'Polovičatá' pravidla: WILL po IF a WHEN

Vydáno dne 22.06.2021

Možná jste to již slyšeli: Po IF není nikdy WILL. Toto pravidlo, stejně jako spousty dalších pravidel, které se studenti učí, je neúplné a zavádějící.‘Polovičatá’ pravidla (1)

V hodinách angličtiny a v učebnicích se často setkáváme s neúplnými pravidly. Pramení většinou ze snahy ušetřit studentům práci, nebo usnadnit pochopení daného gramatického jevu.

Takový přístup je určitě chvályhodný. Tato neúplnost či polovičatost ale bohužel může v budoucnu způsobit hodně problémů.

Za IF není nikdy WILL

Toto pravidlo učitelé často používají při výkladu podmínkových vět. Při probírání této látky, tedy podmínkových vět, to opravdu pomůže. Jenže zapomínáme na to, že ne každá věta s if je podmínková. Může to také být věta předmětná a tam žádné takové pravidlo neplatí:

I don't know if he will give me the money. TTT *1 – Nevím co? – Jestli mi zaplatí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde budoucí čas nemohl být.

ALE:

If he gives me the money, I will buy a new jacket. TTT *2 – Zde je to již podmínková věta, a zde opravdu budoucí čas s WILL být nemůže.

Stejně tak je to s would:

He didn't tell us if he would be back in time for dinner. TTT *3 – Neřekl nám co? – Jestli se včas vrátí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohlo být WOULD (je to vyjádření budoucnosti v minulém čase).

ALE:

If he was back in time for dinner… TTT *4 – Zde je to již podmínková věta, a zde opravdu WOULD být nemůže.

Pozor! Existuje několik vzácných případů, kde se i v podmínkových větách používá will:

Do it if you will. – Udělej to, jestli chceš – zde však will není budoucí čas!

Ve formální psané angličtině se někdy používá i tvar if you should/would (například v obchodních dopisech).

Za WHEN není nikdy WILL

Stejný případ je používání will za spojkou when. Ve skutečnosti jde o pravidlo, že ve vedlejších časových větách nemůže být budoucí čas. Spojka when se ale rovněž dá použít ve vedlejších větách předmětných.

I don't know when he will give me the money. TTT *5 – Nevím co? – Kdy mi dá peníze -vedlejší věta předmětná, nikoliv časová. WILL zde normálně bude.

ALE:

When he gives me the money, I will buy a new jacket. TTT *6 – Zde se již jedná o časovou větu, a v té skutečně WILL po WHEN být nemůže.

Někteří namítnou, že tímto není potřeba studenty mást. Dle našeho názoru je ale daleko více matoucí ono neúplné pravidlo. Předmětné věty jsou stejně běžné, jako časové či podmínkové.

Učebnice gramatiky většinou předmětným větám nevěnují moc velkou pozornost. Není to ale proto, že by se v angličtině neobjevovaly, ale spíše proto, že v nich žádná těžká gramatika není, nic se nemění, žádná záludnost zde nečíhá.

PROTO: Pravidlo, že za IF a WHEN není nikdy will si doplňte takto:

Za IF a WHEN v podmínkových a časových větách nebývá WILL

Přidat tedy musíme typ vět, u kterých to platí, a odstranit slovo nikdy (slovo NIKDY totiž u gramatiky lze použít pouze zřídka kdy.) Existuje několik výjimek, ale těmi se můžete zabývat až na pokročilejší úrovni, viz článek WILL a WOULD v podmínkových větách.

Překlad:
  1. Nevím, jestli mi dá ty peníze.
  2. Jestli mi dá ty peníze, koupím si novou bundu.
  3. Neřekl nám, jestli se vrátí včas na večeři.
  4. Kdyby se vrátil…
  5. Nevím, kdy mi dá ty peníze.
  6. Až mi dá ty peníze, koupím si novou bundu.
Přepis bublinkové nápovědy: