Trpný rod - průběhové časy

Vydáno dne 16.10.2019

Procvičení trpného rodu v přítomném a minulém průběhovém čase.Trpný rod – průběhové časy

Trpný rod se tvoří prostřednictvím pomocného slovesa být a minulého příčestí významového slovesa (od slovesa make by to tedy bylo např. be made, is made, was made, will be made, has been made atd.) Doporučujeme si o tomto gramatickém jevu nejprve přečíst v článku Trpný rod (the passive).

Trpný rod se používá i v průběhových časech, obzvláště přítomném průběhovém a minulém průběhovém. Tvoří se tak, že pomocné sloveso být dáme do průběhového času (is being nebo was being) a za ním bude následovat významové sloveso ve tvaru minulého příčestí (např. made):

Teoreticky by takové struktury šly vytvořit i v čase budoucím průběhovém, předpřítomném průběhovém a dalších, ale takové struktury už by byly příliš složité. S těmi se v angličtině prakticky nesetkáte (vazby jako it will be being made nebo it has been being made jsou považovány za nesprávné či dokonce za neexistující).

Průběhový čas vyjadřuje, že se něco v daný moment právě děje/dělo. Podívejte se na následující příklady:

The hotel is being renovated at the moment. TTT = they are renovating the hotel
It's being worked on, don't worry. TTT = we are working on it
The truck is being unloaded right now. TTT = they are unloading it
The car was being driven by a little child! TTT = a child was driving it
The changes are being made as we speak. TTT = we are making the changes


Cvičení – doplňte do vět

Do následujících vět doplňte trpný rod slovesa v závorce v přítomném nebo minulém průběhovém čase.

  1. They assured me that my complaint ___________________________(1) seriously. (take)
  2. If it ___________________________(2) , please unplug it. (not use)
  3. What's the matter? Do you think we ___________________________(3) ? (follow)
  4. Everybody is complaining about the terrible management but nothing ___________________________(4) about it! (do)
  5. First he needed to escape the cell where he ___________________________(5) . (hold)
  6. I watched a few videos while the game ___________________________(6) . (install)
  7. The prisoner ___________________________(7) to the hospital when the escape happened. (transfer)
  8. Please wait. Your request ___________________________(8) . (process)
  9. The bike ___________________________(9) by a young woman without a helmet. (ride)
  10. She hates it when she ___________________________(10) by her boyfriend. (ignore)
Správné odpovědi: 1) was being taken ; 2) is not being used / isn't being used ; 3) are being followed / were being followed ; 4) is being done ; 5) was being held ; 6) was being installed ; 7) was being transferred ; 8) is being processed ; 9) was being ridden / is being ridden ; 10) is being ignored
Přepis bublinkové nápovědy: