Help for English

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2019

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

To, že se příslovce z přídavných jmen tvoří většinou koncovkou -ly, jsme si ukázali v článku Příslovce (tvořená z přídavných jmen). Děje se to tak u stovek či tisíců slov, jako např. u následujících:

 • nicenicely
 • beautifulbeautifully
 • hungryhungrily

Některá příslovce mají tvar shodný s přídavnými jmény, tedy koncovku -ly nepřijímají. Jsou to např.:

 • fastfast
 • earlyearly

Existuje ale také řada slovíček, u kterých existují obě varianty – příslovce bez koncovky i příslovce s koncovkou. V tomto článku se podíváme na ty nejčastější dvojice a na to, jak se od sebe významově liší.

Nejprve se na ně podíváme v přehledné tabulce:

přídavné jméno příslovce bez koncovky příslovce s koncovkou
hard – tvrdý, těžký hard – těžce, tvrdě hardly – sotva, stěží
late – pozdní late – pozdě lately – poslední dobou
high – vysoký high – vysoko highly – vysoce, velmi
deep – hluboký deep – hluboko deeply – hluboce, velmi
wide – široký wide – široko, zeširoka widely – obecně, mnoha lidmi
near – blízký near – blízko nearly – téměř
close – blízký close – blízko closely – pozorně / úzce

Nyní se můžeme na jednotlivé dvojice podívat blíže.

HARD – HARD/HARDLY

Přídavné jméno hard/'hɑ:d/ má několik významů. Lze ho přeložit např. jako tvrdý, těžký, náročný apod. Příslovce hard/'hɑ:d/ potom odpovídá právě tomuto významu.

She hit him hard in the face. TTT *1
I worked really hard and made great improvement. TTT *2
Don't try too hard or you'll hurt yourself. TTT *3
The boy was crying hard. TTT *4
She took her defeat really hard. TTT *5  

Příslovce hardly/'hɑ:dli nemá s tvrdostí, sílou či náročnosti vlastně nic společného. Překládáme ho jako sotva, stěží, skoro ne.

He could hardly see through his tears. TTT *6
It hardly hurt at all. TTT *7
I can hardly believe that! TTT *8
Don't judge me. You hardly know me. TTT *9  

Toto slovíčko se považuje za záporné, nelze ho tedy kombinovat s dalšími zápory. Pojí se tedy často se slovíčky anything, anyone, ever, anywhere apod.

Hardly anyone passed the test. TTT *10 (nikoliv hardly nobody)
She hardly ever talks to me. TTT *11 (nikoliv hardly never)

LATE – LATE/LATELY

Přídavné jméno late/'leɪt/ znamená pozdní. Od tohoto významu vychází také příslovce late/'leɪt/ – pozdě.

You're ten minutes late. TTT *12
I missed the bus because I got up late. TTT *13
Everyone usually arrives about five minutes late. TTT *14  

Oproti tomu příslovce lately/'leɪtli/ znamená v poslední době, nedávno.

He's been under a lot of stress lately. TTT *15
I haven't seen any good movies lately. TTT *16  

V kladných oznamovacích větách se používá pro trvající nebo opakované činnosti či stavy, nikoliv jednorázové události.

I've been working a lot lately. TTT *17
I've read a lot of books lately. TTT *18
Ale: I've read a really interesting novel recently. TTT *19 (jednorázová událost, proto ne lately)

V záporných větách a otázkách takové omezení neplatí.

How is your sister? – I don't know, I haven't talked to her lately. TTT *20
Have you gone out with your partner lately? TTT *21  

HIGH – HIGH/HIGHLY

Přídavné jméno high/'haɪ/ a příslovce high/'haɪ/ se týkají výšky.

The plane flew high above the mountains. TTT *22
If you want to succeed, you need to aim high. TTT *23  

Příslovce highly/'haɪli/ vyjadřuje vysokou úroveň na nějaké více či méně pomyslné stupnici. Nelze ho tedy použít úplně u kteréhokoliv přídavného jména.

She is a highly successful businesswoman. TTT *24 = very successful

Úspěšnost např. lze měřit jakoby na stupnici a proto výše uvedené spojení highly successful je možné. Podívejte se na další časté kolokace:

She was a highly regarded poet. TTT *25
I'd like to be a highly respected professional in the field. TTT *26
It's highly unlikely that she will graduate with straight A's. TTT *27
It's a highly sensitive matter. TTT *28
It's a highly addictive substance. TTT *29
Web design is a highly competitive industry. TTT *30
The disease is highly contagious and can spread quickly from person to person. TTT *31  

U některých přídavných jmen se skutečně jedná o něco vysokého. Někdo je např. vysoce placený (má vysoký plat), vysoce inteligentní (má vysokou inteligenci), vysoce vzdělaný (má vysoké vzdělání) apod.

He was a highly intelligent student of linguistics. TTT *32
He was a highly valued member of the team. TTT *33
There were many highly educated people among the settlers. TTT *34
There is a lot of work but it's not very highly paid. TTT *35  

Existuje také spojení think highly of somebody – mít o někom vysoké mínění.

He's a good manager and his team thinks highly of him. TTT *36  

DEEP – DEEP/DEEPLY

Podobně je to s příslovci deep/'di:p/ (hluboko) a deeply/'di:pli (hluboce). První z nich se spíše pojí s fyzickou hloubkou.

You don't have to dive very deep to see something interesting. TTT *37
The chest was buried deep in the ground. TTT *38
She walked too deep in the forest and couldn't find her way home. TTT *39
He looked deep into her eyes. TTT *40  

Příslovce deeply/'di:pli označuje spíše intenzitu, sílu, hloubku emocí apod.

She's deeply in love with him. TTT *41
He was breathing deeply. TTT *42
I was deeply moved by the news of the singer's death. TTT *43
We deeply apologize to those who didn't receive their orders in time. TTT *44  

WIDE – WIDE/WIDELY

Příslovce wide/'waɪd/ a widely/'waɪdli/ se od sebe také liší. První z nich se týká spíše fyzické šířky. Nejčastěji se jedná o spojení wide open, wide awake a wide apart.

The baby's eyes were still wide open. TTT *45
He stood with his feet wide apart. TTT *46  

Příslovce widely říká, že je něco platí obecně, něco se týká mnoha lidí apod.

It's a widely accepted theory. TTT *47
Popular music is widely regarded as inferior to classical music. TTT *48
Despite health concerns, these paints are still widely available. TTT *49  

NEAR – NEAR/NEARLY

Příslovce near/'nɪə/ znamená blízko a týká se spíše vzdálenosti.

We walked because it was quite near. TTT *50
Don't come near! TTT *51  

Příslovce nearly/'nɪəli/ znamená skoro, téměř.

We're nearly there. TTT *52
They were married for nearly ten years. TTT *53
He cooks nearly every day. TTT *54  

CLOSE – CLOSE/CLOSELY

Příslovce close/'kləʊs/ také znamená blízko či nablízku. Ve výslovnosti pozor na rozdíl mezi slovesem close/'kləʊz/ a přídavným jménem/příslovcem close/'kləʊs/.

Stay close. TTT *55
Everyone was sitting close together. TTT *56
I parked too close to another car, so I couldn't open the door wide enough. TTT *57  

Příslovce closely/'kləʊsli lze přeložit jako blízce, pečlivě či úzce.

Listen closely. TTT *58
I watched the magician's hands closely but I still have no idea how he did that trick. TTT *59
The two things are closely connected. TTT *60  

Závěrem

Představili jsme si několik dvojic příslovcí, z nichž jedno má stejný tvar jako přídavné jméno a ke druhému je přidaná koncovka -LY. Mohli jste si všimnout, že význam příslovce bez koncovky (hard, deep, late apod.) vychází většinou přímo z významu přídavného jména. Naopak příslovce s koncovkou (hardly, deeply, lately atd.) mají význam spíše přenesený.

Existují ale i další příslovce, kde existují dvě varianty (short x shortly, free x freely atd.) Jejich význam si můžete snadno dohledat ve výkladových slovnících.

Pozor ale, v hovorové angličtině se někdy setkáte s tím, že lidé obecně používají tvary přídavných jmen místo příslovcí.

Put the gun down slow. (spisovně slowly)
You're talking too loud. (spisovně loudly)
He doesn't eat very healthy. (=healthily)

Překlad:
 1. Tvrdě ho udeřila do obličeje.
 2. Tvrdě jsem pracoval a udělal velký pokrok.
 3. Nesnaž se tak tvrdě, nebo si ublížíš.
 4. Ten chlapec silně plakal.
 5. Nesla svoji porážku velmi těžce.
 6. Přes své slzy téměř neviděl.
 7. Skoro vůbec to nebolelo.
 8. Tomu mohu sotva uvěřit!
 9. Nesuď mě. Skoro vůbec mě neznáš.
 10. Skoro nikdo tím testem neprošel.
 11. Skoro nikdy se mnou nemluví.
 12. Jdeš o deset minut pozdě.
 13. Ujel mi autobus, protože jsem pozdě vstal.
 14. Všichni obvykle přichází asi o pět minut později.
 15. V poslední době byl ve velkém stresu.
 16. Neviděl jsem poslední dobou žádné dobré filmy.
 17. V poslední době hodně pracuji.
 18. V poslední době jsem přečetl spoustu knih.
 19. Nedávno jsem četl opravdu zajímavý román.
 20. Jak se má tvoje sestra? – Nevím, v poslední době jsem s ní nemluvil.
 21. Vyšel sis v poslední době někam se svou partnerkou?
 22. Letadlo letělo vysoko nad horami.
 23. Pokud chceš mít úspěch, je potřeba, abys mířil vysoko.
 24. Je to vysoce úspěšná podnikatelka.
 25. Byla vysoce uznávanou básnířkou.
 26. Chtěl bych být vysoce uznávaným odborníkem v oboru.
 27. Je vysoce nepravděpodobné, že školu dokončí se samými jedničkami.
 28. Je to velice delikátní záležitost.
 29. Je to vysoce návyková látka.
 30. Design webových stránek je vysoce konkurenčním oborem.
 31. Ta choroba je vysoce nakažlivá a může se velmi rychle šířit z osoby na osobu.
 32. Byl to vysoce inteligentní student lingvistiky.
 33. Byl to vysoce ceněný člen týmu.
 34. Mezi osadníky bylo mnoho vysoce vzdělaných lidí.
 35. Práce je hodně, ale není moc vysoce placená.
 36. Je to dobrý manažer a jeho tým má o něm vysoké mínění.
 37. Nemusíš se potápět moc hluboko, abys mohl vidět něco zajímavého.
 38. Truhla byla zakopaná hluboko pod zemí.
 39. Zašla moc hluboko do lesa a nemohla najít cestu domů.
 40. Podíval se jí zhluboka do očí.
 41. Je do něho hluboce zamilovaná.
 42. Zhluboka dýchal.
 43. Zpráva o zpěvákově úmrtí mne hluboce dojala.
 44. Hluboce se omlouváme těm, kteří neobdrželi svoji objednávku včas.
 45. Oči mělo miminko stále dokořán otevřené.
 46. Stál s nohama daleko od sebe.
 47. Je to obecně přijímaná teorie.
 48. Populární hudba je oproti vážné hudbě obecně považována za podřadnou.
 49. Navzdory obavám o zdraví jsou tyto barvy stále ještě běžně dostupné.
 50. Šli jsme pěšky, protože to bylo poměrně blízko.
 51. Nepřibližuj se!
 52. Už jsme skoro tam.
 53. Byli manželé téměř deset let.
 54. On vaří skoro každý den.
 55. Zůstaň nablízku.
 56. Všichni seděli blízko u sebe.
 57. Zaparkoval jsem moc blízko u jiného auta, a tak jsem nemohl dostatečně otevřít dveře.
 58. Pozorně poslouchejte.
 59. Pečlivě jsem kouzelníkovy ruce sledoval, ale stejně nemám tušení, jak ten trik provedl.
 60. Ty dvě věci spolu úzce souvisí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména.

INTERMEDIATE

ALMOST vs. HARDLY

Článek o používání příslovce HARDLY.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména

Kdy se používá ve větě přídavné jméno a kdy příslovce a v jakém tvaru? Otestujte si svoji znalost příslovcí na patnácti otázkách.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář