své úkoly před termínem.
 3. Nové stroje v továrně jsou velmi výkonné, produkují zboží dvakrát rychleji než staré stroje.
 4. Díky efektivnímu plánování můžeme tento projekt dokončit s předstihem.
 5. Uspořádáním svého pracovního prostoru se stala mnohem efektivnější.
 6. Použití tlakového hrnce je efektivní způsob, jak rychle uvařit jídlo.
 7. Používáním spotřebičů s nízkou spotřebou energie ušetříte peníze za účty.
 8. Nový hybridní vůz je neuvěřitelně úsporný na palivo a na litr ujede přes 20 kilometrů.
 9. Přechod na LED žárovky je nákladově efektivní způsob, jak časem snížit účty za elektřinu.
 10. Starý topný systém je poměrně neefektivní a plýtvá velkým množstvím energie.
 11. Jeho způsob práce s dokumenty je neefektivní a často vede k chybám.
 12. Kvůli neefektivnímu plánování začala akce se zpožděním a překročila časový limit.
 13. Nový systém nám umožňuje efektivněji zpracovávat objednávky.
 14. Společnost je provozována tak efektivně, že jen zřídkakdy dochází ke zpoždění.
 15. Páni, tak efektivně jsi sbalila kufr! Vejde se do něj ještě víc věcí.
 16. Stará tiskárna pracuje tak neefektivně, že je problém cokoli vytisknout.
 17. Jejich tým komunikoval tak neefektivně, že nikdo nevěděl, co se děje.
 18. Nová pračka je známá svou výkonností. Spotřebuje méně vody a elektřiny než předchozí model.
 19. Efektivita veřejné dopravy v tomto městě výrazně usnadňuje dojíždění.
 20. Továrna investovala do nových technologií, aby zvýšila efektivitu výroby.
 21. Tento čisticí prostředek je skutečně účinný na odolné skvrny.
 22. Nová reklamní kampaň byla velmi účinná. Prodeje vzrostly o 30 %.
 23. Nová strategie se ukázala být účinnou při snižování míry kriminality.
 24. Tento lék je velmi účinný proti bolestem hlavy.
 25. Nový antivirový software je při detekování malwaru velmi účinný.
 26. Jeho pokusy uklidnit dav byly neúčinné a chaos pokračoval.
 27. Reklamní kampaň byla neúčinná a prodej nezvýšila.
 28. Ošetření proti škůdcům se ukázalo jako neúčinné. Hmyz se vrátil.
 29. S obtížným zákazníkem si poradila velmi efektivně a v mžiku ho uklidnila.
 30. Moje nová strategie efektivně zvýšila prodeje během několika měsíců.
 31. Neočekávaný problém vyřešili efektivně, aniž by došlo ke zpoždění.
 32. Jeho pokusy opravit protékající kohoutek byly neúčinné a stále kapal.
 33. Stěrače fungují poměrně neefektivně, takže jízda za bouřlivého počasí je nebezpečná.
 34. Účinnost tohoto léku proti bolesti je mezi sportovci dobře známá.
 35. Na základě zpětné vazby od zákazníků vyhodnotili účinnost své reklamní kampaně.
 36. Účinnost vakcíny proti chřipce se v jednotlivých letech liší v závislosti na kolujících kmenech.
 37. Naše marketingová kampaň byla efektivní, využila minimální zdroje k dosažení širokého publika.
 38. Naše marketingová kampaň byla účinná, výrazně zvýšila naše prodeje.
 39. Pokud je izolace efektivní, zůstává v létě v domě chladno a v zimě teplo.
 40. Pokud je izolace účinná, zůstává v létě v domě chladno a v zimě teplo.
 41. Stará kamna jsou sice účinná při vytápění domu, ale nejsou hospodárná, protože spotřebují dvakrát více energie než moderní topné systémy.
 42. Recyklační program sice účinně snižuje množství odpadu ukládaného na skládky, ale není efektivní, protože nákladní automobily jezdí na dlouhé vzdálenosti.
 43. Nový software je jak výkonný, tak efektivní. Zpracovává data rychle a poskytuje přesné výsledky.
 44. Její učební metody jsou efektivní a účinné. Chytře nakládá s časem a její studenti dosahují vysokých známek.
 45. Je to výkonná pracovnice a její metody jsou také velmi účinné.
 46. Efektivní využití zdrojů vedlo k efektivním výsledkům projektu.
 47. Její prezentace byla velmi efektní a zaujala všechny přítomné.
 48. Nové osvětlení v divadle je opravdu efektní.
 49. Ta reklama byla efektní, ale neposkytla moc informací o produktu.
 50. Páví peří je známé svou okázalostí v období páření.
Přepis bublinkové nápovědy: