Cvičení: Základní slovosled oznamovacích vět

Vydáno dne 16.10.2021

Víte, jak správně sestavit jednoduchou anglickou větu? Vyzkoušejte si toto cvičení. 1. I watch ________.

  1. every day movies
  2. movies every day
 2. Will you be ________?

  1. at home tomorrow
  2. tomorrow at home
 3. Gina doesn't ________.

  1. skirts wear
  2. wear skirts
 4. Yesterday ________ to a concert.

  1. my friends went
  2. went my friends
 5. Marty got ________.

  1. at 9 to the office
  2. to the office at 9
 6. I think I left ________.

  1. at school my wallet
  2. my wallet at school
 7. He's a careful driver. He never ________.

  1. drives too fast
  2. too fast drives
 8. Don's grandmother ________.

  1. died last year
  2. last year died
 9. In 2005, ________ their first baby.

  1. had they
  2. they had
 10. I opened ________.

  1. the door very slowly
  2. very slowly the door
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: