Help for English

Inverze - úvod a přehled

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.10.2006

Co je to inverze, jaké typy inverze v angličtině existují a jaké je její použití? Na tyto otázku odpovíme v tomto shrnujícím článku.Inverze – úvod a přehled

Základní anglický slovosled je ten, kde na prvním místě je vždy podmět a za ním následuje sloveso (he is, Bill can, everybody has, I do apod.) Může tomu ale být i jinak?

Již od naprostých začátků víte, že obrácený slovosled bývá v otázkách:

 • he is → is he
 • Bill can → can Bill
 • everybody has → has everybody
 • I do → do I

Tomuto převrácenému slovosledu říkáme inverze, anglicky inversion/ɪn'vɜ:ʃn. V pokročilejší angličtině se inverze používá vedle otázek i v několika typech oznamovacích vět.

Existují dva typy inverze:

 • částečná inverze (subject – auxiliary inversion) – převrácení slovosledu se týká pouze pomocného slovesa (does Bill go)
 • plná inverze (subject – verb inversion) – před podmět se přesune celé významové sloveso (goes Bill)

Částečná inverze

Typickými případy, kdy se používá částečná inverze, jsou dovětky a přitakávací repliky se slovíčky so, nor a neither.

I'm ready. – So am I! TTT *1
I don't want to go. – Neither do I. TTT *2
I'm not interested in football. – Nor am I. TTT *3  

Ve formálnější angličtině se s částečnou inverzí setkáme také tam, kde je z na začátek věty umístěn nějaký negativní větný člen (nejčastěji příslovečné určení či předmět). Takové předsazení nějaké části věty je v angličtině možné pro přidání důrazu.

Never will we give up looking for answers. TTT *4 (= we will never give up…)
Seldom did we have so many guests in our house. TTT *5 (= we seldom had…)
Not once did he say sorry to me. Not once! TTT *6 (= he didn't say sorry to me once)
Barely had I fallen asleep, when the cat started meowing. TTT *7 (= I had barely fallen…)
Not a sound did they make! TTT *8 (= They didn't make a sound)

Kromě negativních větných členů inverzi způsobují i větné členy začínající slovíčky only, so nebo such.

Only then did I realize that they had lied to me. TTT *9 (= I realized it only then…)
So rich was he that he could afford to buy a Lamborghini. TTT *10 (= he was so rich that…)
Such a bad book was it that he didn't want his name to appear on it. TTT *11 (= it was such a bad book that…)

Inverze se používá také ve formálních kondicionálech s vynechanou spojkou if.

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you. TTT *12 (= if you want to…)
Were she in a position to change anything, she certainly would. TTT *13 (= if she were…)
Had we tried harder, we would have won. TTT *14 (= if we had tried…)

Detailní rozbor částečné inverze naleznete v článku Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa).

Plná inverze

Plná inverze je stylistický výrazový prostředek, který výhradně patří do literárního stylu. Mimo něj se objevuje spíše výjimečně.

S plnou inverzí se setkáte v rámci nejrůznějších popisů, pokud věta začíná příslovečným určením místa.

In the river swam a beautiful white swan. TTT *15
On the ground lay a lifeless body. TTT *16  

Dále se plná inverze objevuje za přímou řečí se slovesy popisujícími řečové činnosti.

‘Where is your little friend?’ asked the Giant. TTT *17
‘We don't know,’ answered the children. TTT *18  

Velmi častým jevem je také plná inverze za příslovci here a there a také za příslovečnými částicemi up, down, in, off atd., pokud jsou umístěny na začátek věty.

‘Here comes the King!’ he bellowed. TTT *19
Up and up rose the balloon, until we could see it no more. TTT *20  

Ani jeden z uvedených případů se nepoužívá, pokud je podmět vyjádřen osobním zájmenem:

In the river he swam. TTT *21 (nikoliv swam he)
‘Where is the boy?’ he asked. TTT *22 (nikoliv asked he)
Can I borrow your pen? – Sure, there you go. TTT *23 (nikoliv go you)

Detailní rozbor plné inverze naleznete v článku Plná inverze (podmětu a slovesa).

Závěrem

K inverzi dochází především v literárním či velmi formálním stylu. Tento jev uvidíte tedy např. v knihách, v obchodních dopisech, v novinových článcích apod. Pokročilý student angličtiny by již mezi různými styly měl umět rozlišovat a vyjadřovat se nejen hovorově či neutrálně, ale i formálně. Pokud budete chtít angličtinu využívat na profesionální úrovni, na inverzi jistě dříve nebo později dojde řada.

Překlad:
 1. Jsem připravený. – Já také!
 2. Nechci odejít. – Já také ne.
 3. Mě fotbal nezajímá. – Mně také ne.
 4. Nikdy nepřestaneme hledat odpovědi.
 5. Zřídkakdy jsme měli v domě tolik hostů.
 6. Ani jednou se mi neomluvil. Ani jednou!
 7. Sotva jsem usnul a kočka začala mňoukat.
 8. Nevydali ani hlásku!
 9. Až potom jsem si uvědomil, že mi lhali.
 10. Tak bohatý byl, že si mohl dovolit Lamborghini.
 11. Tak špatná kniha to byla, že nechtěl, aby se na ní objevilo jeho jméno.
 12. Kdybyste si náhodou chtěli koupit další dům, naši makléři vám rádi budou nápomocni.
 13. Kdyby byla v pozici, kde může něco změnit, pak by to jistě udělala.
 14. Kdybychom se bývali více snažili, vyhráli bychom.
 15. V řece plavala krásná bílá labuť.
 16. Na zemi leželo bezvládné tělo.
 17. ‘Kde je váš malý přítel?’ zeptal se obr.
 18. ‘My nevíme,’ odpověděly děti.
 19. 'Přichází Král!, zvolal hlasitě.
 20. Výše a výše stoupal balon, dokud se nám neztratil z očí.
 21. Plaval v řece.
 22. ‘Kde je ten chlapec?’ zeptal se.
 23. Můžu si půjčit propisku? – Jasně, tady je.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa)

Kdy a jak se v angličtině používá tzv. částečná inverze, tedy převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa.

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze (test 1)

Test zaměřený na základní typy a použití inverze (převrácení slovosledu) v angličtině.

UPPER-INTERMEDIATE

Plná inverze (podmětu a slovesa)

Kdy dochází k inverzi podmětu a plného slovesa?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Inverze podmětu a slovesa 36 51165 Od ---- poslední příspěvek
před 5 lety