Znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac)

Vydáno dne 08.04.2018

Jaké je vaše znamení zvěrokruhu a jaké jsou vaše charakteristic­ké rysy?



Signs of the Zodiac

Dnes si probereme trochu netradiční slovní zásobu, a to znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac). Kromě názvů znamení se dozvíte i užitečné vazby a také charakteristické vlastnosti, které jsou se znameními spojovány.

Užitečná slovíčka a fráze

zodiac/'zəʊdɪæk = zvěrokruh
sign/'saɪn/ = znamení
sign of the zodiac = znamení zvěrokruhu
star sign = hvězdné znamení
horoscope/'hɒrəskəʊ­p/ = horoskop

What's your sign? / What's your star sign?
What sign are you? / What star sign are you?
Which sign of the zodiac were you born under?

What's your sign? – I'm a Libra. TTT *1
I didn't know you were a Leo. – Yep, surprisingly, that's my sign. TTT *2
What sign are you? – I'm a Gemini. TTT *3
Do you read your daily horoscopes? TTT *4
My horoscope said I could meet someone interesting today. TTT *5
People born under the star sign of Leo can be selfish, but also generous. TTT *6 

Pozn.: O ostatních významech slovíčka sign si přečtěte více zde.

Jak uvidíte níže, názvy jednotlivých znamení pochází z latiny, proto české znamení Lev není lion ale Leo, Panna není virgin ale Virgo apod. Používají se s neurčitým členem:

I'm a Leo.
You're a Virgo?

Někdy se však můžete setkat s tím, že místo původního latinského názvu pro znamení používají rodilí mluvčí anglický ekvivalent. Pak se mění člen:

He's a Leo. = He's the Lion.

Pozn.: Občas můžete slyšet i kombinaci Leo the Lion, Virgo the Maiden apod.

Znamení zvěrokruhu

Pojďme si projít jednotlivá znamení a s nimi spojená přídavná jména popisující jejich charakteristické rysy. Jsou rozdělena do dvou částí (strengths a weaknesses, tedy silné a slabé stránky).

Pozor si dejte na výslovnost latinských názvů znamení. V závorce ale uvádíme i anglické ekvivalenty, se kterými se občas můžete také setkat.

Aries = Beran

Aries/'eəri:z/ (the Ram)
March 21 – April 20

energetic/enə'dʒet­ɪk/ childish/'tʃaɪld­ɪʃ/
enthusiastic/ɪn'θju:z­ɪˌæstɪk/ impatient/ɪm'peɪʃnt
generous/'dʒenərəs moody/'mu:di/
independent/ˌɪndə'pen­dənt/ short-tempered/ˌʃɔ:t'tem­pəd/

Taurus = Býk

Taurus/'tɔ:rəs (the Bull)
April 21 – May 21

cautious/'kɔ:ʃəs/ lazy/'leɪzi/
dependable/dɪ'pen­dəbl/ possessive/pə'zesɪv
generous/'dʒenərəs slow/'sləʊ/
loyal/'lɔɪəl/ stubborn/'stʌbən/

Gemini = Blíženci

Gemini/'dʒemɪnaɪ­/ (the Twins)
May 22 – June 21

clever/'klevə/ impulsive/ɪm'pʌlsɪv­/
energetic/enə'dʒet­ɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
friendly/'fren­dli/ restless/'res­tləs/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃl/

Cancer = Rak

Cancer/'kænsə/ (the Crab)
June 22 – July 23

caring/'keərɪŋ/ clingy/'klɪŋi/
dependable/dɪ'pen­dəbl/ moody/'mu:di/
loyal/'lɔɪəl/ possessive/pə'zesɪv
sensitive/'sen­sɪtɪv/ shy/'ʃaɪ/

Leo = Lev

Leo/'li:əʊ/ (the Lion)
July 24 – August 23

ambitious/æm'bɪʃəs/ egotistical/ˌi:gə'tɪ­stɪkl/
confident/'kɒnfɪdənt­/ selfish/'selfɪʃ/
generous/'dʒenərəs stubborn/'stʌbən/
loyal/'lɔɪəl/ vain/'veɪn/

Virgo = Panna

Virgo/'vɜ:gəʊ/ (the Maiden)
August 24 – September 23

helpful/'helpfl/ fussy/'fʌsi/
practical/'præktɪk­l/ hypocritical/ˌhɪpə'kr­ɪtɪkl/
precise/prɪ'saɪs sceptical/'skep­tɪkl/
reliable/rɪ'laɪəb­l/ timid/'tɪmɪd/

Libra = Váhy

Libra/'li:brə (the Scales)
September 24 – October 23

diplomatic/dɪplə'mæ­tɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
graceful/'greɪsfl­/ lazy/'leɪzi/
hospitable/hɒ'spɪtə­bl/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃl/
tactful/'tæktfl­/ vain/'veɪn/

Scorpio = Štír

Scorpio/'skɔ:piəʊ (the Scorpion)
October 24 – November 22

dynamic/daɪ'næmɪ­k/ jealous/'dʒeləs/
loyal/'lɔɪəl/ manipulative/mə'nɪpjul­ətɪv/
passionate/'pæʃənət obsessive/əb'sesɪv
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ suspicious/səs'pɪʃəs

Sagittarius = Střelec

Sagittarius/ˌsædʒɪ'te­əriəs/ (the Archer)
November 23 – December 21

independent/ˌɪndə'pen­dənt/ unemotional/ˌʌnə'məʊ­ʃənl/
talkative/'tɔ:kətɪv­/ impatient/ɪm'peɪʃnt
generous/'dʒenərəs restless/'res­tləs/
idealistic/ˌaɪdiə'l­ɪstɪk/ tactless/'tæktləs/

Capricorn = Kozoroh

Capricorn/'kæprɪkɔ:n­/ (the Sea-Goat)
December 22 – January 20

ambitious/æm'bɪʃəs/ conceited/kən'si:t­ɪd/
mature/mə'tʃʊə/ inhibited/ɪn'hɪbɪt­ɪd/
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ bossy/'bɒsi/
patient/'peɪʃnt/ naive/naɪ'i:v/

Aquarius = Vodnář

Aquarius/ə'kweəriə­s/ (the Water-Bearer)
January 21 – February 19

clever/'klevə/ aloof/ə'lu:f/
inventive/ɪn'ven­tɪv/ rebellious/rɪ'be­liəs/
sociable/'səʊʃəbl­/ sarcastic/sɑ:'kæst­ɪk/
witty/'wɪti/ stubborn/'stʌbən/

Pisces = Ryby

Pisces/'paɪsi:z­/ (the Fish)
February 20 – March 20

devoted/dɪ'vəʊtɪ­d/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ lazy/'leɪzi/
understanding/ˌʌndə'stæn­dɪŋ/ vulnerable/'vʌlnərə­bl/
adaptable/ə'dæptəb­l/ shy/'ʃaɪ/
Překlad:
  1. Jaké jsi znamení? – Váhy.
  2. Nevěděl jsem, že jsi Lev. – Jo, překvapivě je to moje znamení.
  3. Jaké jsi znamení? – Jsem Blíženec.
  4. Čteš si své denní horoskopy?
  5. V mém horoskopu bylo napsáno, že bych mohl dnes potkat někoho zajímavého.
  6. Lidé narození ve znamení Lva mohou být sobečtí, ale také štědří.
Přepis bublinkové nápovědy: