Help for English

Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.01.2020

Kdy a jak se v angličtině používá tzv. částečná inverze, tedy převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa.Částečná inverze (subject–auxiliary inversion)

Částečná inverze je jedním ze dvou typů inverze v angličtině. Spočívá v převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa (is he, do they, will you…) Oproti tomu plná inverze se převrácení slovosledu podmětu a plného slovesa (said John, comes the bus, ran the children…) O té se dočtete více v článku Plná inverze (podmětu a slovesa).

Obecný přehled naleznete v článku Inverze – úvod a přehled.

Tvoření částečné inverze

Částečnou inverzi vytvoříme tak, že před podmět přesuneme tzv. operátor, což je první pomocné sloveso ve slovesné vazbě. Mezi pomocná slovesa patří slovesa be, have, will, modální slovesa can, may, must atd.

 • he is working → is he working
 • he has been gone → has he been gone
 • he can dance → can he dance
 • he must have been sad → must he have been sad

Pokud se jedná o přítomný či minulý prostý čas, kde pomocné sloveso není, použijeme operátor do/does/did:

 • he likes music → does he like music
 • he went home – did he go home

Chceme-li inverzi vytvořit v záporné větě, částice not se před podmět nepřesouvá:

 • he won't go → will he not go
 • he hasn't been studying → has he not been studying

V tázacích a zvolacích větách je možné přesunout před podmět celý stažený tvar (won't he, hasn't he), v jiných typech vět s inverzí to ale možné není.

Použití částečné inverze

Dovětky a přitakávací repliky

Poměrně běžná je inverze v přitakávacích replikách a dovětcích, které vyjadřují, že někdo něco také dělá, že pro někoho něco také platí. Inverze potom následuje za slovíčkem so:

I'm ready. – So am I! TTT *1
I like her new hair. – So do I. TTT *2
I love their music and so does my wife. TTT *3
We've been working hard but so have our competitors. TTT *4
If he can take a day off, then so can we. TTT *5
If you use bad language, then so will your children. TTT *6  

V neformální řeči je ale samozřejmě běžnější použití slovíčka too.

I'm hungry. – Me too! TTT *7 (=so am I)
My kids are sick and my wife too. TTT *8 (=so is my wife)

Záporné přitakávací repliky a dovětky (vyjadřují, že někdo také něco nedělá či něco u něho také neplatí) začínají příslovcem neither/'naɪðə/ a za ním následuje inverze.

I don't want to go. – Neither do I. TTT *9
I've never been to New York. – Neither have I. TTT *10
I didn't understand any of it. – Neither did I. TTT *11
He will never stop but neither will I. TTT *12
My brother can't afford it and neither can I. TTT *13
I won't help you and neither will anyone else. TTT *14  

Slovíčko má dvě možnosti výslovnosti. V britské angličtině je běžnější /naɪðə/ a v americké /ni:ðər/.

Místo neither lze použít i příslovce nor/'nɔ:/. To je spíše formálnější a setkáte se s ním především v britské angličtině.

I'm not interested in football. – Nor am I. TTT *15
I'm sure you don't like it and nor do I. TTT *16  

Hovorově se já také ne říká jednoduše me neither.

I don't know the answer. – Me neither. TTT *17 

Inverze za NEVER, HARDLY, BARELY, LITTLE apod.

Částečnou inverzi používáme také v těch případech, kdy věta začíná negativním příslovcem, konkrétně např. slovíčkem never/'nevə/.

Never have I heard such a stupid excuse. TTT *18  

Normálně samozřejmě never patří ve větě jinam, a věta je pak s klasickým slovosledem:

I have never heard such a stupid thing. TTT *19  

Přesuneme-li ale toto příslovce pro zdůraznění na začátek, musí se pořadí podmětu a pomocného slovesa převrátit.

Never will we give up looking for answers. TTT *20
Never does he apologize for what he does. TTT *21  

Slovíčko never může být i rozvité:

Never in my life have I felt so humiliated. TTT *22
Never in a million years would I give you up. TTT *23  

Mezi záporná příslovce a příslovečná určení se počítají i některá, která jako zápory nevypadají. Jedná se především o slovíčka hardly/'hɑ:dli, barely/'beəli/, seldom/'seldəm/, scarcely/'skɑ:sli, rarely/'reəli/. Pokud je umístíme na začátek věty, také způsobují inverzi.

Seldom did we have so many guests in our house. TTT *24
Rarely have I tasted something so delicious! TTT *25
Hardly did they ever fight. TTT *26
Barely did he survive the crash. TTT *27
Scarcely do they listen to their employees. TTT *28  

Jako záporné se počítá i příslovce little/'lɪtl/ a i to způsobuje inverzi. Je to především ve spojení se slovesem know/'nəʊ/, ale může to samozřejmě být i s dalšími slovesy. Slovíčko little zde překládáme jako vůbec či skoro vůbec.

I never wanted to end up like my parents. Little did I know. TTT *29
Little did we know that he would become one of the richest men in the country. TTT *30
Little did she care that the tattoo was permanent. TTT *31
Little did they understand that their days were numbered. TTT *32  

Kromě příslovcí never, barely, hardly, rarely atd. způsobují inverzi i delší negativní příslovečná určení:

Not once did he say sorry to me. Not once! TTT *33
Not now and not ever will it change! TTT *34
Under no circumstances can students smoke cigarettes in the restrooms. TTT *35
In no way is the new version better than the previous one. TTT *36
By no means am I proud of what I've done. TTT *37
On no account should your luggage be left unattended. TTT *38  

I tato příslovečná určení patří ve větě normálně jinam (potom je věta bez inverze).

We can't always be right. TTT *39 (bez inverze)
Not always can we be right. TTT *40 (příslovce na začátku pro zdůraznění, proto inverze)

Dva děje hned po sobě

Příslovce barely/'beəli/, scarcely/'skɑ:sli apod. se dají použít i v rámci souvětí, která vyjadřují, že se dva děje staly hned po sobě, v těsném sledu. V češtině bychom použili např. slovíčko sotva. Uvozují potom hlavní větu, ve které potom musí být inverze.

Barely had I fallen asleep, when the cat started meowing. TTT *41
Scarcely had we sat down when my boss called. TTT *42
Hardly had he arrived when he heard the bad news. TTT *43  

Všimněte si zde především toho, že sloveso je za tímto příslovcem v předminulém čase, vedlejší větu potom uvozuje spojka when, případně before.

Scarcely had we set off on our hike when the rain started. TTT *44
Scarcely had he finished doing the dishes before he was given another chore to do. TTT *45  

Podobně se používá příslovce no sooner/ˌnəʊ'su:­nə/, které se ale nepojí s when ale s than!

No sooner had he closed the door behind him than someone knocked. TTT *46
No sooner had we sat down than the performance began. TTT *47
No sooner had I finished writing her a letter than she called. TTT *48  

Všechny uvedené případy jsou velmi formální. V hovoru se s tímto téměř nesetkáte.

Inverze s ONLY

Inverze se objevuje nejen za negativními příslovečnými určeními, ale i za limitujícími se slovíčkem only.

Only then did I realize that they had lied to me. TTT *49
You need to apologize first. Only then can she forgive you. TTT *50
Only once will I ask you. TTT *51
Only now can you get a deal as great as this. TTT *52
Only through hard work can you achieve your dreams. TTT *53
Only with you do I feel I can be myself. TTT *54  

Pokud se jedná o souvětí s vedlejší příslovečnou větou, inverze nebude ve vedlejší větě ale až v hlavní větě!

Only if you complain will you get a refund. TTT *55 (nikoliv only if do you complain)
Only after he apologized did she forgive him. TTT *56
Only when you're in love do you do crazy things like this. TTT *57  

Inverze s NOT ONLY

Inverzi použijeme i v souvětí, které začíná větou s not only. V druhé části souvětí potom bývá but a často i příslovce také (also, too, as well, either apod.)

Not only was it raining but also it was really cold! TTT *58
Not only did I lose my wallet, I also missed my last train home. TTT *59
Not only did I fail the test, but I also had the lowest score in my class. TTT *60
Not only will he get promoted, but he will get a company car, too. TTT *61
Not only has she given me her number, but she asked me out as well. TTT *62  

Za not only může následovat i zápor!

Not only did I not go to work, but I didn't do any work at home either. TTT *63
Not only does the medicine not work, but your condition could even worsen! TTT *64  

V těchto případech pamatujte, že not se v inverzích nestahuje (won't, can't, don't atd.)!

Not only will I not help you now, I will not help you ever! TTT *65 (nikoliv not only won't I…)

Inverze za negativním předmětem

Inverzi může způsobit i situace, kdy je na začátek věty umístěn negativní předmět.

Klasické umístění předmětu je samozřejmě za slovesem:

We could see nothing. TTT *66  

Pro zdůraznění ale je možné tento předmět umístit na začátek věty. Ten potom způsobí inverzi:

Nothing could we see. TTT *67  

Podobné případy by byly:

Not a sound did they make! TTT *68
He looked out but no one did he see. TTT *69
The sign was written in three languages. None of them did they understand. TTT *70
Little did he remember of what had happened. TTT *71
Only a few words did she utter. TTT *72  

Tento slovosled ale působí velmi formálně či knižně. V běžné angličtině se s ním moc nesetkáte.

Inverze se SO a SUCH

K inverzi dojde v souvětích, kde vedlejší věta měrová, a to v hlavní větě začínající na so nebo such:

He was so rich that he could afford to buy a Lamborghini. TTT *73
It was such a bad book that he didn't want his name to appear on it. TTT *74  

Pokud ale větný člen se so nebo such posuneme na začátek, dojde k inverzi:

So rich was he that he could afford to buy a Lamborghini. TTT *75
Such a bad book was it that he didn't want his name to appear on it. TTT *76  

Další podobné věty by byly:

So slowly did he drive that other drivers honked their horns at him. TTT *77
So cold was the rain, that we decided to return home. TTT *78
Such was the weather, that the concert has to be moved indoors. TTT *79  

Inverze v kondicionálech

Zvláštním případem použití inverze jsou formální kondicionály, kde zcela zmizela spojka if a toto vynechání způsobilo změnu slovosledu.

První kondicionál:

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you. TTT *80 (= if you should want to…)
Should it rain, we will move the party indoors. TTT *81 (= if it should rain…)

Druhý kondicionál:

Were she in a position to change anything, she certainly would. TTT *82 (= if she were)
Were we not convinced, we wouldn't accept the offer. TTT *83 (= if we weren't)

Třetí kondicionál:

Had we tried harder, we would have won. TTT *84
Had they stayed quiet, things would have gone much better for them. TTT *85  

Více se o toto jevu dočtete v článku Inverze v podmínkových vě­tách

Volitelná inverze za AS a THAN

Podobně jako např. so nebo nor / neither v přitakáních lze použít příslovce as. Tam je v dnešní angličtině běžný i klasický slovosled.

I'll keep watch. – As will I. TTT *86 (takové přitakání ale může působit velmi formálně, knižně či archaicky)
I know it's a lie, as does everyone else. TTT *87 (případně i as everyone else does)
The kids were exhausted, as were the parents. TTT *88 (nebo as the parents were)
The story of the book was really frightening, as were the illustrations. TTT *89  

Podobně ‘nepovinná’ je inverze ve srovnávacím souvětí se slovíčkem than. Zde je dokonce inverze spíše neobvyklá.

Young people today marry and start families later in life than did their parents. TTT *90 (častěji ale than their parents did)
Some people make more money than do others. TTT *91 (častěji than others do)
The article says that people with higher incomes live longer lives than do people with lower incomes. TTT *92
The manufacturer introduced the new technology much earlier than did other companies. TTT *93  

Podobné věty se totiž ještě častěji vyjadřují zcela bez pomocného slovesa:

It seems that some people are more equal than others. TTT *94  

Tato verze je daleko častější než than others are nebo dokonce than are others, i když ty by byly také gramaticky zcela v pořádku.

Inverze ve zvolacích větách

V angličtině (obzvláště americké) se často setkáte se zvoláními, kde inverze následuje za slovíčky man, boy, Jesus, God apod.

Man, was I happy! TTT *95
Boy, did she know how to cook! TTT *96
God, am I hungry! TTT *97
Jesus, did she get mad! TTT *98
Damn is it cold! TTT *99  

Jiný typ inverze je ve zvolacích větách, které používají zápor. Zde je možné používat stažené tvary:

Isn't this nice! TTT *100
Wasn't he great! TTT *101
Haven't you grown! TTT *102  

Tyto věty vypadají jako otázky, ale obvykle v nich píšeme vykřičník, nikoliv otazník.

Typů zvolacích vět je ale více. Viz článek Zvolací věty v angličtině.

Závěrem

Obecně platí, že inverze je spíše otázkou formální a někdy až velmi spisovné angličtiny. Na pokročilejších úrovních se ale už znalost tohoto stylu požaduje a je dobré, když student alespoň některé z těchto struktur dovede používat.

Překlad:
 1. Jsem připravený. – Já také!
 2. Líbí se mi její nový účes. – Mně taky.
 3. Miluji jejich hudbu a moje žena také.
 4. Tvrdě jsme teď pracovali, ale naše konkurence také.
 5. Když si on může vzít den volna, tak my můžeme taky.
 6. Když budete mluvit neslušně, tak vaše děti budou také.
 7. Mám hlad. – Já taky!
 8. Moje děti jsou nemocné a moje manželka taky.
 9. Nechci odejít. – Já také ne.
 10. Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku. – Já také ne.
 11. Ničemu z toho jsem nerozuměl. – Já také ne.
 12. Nikdy nepřestane, ale já také ne.
 13. Můj brácha si to nemůže dovolit a já také ne.
 14. Já ti nepomůžu a nikdo jiný také ne.
 15. Mě fotbal nezajímá. – Mně také ne.
 16. Jsem si jistý, že se ti to nelíbí, a mně také ne.
 17. Já neznám odpověď. – Já taky ne.
 18. Nikdy jsem neslyšel takhle hloupou výmluvu.
 19. Takovou hloupost jsem nikdy neslyšel.
 20. Nikdy nepřestaneme hledat odpovědi.
 21. Nikdy se neomlouvá za to, co dělá.
 22. Nikdy v životě jsem se necítil tak poníženě.
 23. Ani za milion let bych se tě nevzdal.
 24. Zřídkakdy jsme měli v domě tolik hostů.
 25. Zřídkakdy jsem ochutnal něco tak chutného!
 26. Skoro nikdy se nehádali.
 27. Jen stěží tu havárii přežil.
 28. Zřídka kdy naslouchají svým zaměstnancům.
 29. Nikdy jsem nechtěl skončit jako moji rodiče. To jsem se ale přepočítal.
 30. Vůbec jsme netušili, že se stane jedním z nejbohatších lidí v zemi.
 31. Bylo jí úplně jedno, že to tetování je natrvalo.
 32. Vůbec nechápali, že jejich dny jsou sečteny.
 33. Ani jednou se mi neomluvil. Ani jednou!
 34. Ani teď ani nikdy jindy se to nezmění!
 35. Za žádných okolností nesmí studenti kouřit na záchodech cigarety.
 36. V žádném ohledu není ta nová verze lepší než ta předchozí.
 37. V žádném případě nejsem pyšný na to, co jsem udělal.
 38. V žádném případě by neměla vaše zavazadla zůstat bez dozoru.
 39. Nemůžeme mít vždycky pravdu.
 40. Ne vždy můžeme mít pravdu.
 41. Sotva jsem usnul a kočka začala mňoukat.
 42. Ani jsme si nestačili sednou, když mi zavolal šéf.
 43. Sotva dorazil, když uslyšel ty špatné zprávy.
 44. Sotva jsme vyšli na naši túru a už začalo pršet.
 45. Sotva dodělal nádobí a už dostal další práci.
 46. Sotva za sebou zavřel dveře, už někdo klepal.
 47. Sotva jsme se posadili, představení začalo.
 48. Sotva jsem jí dopsal dopis, zavolala.
 49. Až potom jsem si uvědomil, že mi lhali.
 50. Musíš se nejdřív omluvit. Až potom ti (ona) může odpustit.
 51. Jen jednou se tě zeptám.
 52. Jen teď můžete dostat takhle výhodnou nabídku.
 53. Jen skrze tvrdou práci můžeš dosáhnout svých snů.
 54. Jen s tebou se cítím, že mohu být sám sebou.
 55. Pouze pokud si budeš stěžovat, dostaneš peníze zpět.
 56. Až potom, co se omluvil, mu odpustila.
 57. Pouze když jsi zamilovaný, děláš takhle šílené věci.
 58. Nejen že pršelo, ale byla také opravdu zima!
 59. Nejen že jsem ztratil peněženku, ale také mi ujel poslední vlak domů.
 60. Nejenže jsem neudělal ten test, ale měl jsem k tomu nejnižší počet bodů ve třídě.
 61. Nejenže bude povýšen, ale také dostane služební auto.
 62. Nejenže mi dala své číslo, ale také mě pozvala na rande.
 63. Nejenže jsem nešel do práce, ale neudělal jsem ani žádnou práci doma.
 64. Nejenže ten lék nefunguje, ale tvůj stav by se mohl dokonce zhoršit!
 65. Nejenže ti nepomůžu teď, ale nepomůžu ti nikdy!
 66. Nic jsme nemohli vidět.
 67. Nic jsme nemohli vidět.
 68. Nevydali ani hlásku!
 69. Podíval se ven, ale nikoho neviděl.
 70. Ten nápis byl napsaný ve třech jazycích. Ani jednomu z nich nerozuměli.
 71. Málo si toho pamatoval z toho, co se stalo.
 72. Pouze pár slov pronesla.
 73. Byl tak bohatý, že si mohl dovolit Lamborghini.
 74. Byla to tak špatná kniha, že nechtěl, aby se na ní objevilo jeho jméno.
 75. Tak bohatý byl, že si mohl dovolit Lamborghini.
 76. Tak špatná kniha to byla, že nechtěl, aby se na ní objevilo jeho jméno.
 77. Jel tak pomalu, že na něj troubili ostatní řidiči.
 78. Tak chladný byl ten déšť, že jsme se rozhodli vrátit se domů.
 79. Bylo takové počasí, že ten koncert musel být přesunut dovnitř.
 80. Kdybyste si náhodou chtěli koupit další dům, naši makléři vám rádi budou nápomocni.
 81. Kdyby snad pršelo, přesuneme večírek dovnitř.
 82. Kdyby byla v pozici, kde může něco změnit, pak by to jistě udělala.
 83. Kdybychom nebyli přesvědčeni, tak bychom tu nabídku nepřijali.
 84. Kdybychom se bývali více snažili, vyhráli bychom.
 85. Kdyby bývali zůstali zticha, dopadlo by to pro ně daleko lépe.
 86. Budu držet hlídku. – Stejně tak i já.
 87. Vím, stejně jako všichni ostatní, že je to lež.
 88. Děti byly vyčerpané, stejně jako i jejich rodiče.
 89. Příběh té knihy byl vážně děsivý, stejně jako její ilustrace.
 90. Mladí lidé dnes uzavírají manželství a zakládají rodiny později v životě, než to dělali jejich rodiče.
 91. Někteří lidé vydělávají více peněz než jiní.
 92. Ten článek tvrdí, že lidé s vyššími příjmy žijí déle než lidé s nižšími příjmy.
 93. Tento výrobce tu novou technologii zavedl daleko dříve, než to udělaly jiné společnosti.
 94. Zdá se, že někteří lidé jsou si více rovni než druzí.
 95. Člověče, jak já byl šťastný!
 96. Páni, ta uměla vařit!
 97. Bože, já mám takový hlad!
 98. Jéžiš, ta se ale naštvala!
 99. Sakra, to je ale zima!
 100. Není to ale pěkné!
 101. Ten byl ale skvělý!
 102. Ty jsi ale vyrostl!

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Plná inverze (podmětu a slovesa)

Kdy dochází k inverzi podmětu a plného slovesa?

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze (cvičení) 1

Deset vět, na kterých si procvičíte používání tzv. inverze.

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze - úvod a přehled

Co je to inverze, jaké typy inverze v angličtině existují a jaké je její použití? Na tyto otázku odpovíme v tomto shrnujícím článku.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa) 2 1534 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 3 lety