Word formation: Clipping

Vydáno dne 14.01.2014

Jedním ze způsobů, jakým vznikají nová slova, je tzv. CLIPPING. Vysvětlení a příklady tohoto jevu naleznete v tomto článku.Word formation: Clipping

Jedním ze způsobů, jak vznikají slova, je tzv. clipping tedy něco jako ‘oklešťování’. Spočívá v tom, že se z nějakého delšího slova část odstřihne a vznikne tak nové kratší slovo.

Toto je v mluvené angličtině velice časté např. u křestních jmen. Např. ze jména Alexander ustřihneme poslední dvě slabiky, a vznikne nám slovo Alex. Podobně ze jména Christopher odstřihneme druhou část a vznikne nám jméno Chris. Ze stejného jména může ale také vzniknout Topher (ustřihneme-li první slabiku). Jak Chris, tak Topher jsou používané verze jména Christopher.

Některé takové zkráceniny se již používají zcela běžně jako samostatná jména (Tom – Thomas, Mike – Michael, Matt – Matthew, Phil – Phillip, Sue – Susan apod.), jiná fungují jako domácké verze jmen (Pete – Peter, Kev – Kevin, Rache – Rachel, Nate – Nathan, Liz / Beth – Elizabeth). Více o jménech naleznete v článku Anglická jména.

Clipping ale rozhodně není jen otázkou jmen. Tyto výrazy vznikaly a stále vznikají především jako součást slangu různých skupin lidí, např. studentů, počítačových odborníků, lékařů, vězňů, vědců, vojáků apod. Např. ze školního prostředí budete znát exam/ɪg'zæm/, math/'mæθ/, gym/'dʒɪm/ či lab/'læb/.

Existují tři typy tohoto zkracování: back clipping, kde zůstane ze slova pouze jeho začátek, fore-clipping, kde naopak zůstane jen konec, a potom kombinace obou, kde se ze slova ustřihne začátek i konec.

BACK CLIPPING

max/'mæks/ maximum maximum, maximálně
gig/'gɪg/ gigabyte gigabyte
meg/'meg/ megabyte megabyte
sec/'sek/ second vteřina
amp/'æmp/ amplifier zesilovač, kombo
med school/'medˌsku:­l/ medical school medicína (škola)
con/'kɒn/ convict trestanec
ad/'æd/ advertisement reklama, inzerát
exam/ɪg'zæm/ examination zkouška
math/'mæθ/ mathematics matematika
lab/'læb/ laboratory laboratoř
gym/'dʒɪm/ gymnasium tělocvična
deli/'deli/ delicatessen lahůdky
gas/'gæs/ gasoline benzín
pub/'pʌb/ public house hospoda, pohostinství
sub/'sʌb/ submarine ponorka
fax/'fæks/ facsimile fax
cell/'sel/ cellular phone mobilní telefon
champ/'tʃæmp/ champion šampión
chimp/'tʃɪmp/ chimpanzee šimpanz
pen/'pen/ penitentiary vězení
mic/'maɪk/ microphone mikrofon
bra/'brɑ:/ brassiere podprsenka
perm/'pɜ:m/ permanent wave trvalá
showbiz/'ʃəʊˌbɪz­/ show business šoubyznys
perv/'pɜ:v/ pervert pervert
rhino/'raɪnəʊ/ rhinoceros nosorožec
hippo/'hɪpəʊ/ hippopotamus hroch
intel/'ɪntel/ intelligence tajné informace (rozvědky)
porn/'pɔ:n/ pornography pornografie
nuke/'nju:k/ nuclear weapon jaderná zbraň
ref/'ref/ referee rozhodčí
cred/'kred/ credibility důvěryhodnost
tux/'tʌks/ tuxedo smoking
doc/'dɒk/ doctor lékař
pic/'pɪk/ picture obrázek
cap/'kæp/ captain kapitán
sax/'sæks/ saxophone saxík
detox/'di:ˌtɒk­s/ detoxification odvykačka

Plurály přibírají klasicky koncovku -S:

ops/'ɒps/ operations voj. operace
stats/'stæts/ statistics statistika
abs/'æbz/ abdominals břišní svaly
carbs/'kɑ:bz/ carbohydrates sacharidy
caps/'kæps/ capitals kapitálky, velká písmena
meds/'medz/ medication (pills) léky
congrats/kəŋ'græts congratulations gratuluju

Mnohdy se stává, že jedno slovo může být zkráceninou několika odlišných slov:

Coke/'kəʊk/ Coca Cola Coca Cola
coke/'kəʊk/ cocaine kokain
vet/'vet/ veterinarian veterinář
vet/'vet/ veteran veterán
tech/'tek/ technician technik
tech/'tek/ technology technologie
rep/'rep/ representative zástupce
rep/'rep/ reputation reputace
specs/'speks/ spectacles brýle
specs/'speks/ specifications specifikace

Některé zkráceniny končí na -o, ty jsou často velmi hovorové:

bro/'brəʊ/ brother brácha
pro/'prəʊ/ professional profík
photo/'fəʊtəʊ/ photograph fotka
psycho/'saɪkə­ʊ/ psychopath psychouš
demo/'deməʊ/ demonstration ukázka
kilo/'ki:ləʊ/ kilogram kilo
promo/'prəʊməʊ promotion propagace

Podobných jsou desítky. Více se o hovorových slovech končících -o dočtete v článku Hovorová slovíčka končící na -o.

FORE-CLIPPING

burger/'bɜ:gə/ hamburger hambáč
phone/'fəʊn/ telephone telefon
chute/'ʃu:t/ parachute padák
plane/'pleɪn/ airplane / aeroplane letadlo
gator/'geɪtə/ aligator aligátor
hood/'hʊd/ neighborhood čtvrť
quake/'kweɪk/ earthquake zemětřesení
bot/'bɒt/ robot robot
bus/'bʌs/ omnibus autobus

Pozn.: Slovíčko omnibus/'ɒmnɪbʌs­/ v původní formě a významu je ale již velmi zastaralé, asi se s ním už ani nesetkáte.

COMBINED CLIPPING

flu/'flu:/ influenza chřipka
fridge/'frɪdʒ/ refrigerator lednička
jammies/'dʒæmiz/ / jams/'dʒæmz/ pyjamas pyžamo

COMPLEX CLIPPING

V této kategorii jsou složená slova a složené výrazy, které vznikly pomocí clippingu jedné či obou částí. Velmi často jsou to názvy nových technologií, firem, produktů apod.

sci-fi/'saɪˌfaɪ/ science fiction vědecko-fantastický
sitcom/'sɪtkɒm situational comedy sitkom
decaf/'di:ˌkæf­/ decaffeinated coffee káva bez kofeinu
psych ward/'saɪkˌwɔ:d­/ psychiatric ward psychiatrické oddělení
helipad/'heliˌpæd/ helicopter landing pad přistávací plocha vrtulníků
sat nav/'sætˌnæv satellite navigation satelitní navigace
maglev/'mæglev­/ magnetic levitation magnetický pohon
home ec/'həʊmˌek/ home economics rodinná výchova
telecom/'teləkɒm­/ telecommunications telekomunikace
Eurotel/'jʊərəʊt­el/   (bývalý mobilní operátor)

Např. různé kombinace slov com, tel, tele apod. jsou velmi časté jako názvy společností.

Další clippingy

V odborném žargonu (např. lékařském, vojenském apod.) najdeme další desítky příkladů. Velmi kreativně se ke clippingu přistupuje obzvláště v hovorové neformální angličtině. Zkráceninu si už vysloužili díky filmům a seriálům jako Twilight, The Vampire Diaries i upíři, kterým se přezdívá vamps.

Závěrem

Mnohá z výše uvedených slovíček jste jistě již dříve znali a ani si neuvědomovali, že se jedná o zkrácenou verzi delšího slovíčka. Tyto zkráceniny se používají především v mluvené neformální angličtině. V psaném projevu, v esejích, obchodních dopisech apod. je vždy lepší použít nezkrácenou verzi (tedy samozřejmě až na výjimky jako bus či fax).

Přepis bublinkové nápovědy: