Help for English

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2019

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

To, že se příslovce z přídavných jmen tvoří většinou koncovkou -ly, jsme si ukázali v článku Příslovce (tvořená z přídavných jmen). Děje se to tak u stovek či tisíců slov, jako např. u následujících:

  • nice → nicely
  • beautiful → beautifully
  • hungry → hungrily

Některá příslovce mají tvar shodný s přídavnými jmény, tedy koncovku -ly nepřijímají. Jsou to např.:

  • fast → fast
  • early → early

Existuje ale také řada slovíček, u kterých existují obě varianty – příslovce bez koncovky i příslovce s koncovkou. V tomto článku se podíváme na ty nejčastější dvojice a na to, jak se od sebe významově liší.

Nejprve se na ně podíváme v přehledné tabulce:

přídavné jméno příslovce bez koncovky příslovce s koncovkou
hard – tvrdý, težký hard – těžce, tvrdě hardly – sotva, stěží
late – pozdní late – pozdě lately – poslední dobou
high – vysoký high – vysoko highly – vysoce, velmi
deep – hluboký deep – hluboko deeply – hluboce, velmi
wide – široký wide – široko, zeširoka widely – obecně, mnoha lidmi
near – blízký near – blízko nearly – téměř
close – blízký close – blízko closely – pozorně / úzce

Nyní se můžeme na jednotlivé dvojice podívat blíže.

HARD – HARD/HARDLY

Přídavné jméno hard/'hɑ:d/ má několik významů. Lze ho přeložit např. jako tvrdý, těžký, náročný apod. Příslovce hard/'hɑ:d/ potom odpovídá právě tomuto významu.

She hit him hard in the face. TTT
I worked really hard and made great improvement. TTT
Don't try too hard or you'll hurt yourself. TTT
The boy was crying hard. TTT
She took her defeat really hard. TTT 

Příslovce hardly/'hɑ:dli nemá s tvrdostí, sílou či náročnosti vlastně nic společného. Překládáme ho jako sotva, stěží, skoro ne.

He could hardly see through his tears. TTT
It hardly hurt at all. TTT
I can hardly believe that! TTT
Don't judge me. You hardly know me. TTT 

Toto slovíčko se považuje za záporné, nelze ho tedy kombinovat s dalšími zápory. Pojí se tedy často se slovíčky anything, anyone, ever, anywhere apod.

Hardly anyone passed the test. TTT (nikoliv hardly nobody)
She hardly ever talks to me. TTT (nikoliv hardly never)

LATE – LATE/LATELY

Přídavné jméno late/'leɪt/ znamená pozdní. Od tohoto významu vychází také příslovce late/'leɪt/ – pozdě.

You're ten minutes late. TTT
I missed the bus because I got up late. TTT
Everyone usually arrives about five minutes late. TTT 

Oproti tomu příslovce lately/'leɪtli/ znamená v poslední době, nedávno.

He's been under a lot of stress lately. TTT
I haven't seen any good movies lately. TTT  

V kladných oznamovacích větách se používá pro trvající nebo opakované činnosti či stavy, nikoliv jednorázové události.

I've been working a lot lately. TTT
I've read a lot of books lately. TTT
Ale: I've read a really interesting novel recently. TTT (jednorázová událost, proto ne lately)

V záporných větách a otázkách takové omezení neplatí.

How is your sister? – I don't know, I haven't talked to her lately. TTT
Have you gone out with your partner lately? TTT  

HIGH – HIGH/HIGHLY

Přídavné jméno high/'haɪ/ a příslovce high/'haɪ/ se týkají výšky.

The plane flew high above the mountains. TTT
If you want to succeed, you need to aim high. TTT 

Příslovce highly/'haɪli/ vyjadřuje vysokou úroveň na nějaké více či méně pomyslné stupnici. Nelze ho tedy použít úplně u kteréhokoliv přídavného jména.

She is a highly successful businesswoman. TTT = very successful

Úspěšnost např. lze měřit jakoby na stupnici a proto výše uvedené spojení highly successful je možné. Podívejte se na další časté kolokace:

She was a highly regarded poet. TTT
I'd like to be a highly respected professional in the field. TTT
It's highly unlikely that she will graduate with straight A's. TTT
It's a highly sensitive matter. TTT
It's a highly addictive substance. TTT
Web design is a highly competitive industry. TTT
The disease is highly contagious and can spread quickly from person to person. TTT  

U některých přídavných jmen se skutečně týká o něco vysokého. Někdo je např. vysoce placený (má vysoký plat), vysoce inteligentní (má vysokou inteligenci), vysoce vzdělaný (má vysoké vzdělání) apod.

He was a highly intelligent student of linguistics. TTT
He was a highly valued member of the team. TTT
There were many highly educated people among the settlers. TTT
There is a lot of work but it's not very highly paid. TTT  

Existuje také spojení think highly of somebody – mít o někom vysoké mínění.

He's a good manager and his team thinks highly of him. TTT  

DEEP – DEEP/DEEPLY

Podobně je to s příslovci deep/'di:p/ (hluboko) a deeply/'di:pli (hluboce). První z nich se spíše pojí s fyzickou hloubkou.

You don't have to dive very deep to see something interesting. TTT
The chest was buried deep in the ground. TTT
She walked too deep in the forest and couldn't find her way home. TTT
He looked deep into her eyes. TTT 

Příslovce deeply/'di:pli označuje spíše intenzitu, sílu, hloubku emocí apod.

She's deeply in love with him. TTT
He was breathing deeply. TTT
I was deeply moved by the news of the singer's death. TTT
We deeply apologize to those who didn't receive their orders in time. TTT  

WIDE – WIDE/WIDELY

Příslovce wide/'waɪd/ a widely/'waɪdli/ se od sebe také liší. První z nich se týká spíše fyzické šířky. Nejčastěji se jedná o spojení wide open, wide awake a wide open.

The baby's eyes were still wide open. TTT
He stood with his feet wide apart. TTT 

Příslovce widely říká, že je něco platí obecně, něco se týká mnoha lidí apod.

It's a widely accepted theory. TTT
Popular music is widely regarded as inferior to classical music. TTT
Despite health concerns, these paints are still widely available. TTT 

NEAR – NEAR/NEARLY

Příslovce near/'nɪə/ znamená blízko a týká se spíše vzdálenosti.

We walked because it was quite near. TTT
Don't come near! TTT 

Příslovce nearly/'nɪəli/ znamená skoro, téměř.

We're nearly there. TTT
They were married for nearly ten years. TTT
He cooks nearly every day. TTT 

CLOSE – CLOSE/CLOSELY

Příslovce close/'kləʊs/ také znamená blízko či nablízku. Ve výslovnosti pozor na rozdíl mezi slovesem close/'kləʊz/ a přídavným jménem/příslovcem close/'kləʊs/.

Stay close. TTT
Everyone was sitting close together. TTT
I parked too close to another car, so I couldn't open the door wide enough. TTT  

Příslovce closely/'kləʊsli lze přeložit jako blízce, pečlivě či úzce.

Listen closely. TTT
I watched the magician's hands closely but I still have no idea how he did that trick. TTT
The two things are closely connected. TTT  

Závěrem

Představili jsme si několik dvojic příslovcí, z nichž jedno má stejný tvar jako přídavné jméno a ke druhému je přidaná koncovka -LY. Mohli jste si všimnout, význam příslovce bez koncovky (hard, deep, late apod.) vychází většinou přímo z významu přídavného jména. Naopak příslovce s koncovkou (hardly, deeply, lately atd.) mají spíše význam spíše přenesený.

Existují ale i další příslovce, kde existují dvě varianty (short x shortly, free x freely atd.) Jejich význam si můžete snadno dohledat ve výkladových slovnících.

Pozor ale, v hovorové angličtině se někdy setkáte s tím, že lidé obecně používají tvary přídavných jmen místo příslovcí.

Put the gun down slow. (spisovně slowly)
You're talking too loud. (spisovně loudly)
He doesn't eat very healthy. (=healthily)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména. (Přepracovaný článek z roku 2006)

STARTER

Způsob, jak se co dělá

Příslovce vyjadřující způsob, jak se něco dělá.

ELEMENTARY

Easy adverbs

Test pro začátečníky zaměřený na základní příslovce vyjadřující způsob.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář