Anglické 'možná'

Vydáno dne 12.11.2020

Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.Anglické ‘možná’

Velmi častým slůvkem v českých větách bývá výraz možná. Pokud jste si otevřeli slovník a pokusili se toto slovo vyhledat, pravděpodobně jste našli pěkný anglický překlad maybe/'meɪbi/. Dnes se podíváme, jak se toto slovo používá a jak lze možnost či pravděpodobnost v angličtině vyjádřit jinak.

maybe, perhaps

Příslovce maybe/'meɪbi/ a perhaps/pə'hæps/ jsou víceméně synonyma a lze je přeložit do češtiny jako možná. Slůvko perhaps se používá hlavně v britské angličtině a spíše ve formálnějším stylu. Slovo maybe je daleko běžnější.

Stojí většinou na začátku věty a říká, že to, co tato věta vyjadřuje, je možné:

Maybe I'll go out with Lynn tonight. TTT *1
Maybe he doesn't understand English. TTT *2
She's not here. Maybe she's changed her mind. TTT *3  

Často se používá jako krátká neurčitá odpověď:

Will you call me tomorrow? – Maybe. TTT *4
Do you think Kate likes me? – I don't know, maybe. TTT *5  

Lze ho použít také pro udání odhadu nějakého počtu či množství:

There were 30, maybe 40, people at the party. TTT *6
I think she's about 20, maybe 25. TTT *7  

Pomocí maybe také lze někomu něco navrhnout:

Maybe you should stop treating her like a child. TTT *8
Maybe we should go. TTT *9  

V příkladových větách jsme uváděli pouze slovíčko maybe/'meɪbi/, protože je častější. Ve všech situacích lze ale použít (mírně formálnější a více britské) perhaps/pə'hæps/, např.:

Perhaps I'll go out with Lynn tonight.
Will you call me tomorrow? – Perhaps.
There were 30, perhaps 40, people at the party.
Perhaps you should stop treating her like a child.

may, might

Místo příslovce maybe/'meɪbi/ se ale v angličtině mnohem více používá modální sloveso may/'meɪ/ + základní tvar slovesa.

Maybe you're right. = You may be right. TTT *10
Maybe I'll go to the party. = may go to the party. TTT *11
Maybe there will be too many people. = There may be too many people. TTT *12

Pozn.: Příslovce maybe, jak jste si možná všimli, je vlastně vytvořené ze dvou slov: may + be = může být.

Úplně stejným způsobem se používá modální sloveso might/'maɪt/ a could/'kʊd/.

It might/could rain tomorrow. TTT *13
might/could get an A in the test. TTT *14

Slovo might vyjadřuje o trochu menší pravděpodobnost než may. Větu s might tedy spíše přeložíme jako ‘mohlo by, není vyloučeno’ atd.:

It may rain tonight. – možná bude pršet, věřím tomu
It might rain tonight. – připouštím, že by pršet mohlo, ale snad tomu ani nevěřím

Zápor se u těchto sloves vyjadřuje přidáním not za modální sloveso:

may not be there in time. TTT *15
She might not know about their wedding. TTT *16  

Pozn.: Více se dočtete v článku MAYBE nebo MAY BE? a taky v článku Vyjadřování dedukcí.

Pro pokročilejší

Chceme-li říci, že se možná už něco stalo (v minulosti), použijeme modální sloveso may/might (popř. could), za kterým následuje dokonavý infinitiv (have + minulé příčestí):

He may have had an accident. TTT *17
We might have left it at home. TTT *18
My parents could have got lost. TTT *19  

Více v samostatném článku Dokonavý infinitiv.

probably, likely

Tyto dva výrazy používáme tehdy, kdy je něco pravděpodobné. Slovo probably/'prɒbəbl­i/ je příslovce pravděpodobně a ve větě se většinou používá před hlavním slovesem (popř. za slovesem být):

I'll probably fail again. TTT *20
They are probably in bed already. TTT *21  

Přídavné jméno likely/'laɪkli/ se používá úplně jinak, a to se slovesem být ve vazbě s infinitivem (to be likely to), nebo s vedlejší větou (to be likely that).

He will probably be late.
= It's likely that he'll be late. / He is likely to be late.

It will probably rain.
= It's likely that it'll rain. / It's likely to rain.

He is probably at school. = He's likely to be at school. TTT *22
He will probably spend the rest of his life in prison. = He is likely to spend the rest of his life in prison. TTT *23

Pro pokročilejší

Pokud se jedná o něco, co již pravděpodobně proběhlo, můžeme si pomoci opět dokonavým infinitivem (to have done, to have been apod.):

He probably saw a lawyer. = He's likely to have seen a lawyer. TTT *24

Je-li něco nepravděpodobné, používáme úplně stejným způsobem záporné slůvko unlikely/ʌn'laɪkli­/.

He's unlikely to be here in time. TTT *25
It's unlikely that it'll rain today. TTT *26  

Slovíčko likely se ale jinak používá jako běžné přídavné jméno pravděpodobný:

I think A is the most likely answer. TTT *27
Rain is highly unlikely. TTT *28
Life on Mars is very likely. TTT *29  

Závěrem

Ukázali jsme si nejběžnější způsoby, jak lze v angličtině vyjádřit možnost a pravděpodobnost. Všechna tato slovíčka a vazby by měl student angličtiny dobře znát, umět je používat a oprostit se od neustálého maybe. Jeho angličtina potom bude bohatší, přirozenější a idiomatičtější.

Překlad:
 1. Možná dneska půjdu na rande s Lynn.
 2. Možná nerozumí anglicky.
 3. Není tady. Možná si to rozmyslela.
 4. Zavoláš mi zítra? – Možná.
 5. Myslíš, že se Kate líbím? – Nevím, možná.
 6. Na té párty bylo 30, možná 40, lidí.
 7. Myslím, že jí je tak 20, možná 25.
 8. Možná by ses k ní měl přestat chovat jako k dítěti.
 9. Asi bychom měli jít.
 10. Možná máš pravdu.
 11. Možná půjdu na ten mejdan.
 12. Možná tam bude moc lidí.
 13. Není vyloučeno, že zítra zaprší.
 14. Mohl bych z té písemky dostat jedničku.
 15. Možná tam nebudu včas.
 16. Ona možná neví o té jejich svatbě.
 17. Možná měl nehodu.
 18. Je možné, že jsme to nechali doma.
 19. Rodiče se možná ztratili.
 20. Pravděpodobně ten test zase neudělám.
 21. Asi jsou už v posteli.
 22. Pravděpodobně je ve škole.
 23. Pravděpodobně stráví zbytek svého života ve vězení.
 24. Pravděpodobně se sešel s právníkem.
 25. Je nepravděpodobné, že se sem dostane včas.
 26. Není pravděpodobné, že dnes bude pršet.
 27. Myslím, že áčko je ta nejpravděpodobnější odpověď.
 28. Déšť je vysoce nepravděpodobný.
 29. Život na Marsu je velmi pravděpodobný.
Přepis bublinkové nápovědy: