Inverze podmětu a slovesa

Vydáno dne 25.10.2006

Kdy v angličtině může dojít k inverzi podmětu a slovesa (např. ASKED JOHN)? Tento článek nabízí pokročilejším studentům podrobný přehled tohoto jevu.Inverze podmětu a slovesa

(Subject-Verb inversion)

Jako pokročilejší studenti angličtiny byste již měli mít bezpečně zažitý slovosled, kde začínáte podmětem, za kterým následuje sloveso. Může tomu ale být i jinak? Určitě budete vědět, že jinak to bývá v otázkách, kdy se pomocné sloveso přesune před podmět. V dnešním příspěvku se podíváme na další případy, kdy tato inverze nastává.

V angličtině dochází ke dvěma typům inverze. První typ nazývám 'částečná inverze'. Ta spočívá v tom, že před podmět se přesune pouze pomocné sloveso. Je to vlastně jev, který se objevuje např. při tvoření otázek. Druhým typem je 'úplná inverze', kde se před podmět dostává celé významové sloveso. Oba typy se však nejčastěji používají ve formálním či literárním stylu a jen těžko byste některé z následujících příkladů použili v běžném rozhovoru.

Částečná inverze

Nejčastějším případem, kdy se použije tento typ inverze, je tvoření otázek. Před podmět se zde posouvá pouze operátor (BE, HAVE, CAN, MUST, popř. pomocný operátor DO) - např. Is she waiting for me? Does he like her? Have you ever been there?

Dovětky

Jistě znáte inverzi i z tázacích dovětků a různých přitakání, např. so do I, neither did he, so are we. Ty se používají i v neformální a mluvené angličtině.

I like pizza. -- So do I.
She looks terrible. -- So does he.
I didn't hear him. -- Nor did I.
I can't sing. -- Neither can I.

Negativní příslovce

K částečné inverzi (tedy posunutí pomocného slovesa před podmět) dochází často ve větách s negativními příslovci, jako je např. hardly, never, little, seldom, či ve větách se záporným příslovečným určením.

Never have I seen something so beautiful. - Normálně bychom tu větu řekli I've never seen...
Seldom did they make a mistake. - They seldom made...
Barely had we started when the alarm went off. - We had barely started when the alarm...
Little did we know about our future. - We knew little about...
Under no circumstances can the students smoke cigarettes in the restrooms.
Not only did he break the rules, he put his friends in danger!
Not a sound did they make.

Časová určení s only (only after, only then apod.)

Only then did I realize that they had lied to me. -
Only once did he knock.
Only with luck did he win the contest.
Only if you apologize will she stop being angry.

Podmínkové věty

Please contact us should you have any questions. - Contact us if you should have any questions.
Had they studied more, they would have passed the examinations. - If they had studied more...

V těchto větách tedy vynecháváme spojku IF, a místo ní použijeme inverzi. Tyto věty jsou ale velmi formální. (Více o tomto jevu naleznete v samostatném článku Inverze v podmínkových větách.)

Vedlejší příslovečné měrové věty (ve vazbách se SO, SUCH apod.)

So expensive were the products that not many people could afford to buy them. - The products were so expensive that not many people could afford to buy them.

Porovnávání pomocí THAN a AS

The story of the book was really frightening, as were the illustrations. The manufacturers introduced the new technology much earlier than did other companies. - ... than other companies did.

Úplná inverze

Druhý typ inverze je takový, který se ani v otázkách nesmí použít, tedy celé významové sloveso se přesune před podmět. Místo HE WENT tedy bude WENT HE, místo HE SAYS bude SAYS HE. Kdy je to možné?

S tímto slovosledem se nejčasteji setkáte v literatuře, v knihách, ve vyprávění apod. Dochází k němu zpravidla tehdy, když věta začíná na příslovečné určení místa. Často je to se slovesem BÝT, nebo se slovesy vyjadřujícími pohyb (run, climb, fall atd.).

In the castle lived an old king with his three daughters.
In the door stood a tall dark figure.
In the bed lay an old ugly woman.
On the hill was a small house. - Tuto větu bychom běžně řekli pomocí vazby THERE IS - On the hill there was a small house.

K inverzi by však nedošlo v případě, že by jako podmět bylo osobní zájmeno:

In the bed lay she.

V literatuře také k podobné inverzi dochází při používání přímé řeči, a to se slovesy SAY, ASK apod:

"I'm hungry," said the man.
"Where is the dog?" asked my mother.

I v hovorové neformální řeči občas k inverzi dochází po některých příslovcích (here, there, out, off, in):

Here comes the bus. , Here comes the weekend.
I opened the window and in stepped the raven.

Závěrem

Jak již bylo řečeno, k inverzi dochází především v literárním či velmi formálním stylu. Tento jev uvidíte v knihách, v obchodních dopisech, v novinových článcích apod. Řeknete si tedy možná, že se touto gramatickou strukturou nemusíte zabývat. Kdybyste byli spíše začátečníci, souhlasil bych s vámi. Pokročilí studenti by však měli být schopni rozlišovat různé styly, a tedy vyjadřovat se i formálně. Pokud budete chtít angličtinu využívat na profesionální úrovni, na inverzi jistě dříve nebo později dojde řada.
Přepis bublinkové nápovědy: