Co znamená 'USED TO'?

Vydáno dne 17.04.2015

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing?Co znamená USED TO

V tomto článku si posvítíme na mírně problematické spojení slov used to. Tato vazba má totiž dva zcela odlišné významy a způsoby použití, tedy alespoň na první pohled. Slůvko used totiž může být buď sloveso v minulém čase vyjadřující, že něco bylo v minulosti běžné, nebo se může jednat o přídavné jméno s významem ‘zvyklý’.

Tyto dva významy spolu ale souvisí, a souvisí také s velmi dobře známými slovíčky usual/‘ju:ʒəl/ a usually/'ju:ʒəli­/. Mají kořen v latině, kde slovo usus znamená kromě 'použití’ také ‘zvyk, obyčej’. Podívejte se na příklady:

He sat in his usual seat. TTT *1 – obvyk
We usually went out on Friday nights. TTT *2 – bylo to obvyklé, byli jsme zvyk
We used to date back in high school. TTT *3 – bylo to obvyk
I'm used to his insults. TTT *4 – jsou pro mě obvyklé, jsem zvyk

Vidíte v nich nyní podobnost?

I když tedy tato slova mají vlastně stejný původ, používají se trochu jinak. Jejich znalost často zkoumají různé jazykové zkoušky a testy. Dnešní článek by vám měl pomoci nenechat se v žádném takovém testu nachytat, a hlavně naučit se tato spojení správně používat.

I USED TO GO – bejvávalo, bejvávalo

Sloveso used používáme pro vyjádření dějů a stavů, které v minulosti byly běžné a obvyklé, ale již obvyklé a běžné nejsou, změnilo se to, je tomu již jinak. V češtině taková slovesa často mívají koncovku -val (dělával, chodíval, býval atd.)

Za slovesem used to/'ju:st tʊ vždy následuje infinitiv významového slovesa – tedy např. used to go, used to be, used to walk…

I used to live here. TTT *5
I used to go to school here. TTT *6
I used to read sci-fi books, but now I only read detective books. TTT *7
She used to hate him, but eventually they got married. TTT *8
We never used to go on holiday abroad. TTT *9  

Otázka a zápor se většinou tvoří pomocí did, za kterým následuje už samotné use (bez -D):

We didn't use to go on holiday abroad when I was a kid. TTT *10
Where did you use to live when you were a kid? TTT *11  

Je tu ale malý háček. Sloveso used to se někdy řadí mezi modální (způsobová) a tak se může občas chovat poněkud odlišně od zaběhnutých pravidel. Je tu totiž možnost sloveso used ponechat v tomto tvaru (s koncovkou -D) i za pomocným did:

We didn't used to go on holiday abroad when I was a kid.
Where did you used to live when you were a kid?

Někdy se setkáte i s n't (usedn't) v záporu a inverzí v otázce, ale to není obvyklé.

We usedn't to go on holiday abroad when I was a kid.
Where used you to live when you were a kid?

I kdybychom se ale rozhodli používat tvar bez pomocného did/didn't, v tázacím dovětku used he? / usedn't she? není přijatelný.

Tato vazba used to se vždy týká minulosti, nelze ji použít pro přítomnost či budoucnost.

I'M USED TO GOING – jsem zvyklý…

V tomto druhém případě se jedná o přídavné jméno used/'ju:st/ (zvyklý), za kterým následuje předložka to (zvyklý na).

Tuto vazbu často používáme za nějakým spojovacím slovesem, jako např. be (be used to = být zvyklý na), nebo get (get used to = zvyknout si na).

I'm used to my old computer. I don't need a new one. TTT *12
The people here are used to the cold climate. TTT *13
You'll get used to it. TTT *14
I can't get used to her mood swings. TTT *15  

Pokud za touto vazbou ale chceme použít nějaký děj, je nutné použít gerundium, tedy sloveso s koncovkou -ing. To není nic zvláštního, gerundium běžně používáme za předložkami, a to je v této vazbě předložka.

am used to getting up early. TTT *16
I can't get used to working long hours. TTT *17
I'm used to taking the bus. TTT *18  

Vyjadřujeme-li u gerundia podmět, používáme buď osobní pádové zájmeno (She's used to me being late), nebo ve formálnější angličtině přivlastňovací zájmeno (She's used to my being late).

She's used to me being late. TTT *19 (mohlo by být i my)
They are getting used to his living with them. TTT *20 (mohlo by být i him)

Sloveso be a get můžeme použít v jakémkoliv čase, přítomném, minulém, budoucím, předpřítomném apod. Sloveso get se navíc často objevuje i v průběhové for­mě:

Just as I was getting used to that house, my parents decided it was time to move again. TTT *21  

Pozor na rozdíly

Kámen úrazu je tedy v tom, že vazby ‘used to go’ a ‘used to going’ vypadají velice podobně. Studenti potom často vytváří nesprávné věty:

I'm used to walk
I used to living there.

Pamatujte tedy, že sloveso used (vyjadřující pravidelné, běžné děje v minulosti) je vždy s infinitivem, a přídavné jméno (zvyklý NA) je vždy s gerundiem.

used to + infinitiv
be / get used to + gerundium

Mohli bychom to tedy zjednodušit a říci pravidlo: Je-li před used sloveso be (is, am, are, was…) nebo get, použijeme gerundium. Rozhodně ale toto pravidlo nelze aplikovat slepě. Mohla by vás potom nachytat věta:

What type of screwdriver is used to open the controller? TTT *22  

Zde se samozřejmě nejedná o to, že by šroubovák byl zvyklý něco otevírat, ale že se používá k otevření.

Někdy mají studenti problém rozhodnout, zda do věty patří vazba used to, nebo was used to. Podívejte se např. na následující ukázku z typického učebnicového cvičení:

I ____________ (used / live) alone before I met you.

Patří tam vazba used to live, nebo was used to living? Gramaticky jsou správně obě, takže do věty bez kontextu můžeme doplnit, co chceme. Je zde ale poměrně značný významový rozdíl:

used to live alone before I met you. TTT *23 – kdysi to tak bylo, dnes je to již jinak, už nežiji sám
was used to living alone before I met you. TTT *24 – nevadilo mi to, bylo to pro mě normální, byl jsem na to zvyklý

V testech apod. ale většinou kontext bývá. Tam bychom se mohli potom dopustit chyby.

Závěrem

Věříme, že vám článek pomohl s pochopením této látky. Pro ověření, zda se vám tato spojení ještě pletou, můžete použít tento test:

Pokročilejším angličtinářům ještě doporučujene podívat se na článek WOULD pro opakované děje v minulosti.

Překlad:
 1. Seděl na svém obvyklém místě.
 2. V pátek večer jsme obvykle chodili ven.
 3. Kdysi na střední jsme spolu chodili.
 4. Jsem zvyklý na jeho urážky.
 5. Kdysi jsem tu bydlel.
 6. Sem jsem chodíval do školy.
 7. Kdysi jsem četl sci-fi, ale teď už čtu jen detektivky.
 8. Kdysi ho nesnášela, ale nakonec se vzali.
 9. Nikdy jsme nejezdili na dovolenou do zahraničí.
 10. Nejezdívali jsme na dovolenou do zahraničí, když jsem byl dítě.
 11. Kde jste bydleli, když jsi byl ještě dítě?
 12. Jsem zvyklý na svůj starý počítač. Nepotřebuji nový.
 13. Lidé jsou tu na chladné podnebí zvyklí.
 14. Na to si zvykneš.
 15. Nemohu si zvyknout na její náhlé změny nálady.
 16. Jsem zvyklý vstávat brzy.
 17. Nemůžu si zvyknout na dlouhou pracovní dobu.
 18. Jsem zvyklý jezdit autobusem.
 19. Je zvyklá, že chodím pozdě.
 20. Zvykají si, že s nimi (on) bydlí.
 21. Jen jak jsem si začínal zvykat na ten dům, rodiče se rozhodli, že je čas se zase přestěhovat.
 22. Jaký typ šroubováku se používá k otevření toho ovladače?
 23. Bydlel jsem sám, než jsem tě poznal.
 24. Byl jsem zvyklý žít sám, než jsem tě poznal.
Přepis bublinkové nápovědy: