Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Vydáno dne 14.08.2018

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména.Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Příslovce jsou slova, která určují např. místo (kde), čas (kdy) či způsob (jak). Mohou to být samostatná slovíčka, jako např. here (tady), soon (brzy) či fast (rychle), ale nejčastěji se jedná o slova vytvořená z přídavných jmen pomocí koncovky -ly. V tomto článku se na tvoření příslovcí podíváme blíže.

Tvoření příslovcí pomocí koncovky -ly

Příslovce, obzvláště příslovce označující způsob, můžeme ve většině případů z přídavného jména vytvořit pomocí koncovky -ly.

přídavné jméno příslovce
quick/'kwɪk/ rychlý quickly/'kwɪkli rychle
nice/'naɪs/ milý nicely/'naɪsli/ mile
bad/'bæd/ špatný badly/'bædli/ špatně
complete/kəm'pli:t­/ úplný completely/kəm'pli:t­li/ úplně
legal/'li:gl/ legální legally/'li:gəli­/ legálně
interesting/'ɪntrəstɪŋ­/ zajímavý interestingly/'ɪntrəst­ɪŋli/ zajímavě

U přídavných jmen končících na -y dochází k pravopisné změně na -ily. Na konci potom vyslovujeme /əli/:

přídavné jméno příslovce
funny/'fʌni/ legrační funnily/'fʌnəli/ legračně
easy/'i:zi/ snadný easily/'i:zəli/ snadno
happy/'hæpi/ šťastný happily/'hæpəli/ šťastně

U přídavných jmen končících -le se koncové -e prostě změní na -y:

přídavné jméno příslovce
comfortable/'kʌmfətə­bl/ pohodlný comfortably/'kɒmfətə­bli/ pohodlně
terrible/'terəbl strašný terribly/'terəbli­/ strašně

Kdy se koncovka nepoužívá

Existuje několik případů, kdy koncovku -ly nepoužíváme. Je to např. slovíčko good, od kterého je příslovce well/'wel/.

You did good work. TTT *1
You worked well. TTT *2  

Přídavná jména s koncovkou -ly

Některá přídavná již mají svoji vlastní koncovku -ly, jako např. friendly/'fren­dli/, silly/'sɪli/, lonely/'ləʊnli/, cowardly/'kaʊədli­/, deadly/'dedli/ apod. V těchto případech nelze další koncovku přidávat (tedy nejde vytvořit slovíčka friendlily či sillily) a příslovce musíme vytvořit pomocí opisu za použití této struktury:

Přátelsky potom bude in a friendly way (doslova ‘přátelským způsobem’), hloupě bude in a silly way (tedy hloupým způsobem).

She talked to me in a friendly way. TTT *3  

Místo slovíčka way se zde používá i manner/'mænə/ či fashion/'fæʃən/.

He laughed in a silly manner. TTT *4
They ran away in a cowardly fashion. TTT *5  

Přídavná jména s koncovkou -ed

Podobným způsobem tvoříme příslovce od některých přídavných jmen končících na -ed:

Od mnoha z nich ale můžeme příslovce vytvořit běžným způsobem:

Zda takové příslovce existuje, zjistíme samozřejmě ve slovníku. Pokud si nejsme jistí, je lepší sáhnout po opisu, protože tak neuděláme chybu. Např. od přídavného jména tired sice existuje příslovce tiredly, ale nic se nestane, když použijeme opis in a tired way.

Stejný tvar přídavného jména a příslovce

Některá příslovce se tvarem od přídavného jména neliší. Jsou např. slovíčka fast/'fɑ:st/ (rychlý i rychle), early/'ɜ:li/ (časný i časně), long/'lɒŋ/ (dlouhý i dlouze), straight/'streɪt/ (přímý i přímo) a další.

It's not a very fast car. TTT *6
He didn't drive very fast. TTT *7 (nikoliv fastly)

I need to catch an early train. TTT *8
I need to get up early. TTT *9 (nikoliv earlily)

It's going to be a long day. TTT *10
You'll have to wait long. TTT *11 (nikoliv longly)

Now draw a straight line. TTT *12
Now walk straight ahead. TTT *13 (nikoliv straightly)

Z některých přídavných jmen lze vytvořit příslovce dvěma způsoby, s koncovkou i bez koncovky -ly. Potom ale má každé z těchto dvou výrazů jiný význam a použití.

přídavné jméno příslovce bez koncovky příslovce s koncovkou
hard hard/'hɑ:d/ tvrdě, těžce hardly/'hɑ:dli stěží, téměř vůbec
late late/'leɪt/ pozdě lately/'leɪtli/ poslední dobou
high high/'haɪ/ vysoko highly/'haɪli/ vysoce (velmi)
deep deep/'di:p/ hluboko deeply/'di:pli hluboce (velmi)
wide wide/'waɪd/ zeširoka widely/'waɪdli/ obecně
near near/'nɪə/ blízko nearly/'nɪəli/ téměř, skoro

Jak je v tabulce vidět, tvar shodný s přídavným jménem je většinou bližší významu přídavného jména. Tvar s koncovkou -ly má obvykle význam spíše přenesený.

Více se o těchto dvojicích dočtete v samostatném článku HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby.

Hovorová angličtina

V neformálním hovorovém jazyce se někdy používá přídavné jméno místo příslovce.

Come here, quick! TTT *14 = quickly
I bought it really cheap. TTT *15 = cheaply
Drive safe! TTT *16 = safely
Now turn around real slow. TTT *17 = slowly
Don't speak so loud! TTT *18 = loudly

Ve spisovné angličtině je ale v těchto případech nutné použít příslovce.

Se slovesy smyslového vnímání

Studenti často chybují v tom, že za slovesy smyslového vnímání look/'lʊk/, sound/'saʊnd/, feel/'fi:l/ apod. používají příslovce. V češtině je to tak správně (vypadá překrásně, zní to zajímavě atd.), ale v angličtině se tato slovesa pojí s přídavnými jmény!

She looks prettily.She looks pretty. (Vypadá krásně.)
It sounds well.It sounds good. (Zní to dobře.)
It feels wrongly.It feels wrong. (Zdá se, že je to špatné.)
It tastes terribly.It tastes terrible. (Chutná to strašně.)
This smells nicely.This smells nice. (Tohle hezky voní.)

Více se dočtete v článku Czenglish Alert: LOOK či SOUND se nepojí s příslovci.

Závěrem

Nakonec ještě stručné shrnutí.

Od mnoha přídavných jmen se příslovce tvoří pravidelně koncovkou:

Od některých přídavných jmen příslovce nelze vytvořit, obzvláště od těch s koncovkou -ly nebo některých s koncovkou -ed. U nich vytvoříme příslovečné určení opisnou vazbou:

Některá příslovce mají stejný tvar jako přídavná jména:

Některá tato příslovce získávají s koncovkou -ly jiný význam, jako např. hard (tvrdě) vs. hardly (stěží).

Překlad:
 1. Odvedli jste dobrou práci.
 2. Dobře jste pracovali.
 3. Mluvila se mnou kamarádsky.
 4. Hloupě se zasmál.
 5. Zbaběle utekli.
 6. Není to moc rychlé auto.
 7. Nejel moc rychle.
 8. Potřebuji stihnout vlak brzy ráno.
 9. Potřebuji brzy ráno vstávat.
 10. To bude dlouhý den.
 11. Budeš muset dlouho čekat.
 12. Nyní nakresli rovnou čáru.
 13. Nyní běžte pořád rovně.
 14. Pojď sem, rychle!
 15. Koupil jsem to fakt levně.
 16. Jeď opatrně.
 17. Teď se otoč pěkně pomalu.
 18. Nemluvte tak nahlas!
Přepis bublinkové nápovědy: