Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED...

Vydáno dne 06.03.2019

Článek o předložkových vazbách, kde se počitatelná podstatná jména používají jako nepočitatelná, tedy bez členu, např. BY CAR, IN BED, AT SCHOOL apod.Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED…

Možná znáte pravidlo, že před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle (např. car, bed, pen apod.) by vždy měl být člen či jiný determinátor. Následující věty jsou tedy špatně:

Do you have car?
There isn't school in my village.
I bought new bed.

V těchto případech by musel být neurčitý člen:

Do you have a car? TTT *1
There isn't a school in my village. TTT *2
I bought a new bed. TTT *3  

Existují ale některé předložkové vazby, kde se tato počitatelná podstatná jména používají vždy bez členů, přídavných jmen, číslovek apod. Jedná se např. o vazby by car, in bed, to school apod. Proč je tomu tak? A může to tak být kdykoliv?

V některých situacích přestáváme podstatné jméno chápat jako konkrétní fyzickou věc, ale používáme ho spíše pro vyjádření nějaké činnosti, funkce, způsobu apod. Konkrétní fyzický význam zde přestává být důležitý. Výborným příkladem je slovíčko škola – school.

school

Podstatné jméno school označuje v první řadě budovu, kde se děti učí. V takovém případě se používá tak, jak jsme zvyklí, se členy, přídavnými jmény apod.

The school burned down in 1994. TTT *4
She worked at a school in the south of England for a few years. TTT *5
All the classrooms in the school are equipped with computers, TTT *6  

Vazby do školy – to school nebo ve škole – at school (br.) či in school (am.) se ale chovají jinak. Jste-li ‘ve škole’, není důležité, zda jste v budově školy, na hřišti za školou, v bufetu naproti škole či v jídelně na obědě po škole apod. Zde nemáme na mysli fyzickou budovu, ale spíše funkci školy.

Can't talk right now. I'm at school. TTT *7
We don't go to school on weekends. TTT *8  

Jiné by to bylo, kdyby do školy šli rodiče např. na rodičovskou schůzku nebo pokud by tam někdo pracoval. Tam už by vazba at school či to school použít nešla, protože tam nejsou z toho důvodu, ke kterému je škola určena, tedy ke studiu. Jsou ve škole pouze v místě, či budově, a proto je nutné použít zcela normální vazby se členy apod., které respektují běžná gramatická pravidla.

Stejně se chovají slovíčka college/'kɒlɪdʒ/ / university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/ / high school/'haɪsku:l­/ apod.

She's going to university next year. TTT *9
Grow up! You're in college now. TTT *10
My son graduated from high school last month. TTT *11  

home, work

Podobně jsou na tom vazby at work / to work (jsme v práci, i když máme polední pauzu, i když jsme na služební cestě apod.) nebo at home (jsme doma, i když jsme na zahradě, v garáži apod.)

My mom's still at work. I'll tell her you stopped by. TTT *12
I'm sick. I'm not going to work today. TTT *13
I can't find my phone. I must have left it at home. TTT *14  

Slovíčko home se s předložkou to nepoužívá. V některých větách se předložka nepoužívá ani ve významu doma.

I've had enough. I'm going home. TTT *15 (nikoliv to home)
Honey, I'm home! TTT *16 (nikoliv at home)

Pokud jste u někoho v práci či u někoho doma, nelze vazby at home či at work použít. Vyjádřit to potom můžete např. takto:

I stopped by my dad's office on my way to school this morning. TTT *17
She spent the night in her friend's house. TTT *18
Your parents are out of town, right? Let's go to your place! TTT *19  

Více se dočtete v článku Jak vyjádřit: ke mně, u mě (doma).

bed, prison, church, hospital

Existují i další podstatná jména, která se používají podobně jako výše zmíněné school. Ve vazbě s předložkou in, to, from apod. se u nich nepoužívá člen, pokud máme na mysli spíše jejich funkci, ne konkrétní místo, budovu či předmět.

Máme-li na mysli pouze místo, je nutné používat členy:

americké angličtině se v případě nemocnice používá the hospital v obou případech, tedy když tam jsme jako návštěva, lékař i jako pacient.

Stejně tak by byl použit člen, kdybychom mluvili pouze o vybavení těchto míst, např.

There are fifty cells in the prison. TTT *20
The floor in the church was cold. TTT *21  

Z výše uvedeného nelze ale vyvodit obecné pravidlo. U jakýchkoliv jiných míst se používají členy apod. bez ohledu na to, zda o místu mluvíme jako o fyzickém místu či jako o nějaké činnosti či funkci daného místa. Pokud např. jde někdo do hospody, do tělocvičny, do kina apod., řídíme se běžnými pravidly!

He won't answer the phone. He's in the gym. TTT *22 (nikoliv in gym)
He and his friends go to the pub every Saturday night. TTT *23 (nikoliv to pub)

car, bike

I dopravní prostředky jako car, bike, plane, train apod. se dají použít bez členu. Je to ve vazbě s předložkou by, když mluvíme o způsobu dopravy, nikoliv jako o fyzickém autě, letadle apod.

It's about 15 minutes by car. TTT *24
It might be faster by bike than by bus. TTT *25
The island can be reached by plane or by ferry. TTT *26  

Pro vyjádření způsobu dopravy, vzdálenosti, rychlosti apod. lze použít i vazby by air (letecky), by road (po silnici), by rail (po železnici), by sea (po moři), by land (po pevnině).

Jinak by tomu bylo, kdybychom měli na mysli konkrétní auto (např. velké zelené auto, auto mého táty, horské kolo, ukradené kolo, autobus v sedm hodin atd.). Zde už bychom vazbu s by použít nemohli.

I came by bus. TTT *27
I came on the 7:30 bus. TTT *28 (nikoliv by)

The robber escaped by bike. TTT *29
The robber escaped on a stolen bike. TTT *30 (nikoliv by)

We're going to the beach by car. TTT *31
We're going to the beach in my father's car. TTT *32 (nikoliv by)

card (credit card, debit card)

Stejně se chová i kreditní či platební karta. Je to sice podstatné jméno počitatelné, ale ve vazbě by card (či by credit card, by debit card) se nebavíme vyloženě o konkrétní kartě, ale o způsobu placení, proto bude bez členu. Nejčastěji ve spojení se slovesem pay.

Can I pay by card? TTT *33
You can pay by credit card. TTT *34 

Ovšem pokud bychom přece jen chtěli použít a card, the card, my card, this card apod., předložka by je chybná:

Can I pay with a card? TTT *35 (nebo pay by card)
Sorry, you can't use this credit card. TTT *36 (nikoli pay by this credit card)
They didn't let me pay with my debit card. TTT *37 (nikoli pay by my debit card)

Další spojení

Existuje ale škála dalších ustálených předložkových vazeb, kde se také hovoří spíše o způsobu, než o fyzické věci. Jsou to např.:

The school is 15 minutes away on foot. TTT *38
They say their clothes are made by hand. TTT *39
I've only talked to him by phone, never in person. TTT *40
The answers can be written in pen or in pencil. TTT *41  

Pokud si nejste jistí, zda slovíčko lze použít bez členu, je dobré vyhledat si ho ve slovníku. Pokud totiž taková předložková vazba existuje, kvalitní slovník ji jistě bude mít uvedenou.

Shrnutí

Ukázali jsme si, že existují předložkové vazby, ve kterých se před podstatnými jmény, která jsou běžně počitatelná, nepoužívají členy. Je to tam, kde se nám nejedná o nějaké konkrétní místo, fyzický hmatatelný předmět či budovu, ale spíše o to, co se děje nebo jak se to děje.

Jedná se o ustálené vazby, které jsou zanesené ve slovnících. Není to pravidlo, pomocí kterého bychom mohli vytvářet další podobná spojení.

Nakonec ještě možná poněkud úsměvné shrnutí s pavoukem.

The spider is in the bed. – Pavouk zalezl do (mé) postele.
The spider is in bed. – Pavouk už šel spát.

There are spiders in the church. – V kostele jsou pavouci.
The spiders are in church. – Pavouci jsou na bohoslužbě, právě se modlí.

There are spiders in the prison. – Ve vězení jsou pavouci.
The spiders are in prison. – Pavouky zavřeli do vězení, ‘zabásli’ je.

The spider is in hospital. – Pavouk měl nehodu a teď se léčí.
The spider is at school. – Pavouk je ve škole. Právě má dějepis.
The spider is at work. – Pavouk není doma. Je v práci. Pracovní doba mu končí v 5.
The spider got there by car. – Pavouk tam jel autem, možná i řídil.

Překlad:
 1. Máš auto?
 2. V mé obci není škola.
 3. Koupil jsem si novou postel.
 4. V roce 1994 ta škola shořela.
 5. Několik let pracovala ve škole na jihu Anglie.
 6. Všechny učebny v té škole jsou vybaveny počítači.
 7. Teď nemůžu mluvit. Jsem ve škole.
 8. O víkendech do školy nechodíme.
 9. Příští rok půjde na vysokou školu.
 10. Chovej se jako dospělý! Už jsi na vysoké.
 11. Můj syn před měsícem dokončil střední školu.
 12. Máma je ještě v práci. Řeknu jí, že ses stavoval.
 13. Jsem nemocný. Dneska do práce nejdu.
 14. Nemůžu najít telefon. Musel jsem ho nechat doma.
 15. To by stačilo. Jdu domů.
 16. Miláčku, jsem doma!
 17. Dnes ráno cestou do školy jsem se stavil u táty v práci.
 18. Přespala u kamarádky doma.
 19. Tvoji rodiče odjeli, že? Pojďme k tobě domů!
 20. V té věznici je padesát cel.
 21. Podlaha v kostele byla chladná.
 22. Telefon nebude zvedat. Je v posilovně.
 23. Chodí s kamarády do hospody každou sobotu večer.
 24. Autem je to asi 15 minut.
 25. Na kole by to mohlo být rychlejší než autobusem.
 26. Na ostrov se můžete dostat letecky nebo trajektem.
 27. Přijel jsem autobusem.
 28. Přijel jsem autobusem, co jezdí v 7:30.
 29. Lupič ujel na kole.
 30. Lupič ujel na ukradeném kole.
 31. Jedeme na pláž autem.
 32. Jedeme na pláž autem mého táty.
 33. Mohu zaplatit kartou?
 34. Můžete zaplatit kreditní kartou.
 35. Mohu zaplatit kartou?
 36. Omlouvám se, ale tuto kreditní kartu použít nelze.
 37. Nedovolili mi zaplatit mou debetní kartou.
 38. Škola je 15 minut odtud pěšky.
 39. Tvrdí, že se jejich oděv vyrábí ručně.
 40. Mluvil jsem s ním jen telefonicky, nikdy osobně.
 41. Odpovědi se mohou psát perem nebo tužkou.
Přepis bublinkové nápovědy: