Záludná přípona -ABLE

Vydáno dne 11.11.2018

Jedna z přípon, u jejíž výslovnosti chybují i pokročilejší studenti.Záludná přípona -ABLE

V dnešním článku se budeme věnovat příponě či koncovce -able, u které studenti až příliš často chybují ve výslovnosti. Nebudeme zde tedy mluvit o tvoření různých slovních druhů (to si u nás můžete v jiných článcích), ale zaměříme se zde výhradně na výslovnost.

Příponu -able asi dobře znáte. Určitě si ji spojujete se samostatným slovíčkem able (schopný). Toto spojení je sice správné, ale také díky tomu možná děláte klasickou chybu ve výslovnosti.

Výslovnost je odlišná, význam je však podobný. Pokud použijete příponu -able, říkáte, že je něco “schopno” něčeho. Comfortable je “pohodlný” (schopen zajistit komfort), drinkable je “pitný” (jste schopni to vypít), washable je “omyvatelné” (je možno to umýt).

Pojďme si nyní projít několik slovíček právě s příponou -able. Jsou to vždy přídavná jména a většinou vznikají ze sloves.

acceptable/ək'sep­təbl/ comparable/'kɒmpərə­bl/
adaptable/ə'dæptəb­l/ drinkable/'drɪŋkəb­l/
adorable/ə'dɔ:rəb­l/ enjoyable/ɪn'dʒɔɪə­bl/
advisable/əd'vaɪzə­bl/ portable/'pɔ:təbl­/
avoidable/ə'vɔɪdəb­l/ reliable/rɪ'laɪəb­l/
breakable/'breɪkəb­l/ suitable/'sju:təb­l/
comfortable/'kʌmfətə­bl/ washable/'wɒʃəbl
knowledgeable/'nɒlɪdʒə­bl/ questionable/'kwes­tʃənəbl/
understandable/ʌndə'stæ­ndəbl/ predictable/prɪ'dɪkt­əbl/
fashionable/'fæʃnəbl­/ countable/'kaʊntəb­l/

Existují však slovíčka, kde se nejedná o příponu za kořenem slova, a i tak se na konci vyslovuje /əbl/, např.: available/ə'veɪləb­l/ nebo capable/'keɪpəbl­/ (další už patří spíše do pokročilejší slovní zásoby).

Krátká slova (patřící často do základní slovní zásoby), jako table, cable, se vyslovují na konci s /eɪbl/ (což ale asi nepřekvapí).

unable / enable / disable

Pozor však na tato tři slovíčka. Zde jde o předpony před kořenem able, proto se zde vyslovuje /eɪbl/:

unable/ʌn'eɪbl = neschopný, nebýt schopen něčeho
enable/ɪ'neɪbl = umožnit
disable/dɪs'eɪbl­/ = znemožnit, zmrzačit, ochromit

Více v článku UNABLE / ENABLE / DISABLE.

Přepis bublinkové nápovědy: