Help for English

Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.01.2020

Kdy a jak se v angličtině používá tzv. částečná inverze, tedy převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa.Částečná inverze (subject–auxiliary inversion)

Částečná inverze je jedním ze dvou typů inverze v angličtině. Spočívá v převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa (is he, do they, will you…) Oproti tomu plná inverze se převrácení slovosledu podmětu a plného slovesa (said John, comes the bus, ran the children…) O té se dočtete více v článku Plná inverze (podmětu a slovesa).

Obecný přehled naleznete v článku Inverze – úvod a přehled.

Tvoření částečné inverze

Částečnou inverzi vytvoříme tak, že před podmět přesuneme tzv. operátor, což je první pomocné sloveso ve slovesné vazbě. Mezi pomocná slovesa patří slovesa be, have, will, modální slovesa can, may, must atd.

  • he is working → is he working
  • he has been gone → has he been gone
  • he can dance → can he dance
  • he must have been sad → must he have been sad

Pokud se jedná o přítomný či minulý prostý čas, kde pomocné sloveso není, použijeme operátor do/does/did:

  • he likes music → does he like music
  • he went home – did he go home

Chceme-li inverzi vytvořit v záporné větě, částice not se před podmět nepřesouvá:

  • he won't go → will he not go
  • he hasn't been studying → has he not been studying

V tázacích a zvolacích větách je možné přesunout před podmět celý stažený tvar (won't he, hasn't he), v jiných typech vět s inverzí to ale možné není.

Použití částečné inverze

Dovětky a přitakávací repliky

Poměrně běžná je inverze v přitakávacích replikách a dovětcích, které vyjadřují, že někdo něco také dělá, že pro někoho něco také platí. Inverze potom následuje za slovíčkem so:

I'm ready. – So am I! TTT
I like her new hair. – So do I. TTT
I love their music and so does my wife. TTT
We've been working hard but so have our competitors. TTT
If he can take a day off, then so can we. TTT
If you use bad language, then so will your children. TTT 

V neformální řeči je ale samozřejmě běžnější použití slovíčka too.

I'm hungry. – Me too! TTT (=so am I)
My kids are sick and my wife too. TTT (=so is my wife)

Záporné přitakávací repliky a dovětky (vyjadřují, že někdo také něco nedělá či něco u něho také neplatí) začínají příslovcem neither/'naɪðə/ a za ním následuje inverze.

I don't want to go. – Neither do I. TTT
I've never been to New York. – Neither have I. TTT
I didn't understand any of it. – Neither did I. TTT
He will never stop but neither will I. TTT
My brother can't afford it and neither can I. TTT
I won't help you and neither will anyone else. TTT 

Slovíčko má dvě možnosti výslovnosti. V britské angličtině je běžnější /naɪðə/ a v americké /ni:ðər/.

Místo neither lze použít i příslovce nor/'nɔ:/. To je spíše formálnější a setkáte se s ním především v britské angličtině.

I'm not interested in football. – Nor am I. TTT
I'm sure you don't like it and nor do I. TTT 

Hovorově se já také ne říká jednoduše me neither.

I don't know the answer. – Me neither. TTT 

Inverze za NEVER, HARDLY, BARELY, LITTLE apod.

Částečnou inverzi používáme také v těch případech, kdy věta začíná negativním příslovcem, konkrétně např. slovíčkem never/'nevə/.

Never have I heard such a stupid excuse. TTT 

Normálně samozřejmě never patří ve větě jinam, a věta je pak s klasickým slovosledem:

I have never heard such a stupid thing. TTT 

Přesuneme-li ale toto příslovce pro zdůraznění na začátek, musí se pořadí podmětu a pomocného slovesa převrátit.

Never will we give up looking for answers. TTT
Never does he apologize for what he does. TTT 

Slovíčko never může být i rozvité:

Never in my life have I felt so humiliated. TTT
Never in a million years would I give you up. TTT 

Mezi záporná příslovce a příslovečná určení se počítají i některá, která jako zápory nevypadají. Jedná se především o slovíčka hardly/'hɑ:dli, barely/'beəli/, seldom/'seldəm/, scarcely/'skɑ:sli, rarely/'reəli/. Pokud je umístíme na začátek věty, také způsobují inverzi.

Seldom did we have so many guests in our house. TTT
Rarely have I tasted something so delicious! TTT
Hardly did they ever fight. TTT
Barely did he survive the crash. TTT
Scarcely do they listen to their employees. TTT 

Jako záporné se počítá i příslovce little/'lɪtl/ a i to způsobuje inverzi. Je to především ve spojení se slovesem know/'nəʊ/, ale může to samozřejmě být i s dalšími slovesy. Slovíčko little zde překládáme jako vůbec či skoro vůbec.

I never wanted to end up like my parents. Little did I know. TTT
Little did we know that he would become one of the richest men in the country. TTT
Little did she care that the tattoo was permanent. TTT
Little did they understand that their days were numbered. TTT 

Kromě příslovcí never, barely, hardly, rarely atd. způsobují inverzi i delší negativní příslovečná určení:

Not once did he say sorry to me. Not once! TTT
Not now and not ever will it change! TTT
Under no circumstances can students smoke cigarettes in the restrooms. TTT
In no way is the new version better than the previous one. TTT
By no means am I proud of what I've done. TTT
On no account should your luggage be left unattended. TTT 

I tato příslovečná určení patří ve větě normálně jinam (potom je věta bez inverze).

We can't always be right. TTT (bez inverze)
Not always can we be right. TTT (příslovce na začátku pro zdůraznění, proto inverze)

Dva děje hned po sobě

Příslovce barely/'beəli/, scarcely/'skɑ:sli apod. se dají použít i v rámci souvětí, která vyjadřují, že se dva děje staly hned po sobě, v těsném sledu. V češtině bychom použili např. slovíčko sotva. Uvozují potom hlavní větu, ve které potom musí být inverze.

Barely had I fallen asleep, when the cat started meowing. TTT
Scarcely had we sat down when my boss called. TTT
Hardly had he arrived when he heard the bad news. TTT 

Všimněte si zde především toho, že sloveso je za tímto příslovcem v předminulém čase, vedlejší větu potom uvozuje spojka when, případně before.

Scarcely had we set off on our hike when the rain started. TTT
Scarcely had he finished doing the dishes before he was given another chore to do. TTT 

Podobně se používá příslovce no sooner/ˌnəʊ'su:­nə/, které se ale nepojí s when ale s than!

No sooner had he closed the door behind him than someone knocked. TTT
No sooner had we sat down than the performance began. TTT
No sooner had I finished writing her a letter than she called. TTT 

Všechny uvedené případy jsou velmi formální. V hovoru se s tímto téměř nesetkáte.

Inverze s ONLY

Inverze se objevuje nejen za negativními příslovečnými určeními, ale i za limitujícími se slovíčkem only.

Only then did I realize that they had lied to me. TTT
You need to apologize first. Only then can she forgive you. TTT
Only once will I ask you. TTT
Only now can you get a deal as great as this. TTT
Only through hard work can you achieve your dreams. TTT
Only with you do I feel I can be myself. TTT 

Pokud se jedná o souvětí s vedlejší příslovečnou větou, inverze nebude ve vedlejší větě ale až v hlavní větě!

Only if you complain will you get a refund. TTT (nikoliv only if do you complain)
Only after he apologized did she forgive him. TTT
Only when you're in love do you do crazy things like this. TTT 

Inverze s NOT ONLY

Inverzi použijeme i v souvětí, které začíná větou s not only. V druhé části souvětí je potom but a často i příslovce také (also, too, as well, either apod.)

Not only was it raining but also it was really cold! TTT
Not only did I lose my wallet, but I also missed my last train home. TTT
Not only did I fail the test, but I also had the lowest score in my class. TTT
Not only will he get promoted, but he will get a company car, too. TTT
Not only has she given me her number, but she asked me out as well. TTT 

Za not only může následovat i zápor!

Not only did I not go to work, but I didn't do any work at home either. TTT
Not only does the medicine not work, but your condition could even worsen! TTT 

V těchto případech pamatujte, že not se v inverzích nestahuje (won't, can't, don't atd.)!

Not only will I not help you now, I will not help you ever! TTT (nikoliv not only won't I…)

Inverze za negativním předmětem

Inverzi může způsobit i situace, kdy je na začátek věty umístěn negativní předmět.

Klasické umístění předmětu je samozřejmě za slovesem:

We could see nothing. TTT 

Pro zdůraznění ale je možné tento předmět umístit na začátek věty. Ten potom způsobí inverzi:

Nothing could we see. TTT 

Podobné případy by byly:

Not a sound did they make! TTT
He looked out but no one did he see. TTT
The sign was written in three languages. None of them did they understand. TTT
Little did he remember of what had happened. TTT
Only a few words did she utter. TTT 

Tento slovosled ale působí velmi formálně či knižně. V běžné angličtině se s ním moc nesetkáte.

Inverze se SO a SUCH

K inverzi dojde v souvětích, kde vedlejší věta měrová, a to v hlavní větě začínající na so nebo such:

He was so rich that he could afford to buy a Lamborghini. TTT
It was such a bad book that he didn't want his name to appear on it. TTT 

Pokud ale větný člen se so nebo such posuneme na začátek, dojde k inverzi:

So rich was he that he could afford to buy a Lamborghini. TTT
Such a bad book was it that he didn't want his name to appear on it. TTT 

Další podobné věty by byly:

So slowly did he drive that other drivers honked their horns at him. TTT
So cold was the rain, that we decided to return home. TTT
Such was the weather, that the concert has to be moved indoors. TTT 

Inverze v kondicionálech

Zvláštním případem použití inverze jsou formální kondicionály, kde zcela zmizela spojka if a toto vynechání způsobilo změnu slovosledu.

První kondicionál:

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you. TTT (= if you should want to…)
Should it rain, we will move the party indoors. TTT (= if it should rain…)

Druhý kondicionál:

Were she in a position to change anything, she certainly would. TTT (= if she were)
Were we not convinced, we wouldn't accept the offer. TTT (= if we weren't)

Třetí kondicionál:

Had we tried harder, we would have won. TTT
Had they stayed quiet, things would have gone much better for them. TTT 

Více se o toto jevu dočtete v článku Inverze v podmínkových vě­tách

Volitelná inverze za AS a THAN

Podobně jako např. so nebo nor / neither v přitakáních lze použít příslovce as. Tam je v dnešní angličtině běžný i klasický slovosled.

I'll keep watch. – As will I. TTT (takové přitakání ale může působit velmi formálně, knižně či archaicky)
I know it's a lie, as does everyone else. TTT (případně i as everyone else does)
The kids were exhausted, as were the parents. TTT (nebo as the parents were)
The story of the book was really frightening, as were the illustrations. TTT 

Podobně ‘nepovinná’ je inverze ve srovnávacím souvětí se slovíčkem than. Zde je dokonce inverze spíše neobvyklá.

Young people today marry and start families later in life than did their parents. TTT (častěji ale than their parents did)
Some people make more money than do others. TTT (častěji than others do)
The article says that people with higher incomes live longer lives than do people with lower incomes. TTT
The manufacturer introduced the new technology much earlier than did other companies. TTT 

Podobné věty se totiž ještě častěji vyjadřují zcela bez pomocného slovesa:

It seems that some people are more equal than others. TTT 

Tato verze je daleko častější než than others are nebo dokonce than are others, i když ty by byly také gramaticky zcela v pořádku.

Inverze ve zvolacích větách

V angličtině (obzvláště americké) se často setkáte se zvoláními, kde inverze následuje za slovíčky man, boy, Jesus, God apod.

Man, was I happy! TTT
Boy, did she know how to cook! TTT
God, am I hungry! TTT
Jesus, did she get mad! TTT
Damn is it cold! TTT 

Jiný typ inverze je ve zvolacích větách, které používají zápor. Zde je možné používat stažené tvary:

Isn't this nice! TTT
Wasn't he great! TTT
Haven't you grown! TTT 

Tyto věty vypadají jako otázky, ale obvykle v nich píšeme vykřičník, nikoliv otazník.

Typů zvolacích vět je ale více. Viz článek Zvolací věty v angličtině.

Závěrem

Obecně platí, že inverze je spíše otázkou formální a někdy až velmi spisovné angličtiny. Na pokročilejších úrovních se ale už znalost tohoto stylu požaduje a je dobré, když student alespoň některé z těchto struktur dovede používat.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze (test 2)

Test zaměřený na slovosled především v souvislosti s tzv. inverzí.

UPPER-INTERMEDIATE

Plná inverze (podmětu a slovesa)

Kdy dochází k inverzi podmětu a plného slovesa?

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze (test 1)

Test zaměřený na základní typy a použití inverze (převrácení slovosledu) v angličtině.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář