Dva zápory ve větě? NE!

Vydáno dne 12.06.2021

V češtině je běžné, že v jedné větě jsou dva i více záporů. V angličtině to však není možné. Na tuto problematiku se zaměřuje tento článek.Dva zápory ve větě?

V češtině můžeme v jedné větě použít dva i více záporů. Věta nikdo nikdy nic neudělal není v češtině nic nemožného. Angličtina však toto nepřipouští, tam může jedna věta mít pouze jeden zápor. Jak si s tím ale poradit?

Začneme jednoduššími případy, na kterých si celou problematiku vysvětlíme.

V této české větě máme dva zápory, záporné sloveso (nemám) a záporný předmět (nic). V angličtině si můžeme vybrat, kde bude zápor. Použijeme-li kladné sloveso, bude záporný předmět:

I have nothing. – kladné sloveso have + záporný předmět nothing

Nebo můžeme použít záporné sloveso, předmět potom bude kladný. Když ale řekneme ‘kladný předmět’, je potřeba mít na zřeteli to, že kladná verze slova nothing může mít dvě podoby: something a anything. Something používáme převážně v kladných oznamovacích větách, v záporných větách používáme tvar anything.

I don't have anything. – záporné sloveso don't have + kladný předmět anything

Jsou-li takto dvě možnosti, častější a přirozenější bývá možnost se záporným slovesem.

Opět podobný případ, dva zápory, záporné sloveso a záporný předmět. A stejně jako v předcházejícím případu, i zde jsou možné dvě podoby:

I saw nobody. – kladné sloveso saw + záporný předmět nobody
I didn't see anybody. – záporné sloveso didn't see + kladný předmět anybody

Zde je použité záporné sloveso a záporné přídavné jméno ‘žádný’. Opět máme dvě možnosti:

I don't have any money. – záporné sloveso don't have + kladné přídavné jméno any
I have no money. – kladné sloveso have + záporné přídavné jméno no

Nezapomeňte, že any se používá převážně u nepočitatelných podstatných jmen (any money, any snow, any time), nebo před podstatnými jmény v množném čísle (any people, any houses apod.) Pokud je v českém záporu nějaké podstatné jméno počitatelné v jednotném čísle, používáme zpravidla jen neurčitý člen:

I don't have any computer.
I don't have a computer. – Nemám žádný počítač.

Zde je zápor u slovesa a v příslovečném určení místa (nikam). Opět máme dvě možnosti.

It's going nowhere. – kladné sloveso is going + záporné příslovečné určení nowhere
It isn't going anywhere. – záporné sloveso isn't going + kladné příslovečné určení anywhere

Zde je zápor u slovesa a v příslovečném určení času (nikdy). I když bychom zde teoreticky mohli mít také dvě možnosti, používáme zde téměř vždy záporné příslovce never.

I've never been there. – kladné sloveso have been + záporné příslovečné určení never
I haven't ever been there. – tato věta není v angličtině moc častá a většině anglicky mluvícím lidem by zněla nepřirozeně.

Pozor! Zde je jeden ze záporů v podmětu (nikdo). Zde už dvě možnosti nemáme, anglický zápor bude vždy v podmětu.

Nobody was there. – záporný podmět nobody + kladné sloveso was
Anybody wasn't there. – tato věta je nesprávná!

Zápor zde bude opět v podmětu věty:

Neither of us can swim. – záporný podmět neither + kladné sloveso can swim
Either of us can't swim. – tato věta je nesprávná!

Zde máme dokonce tři zápory, měly by tedy být možné tři různé verze: zápor u slovesa, u nepřímého předmětu (nikomu), nebo u přímého předmětu (nic). Teoreticky by to jistě možné bylo, ale je v tomto případě lepší použít záporné sloveso, nikoliv předmět.

I won't give anything to anybody. – záporné sloveso won't give + kladné předměty anybody a anything

Pokud by věta obsahovala i záporný podmět, byl by zápor věty vždy v podmětu:

Nobody will give me anything.

Hovorová angličtina

Ve velmi hovorové angličtině občas uslyšíte i věty, kde jsou dva zápory. Mnozí možná znáte píseň od skupiny Pink Floyd ‘Another Brick in the Wall’, kde se zpívá:

We don't need no education.

V některých britských a amerických dialektech se také často používá pro tvorbu záporů slůvko ain't/'eɪnt/, za kterým se běžně nachází další zápory:

You ain't going nowhere. – You aren't going anywhere.
ain't got no money. – haven't got any money.
He ain't seen nothing. – He hasn't seen anything.

Tyto tvary ale používejte pouze pokud si budete jistí, že je k tomu vhodná příležitost (např. v hospůdce u půllitru). Považují se totiž za velice hovorové.

Jiné zápory

Některá další anglická slůvka mají záporný význam, i když tak nevypadají (např. hardly, rarely, seldom, unlikely, fail, deny apod.):

I can hardly hear anything. – Skoro nic neslyším.
Hardly anybody came to the party. – Skoro nikdo nepřišel na párty.
I have hardly any money. – Nemám skoro žádné peníze.
We're unlikely to see anything. – Pravděpodobně nic neuvidíme.

Českým studentům mohou také dělat problém slůvka until a unless, za kterými v angličtině následuje vždy kladná věta, zatímco v češtině za DOKUD a POKUD používáme zápor:

We'll wait until you return – Počkáme, dokud se nevrátíš.
I won't tell you my name unless you tell me yours. – Neřeknu ti, jak se jmenuju, pokud mi neřekneš, jak se jmenuješ ty.

Pozn.: Více v článku UNTIL vs. UNLESS.

SOME v záporných větách

Možná jste se setkali s pravidlem, že some je vždy jen v kladných oznamovacích větách a any je vždy jen v otázkách a v záporných větách. Není to tak úplně pravda. I some může být v záporu i v otázce, a any může být v kladné oznamovací větě. To ale není předmětem tohoto článku. Za zmínku ale stojí použití some v záporu.

I didn't know any of the people. – Neznal jsem žádné z těch lidí.
I didn't know some of the people. – Některé z těch lidí jsem neznal. (ale některé ano).

I don't like any computer games. – Nemám rád žádné počítačové hry (vůbec žádné).
I don't like some computer games. – Nemám rád některé počítačové hry (jiné ale ano).

Shrnutí

Ukázali jsme si, že se v angličtině zápory tvoří trochu jinak, než v našem jazyce. Často existuje několik možností, jak naše několikanásobné zápory vyjádřit.

Zde je krátké shrnutí:

Přepis bublinkové nápovědy: