Slovíčka EITHER / NEITHER

Vydáno dne 23.08.2013

Dnes si řekneme něco o (pro někoho možná) záludném slovíčku EITHER a jeho záporné podobě NEITHER. Ke slovu se dostane také NOR nebo NONE.EITHER / NEITHER

Slovo either/'aɪðə/ a jeho záporný tvar neither/'naɪðə/ jsou výrazy, které studentům činí často nemalé potíže. V tomto článku se pokusím vysvětlit některé problémy a vyjasnit časté chyby.

výslovnost

Začneme však výslovností, která může být dvojí:

either neither
/'aɪðə/ spíše BrE /'naɪðə/ spíše BrE
/'ɪ:ðər/ spíše AmE /'nɪ:ðər/ spíše AmE

either na konci věty

Začneme možná trochu zvláštně, ale tento odstavec je z celého článku ten nejdůležitější nebo nejzákladnější. Do hry nám však vstoupí ještě slovíčko too.

Pokud řeknete “líbí se mi to” a někdo zareaguje “mně se to taky líbí”, může to vypadat třeba následovně:

I like it. – I like it too.

Když ale řeknete “mně se to nelíbí” a někdo zareaguje “mně se to taky nelíbí”, je situace jiná:

I don't like it. – I don't like it too.

Pokud souhlasíme se zápornou větou, musíme místo too použít either:

I don't like it. – I don't like it either.

Pochopitelně není nutné reagovat vždy celou větou jako v příkladech výše, ale i když budete reagovat kratší větou, je situace podobná.

Stačí si pamatovat, že too/'tu:/ se pojí s kladnou větou a either/'aɪðə/ se pojí se zápornou větou.

Jaké jsou však všechny možnosti reakce?

kladná věta záporná věta
I like it. I don't like it.
I like it too. I don't like it either.
Me too. Me neither.
So do I. Neither do I.

Pozn.: Před too a either (na konci věty) můžete ale nemusíte dávat čárku – I like it too / I like it, too.

me too / me neither

Pojďme se vrátit k předchozí tabulce. Častý problém je, že studenti používají krátkou větu “Me too” i u reakce na zápornou větu, což je špatně.

I saw her yesterday. – Me too.

I didn't see her. – Me too.
I didn't see her. – Me neither.

Na rozdíl od celé věty, kde se použilo either/'aɪðə/ se zde použije neither/'ni:ðə  ­naɪðə/. Je to dáno tím, že v celé větě je již zápor použit, proto nepoužijeme druhý zápor ve větě, ale vlastně kladnou alternativu. V krátké reakci však zápor nikde není, proto ho použijeme v neither:

I don't like it. – I don't like it, either.
I don't like it. – Me neither.

Pozn.: V hovorové angličtině můžete zaslechnout místo Me neither také Me either ve stejném významu.

so do I / neither do I

Poslední frází v tabulce výše bylo pro mnohé známé spojení “So do I”. Jenže i zde studenti často chybují, protože toto spojení používají vždy za jakýchkoli okolností.

Ale i tady platí, že kladná a záporná reakce je rozdílná. Navíc musíte změnit i další slovíčka této vazby.

live in Prague. – So do I. TTT *1
Jack is a doctor. – So is Peter. TTT *2
She is at home. – So are her parents. TTT *3
They can sing well. – So can Steve. TTT *4

don't live in Prague. – Neither do I. TTT *5
Jack isn't a doctor. – Neither is Peter. TTT *6
She isn't at home. – Neither are her parents. TTT *7
They can't sing well. – Neither can Steve. TTT *8

Pozn.: V britské angličtině můžete místo Neither do I použít i Nor do I TTT *9

either … or … / neither … nor …

Další situace, kde se objeví either/'aɪðə/ a neither/'naɪðə/ je vazba “either … or …” a “neither … nor …”. U první vybíráme ze dvou možností, u druhé říkáme, že nemáme zájem ani o jednu ze dvou možností. Tyto vazby lze použít jak v jednoduchých, tak ve složitějších větách.

eitheror … = buď … nebo …

What are you going to wear? – Either a hat or a cap. TTT *10
You will have to buy either the blue T-shirt or the red one. They don't have the yellow one anymore. TTT *11
Either we will go to the cinema, or we will go swimming. We haven't decided. TTT *12

Slovíčko either můžeme použít na různých místech ve větě. Zde jsou dva příklady:

Either you can study at home or you can attend a language course. TTT *13
You can either study at home or attend a language course. TTT *14
You can study either at home or at a language school. TTT *15

Pozor na správný tvar slovesa!

Either Jack or Susan is going to come, but not both of them. TTT *16
Either Jack or his parents are going to come. TTT *17

Vždy záleží na podmětu, který je blíž slovesu. Tedy Susan = jednotné číslo, proto je ve větě sloveso is, ale parents = množné číslo, proto následuje are.

neithernor … = ani … ani …

Toto je obdoba předchozí vazby, avšak v záporu. U vazby "neither … nor .. " můžete mít pocit, že se jedná o dva zápory ve větě a tudíž jde o chybu. Opak je však pravdou. Tato vazba je brána jako celek, tedy jeden zápor.

What are you going to wear? – Neither a hat nor a cap. TTT *18
The film was neither interesting nor amusing. TTT *19
We will go neither to the cinema nor to the theatre. TTT *20

Pozor na dva zápory!
Jak jsme si již řekli, vazba “neither … nor …” se bere jako jeden zápor. Nesmí se však ve větě objevit další zápor.

Pokud chci říct “Film nebyl ani zajímavý ani zábavný”, chybou by bylo začít záporem:

The film wasn't neither interesting nor amusing.

Zápor totiž ve větě již bude vyjádřen vazbou “neither … nor …”, proto musíme začít kladným slovesem:

The film was neither interesting nor amusing.

Pozor na správný tvar slovesa!

Neither Jack nor Susan is going to come. TTT *21
Neither Jack nor his parents are going to come. TTT *22

I tady záleží na podmětu, který je blíž slovesu.

Stejně jako u spojení either/or se dá i vazba neither/nor použít i v delších větách, ale pak dojde i k inverzi:

You can neither stay here nor you can stay at your grandma's.
You can neither stay here nor can you stay at your grandma's. TTT *23

Ale můžete použít i jednodušší vyjádření:

You can stay neither here nor at your grandma's. TTT *24

both … and …

Ve vazbě “either/or” vyjadřujeme, že chceme “buď jedno, nebo druhé”. Ve vazbě “neither/nor” pak říkáme, že “nechceme ani jedno, ani druhé”. Nabízí se však ještě jedna možnost – “chtít oboje”.

bothand … = jak … tak… (nebo “i … i …”)

What are you going to wear? – Both a jumper and a jacket. TTT *25
I am going to tell both Peter and Susan. TTT *26
The film was both interesting and amusing. TTT *27

Pozor na správný tvar slovesa!
Na rozdíl od výše zmíněných gramatických jevů se zde používá vždy množné číslo.

Both Jack and Susan are going to come. TTT *28

neither vs. none

Nyní si ukažme další běžnou chybu. V češtině se tato slova mohou překládat stejně = žádný. V angličtině však záleží na tom, z jakého počtu vybíráme.

neither/'naɪðə/= žádný ze dvou
none/'nʌn/ = žádný ze tří a více

-I can lend you one of these two books. Which one do you want? TTT *29
-Neither of them. I like neither. TTT *30

-I can lend you one of these three books. Which one do you want? TTT *31
-None of them. I like none. TTT *32

Jinými slovy, pokud chcete říct žádný a máte na výběr ze tří a více, použijete slovo NONE. Pokud však máte na výběr jen ze dvou možností, použijete slovo NEITHER = ani jednu ze dvou.

Slova neither a none mohou stát i samostatně.

-Which one do you want? I have two.
-Neither.

-Which one do you want? I have three.
-None.

either vs. both

Slovíčko either/'aɪðə/ se ovšem může také objevit ve větě samostatně a zdánlivě v úplně jiných situacích, než jsme si zatím popsali. Základní smysl však zůstává stejný. Jde vždy o výběr ze dvou možností, i když třeba již nepoužiji celou vazbu “either/or”.

Často se však v takových situacích může plést se slovem both/'bəʊθ/. Někdy je rozdíl minimální nebo dokonce žádný, někdy je rozdíl ve významu značný.

Pokud použijeme both, myslíme oboje. Pokud použijeme either, myslíme buď jedno nebo druhé.

-Which should I have? The steak or the pasta? TTT *33
-Either. They are both very good. TTT *34

Pozor na možnou změnu ve významu:

stejný význam: rozdílný význam:
-Which dress should I wear? TTT *35 -Doctor, should I take these pills or the antibiotics? TTT *36
-Either dress will look good. TTT *37 TTT *38 -Either. You can choose. They are actually the same. TTT *39 TTT *40
-Both dresses will look good. TTT *41 TTT *42 -Both. You need to take these pills together with the antibiotics. TTT *43 TTT *44

Pozor na jednotné a množné číslo:

There were people standing on either side of the road. TTT *45
There were people standing on both sides of the road. TTT *46

Poslední dvě příkladové věty mají stejný význam, ale se slovíčkem either se váže jednotné číslo, protože berete každou stranu silnice zvlášť (stáli na jedné i na druhé straně). Po slovíčku both je však množné číslo, protože je berete dohromady (stáli na obou stranách).

“either way”

Jako poslední zmíním idiom either way, který je docela užitečný. Znamená něco jako “tak či onak” nebo “ať je to jak chce”. Používá se většinou na začátku věty v reakci na větu předchozí. V podstatě je to zkrácená verze od “either this way or that way” TTT *47.

You can study at home or you can attend a language course. Either way, you will have to work really hard if you want to pass the FCE. TTT *48

You can ask someone for help or do it on your own. Either way, I think you will manage just fine. TTT *49

Do you want to go dancing or go to the cinema? Either way, we have to go now. TTT *50

Závěrem

Jak vidíte, slovo either se objevuje hned v několik situacích a vazbách. Je dobré si pamatovat, že slova either, neither a both používáme, pokud se bavíme o dvou možnostech. Naopak all a none používáme, pokud jsou možnosti tři a více.


Nyní si můžete otestovat získané znalosti zde.

Překlad:
 1. Bydlím v Praze. – Já taky.
 2. Jack je doktor. – Petr taky.
 3. Ona je doma. – Její rodiče taky.
 4. Oni umí dobře zpívat. – Steve taky.
 5. Nebydlím v Praze. – Já taky ne.
 6. Jack není doktor. – Petr taky ne.
 7. Ona není doma. – Její rodiče taky ne.
 8. Oni neumí dobře zpívat. – Steve taky ne.
 9. a pochopitelně také ve všech různých úpravách jako třeba: Nor is he, Nor can they apod.
 10. Co si oblečeš? –Buď klobouk, nebo čepici.
 11. Budeš si muset koupit buď to modré triko, nebo to červené. To žluté už nemají.
 12. Buď půjdeme do kina, nebo půjdeme plavat. Ještě jsme se nerozhodli.
 13. Buď můžeš studovat doma, nebo můžeš navštěvovat jazykový kurz.
 14. Můžeš buď studovat doma, nebo navštěvovat jazykový kurz.
 15. Můžeš studovat buď doma, nebo v jazykové škole.
 16. Přijde buď Jack, nebo Susan, ale ne oba.
 17. Přijde buď Jack, nebo jeho rodiče.
 18. Co si oblečeš? –Ani klobouk, ani čepici.
 19. Ten film nebyl ani zajímavý, ani zábavný.
 20. Nepůjdeme ani do kina, ani do divadla.
 21. Ani Jack, ani Susan nepřijdou.
 22. Ani Jack, ani jeho rodiče nepřijdou.
 23. Nemůžeš zůstat ani tady, ani nemůžeš zůstat u tvé babičky.
 24. Nemůžeš zůstat ani tady, ani u tvé babičky.
 25. Co si oblečeš? – Jak svetr, tak bundu.
 26. Řeknu to i Petrovi i Susan.
 27. Ten film byl jak zajímavý, tak zábavný.
 28. Přijde jak Jack, tak Susan.
 29. Mohu ti půjčit jednu z těchto dvou knih. Kterou chceš?
 30. Ani jednu z nich / Žádnou z nich. Nelíbí se mi ani jedna.
 31. Mohu ti půjčit jednu z těchto tří knih. Kterou chceš?
 32. Ani jednu z nich / Žádnou z nich. Nelíbí se mi žádná.
 33. Co si mám dát? Steak nebo těstoviny?
 34. Oboje (jedno nebo druhé). Obě jídla jsou velice dobrá.
 35. Které šaty si mám vzít na sebe?
 36. Měl bych brát tyto prášky nebo antibiotika?
 37. Jedny či druhé šaty budou vypadat dobře. = Vezmi si buď ty nebo ty.
 38. Vezme si ale na sebe jen jedny šaty.
 39. Jedny nebo druhé. Můžete si vybrat. Jsou vlastně stejné.
 40. Bude brát jen jedny prášky.
 41. Oboje šaty budou vypadat dobře. = Vezmi si buď ty nebo ty.
 42. Vezme si ale na sebe jen jedny šaty.
 43. Oboje. Musíte brát tyto prášky společně s antibiotiky.
 44. Bude brát oboje prášky.
 45. Lidé stáli na jedné i na druhé straně silnice.
 46. Lidé stáli na obou stranách silnice.
 47. buď tak nebo tak
 48. Můžeš se učit doma, nebo můžeš navštěvovat jazykový kurz. Ať tak nebo tak, budeš muset opravdu zabrat, pokud chceš složit zkoušku FCE.
 49. Můžeš někoho požádat o pomoc nebo to udělat sám. Tak či tak, myslím si, že to zvládneš skvěle.
 50. Cheš si jít zatancovat nebo do kina? Tak či tak, musíme už vyjít.
Přepis bublinkové nápovědy: