Přípona -WARD

Vydáno dne 23.03.2021

Co vyjadřuje přípona -WARD, jak se používá a jak se vyslovuje.Přípona -WARD

Se slovíčky s příponou -ward jste se už asi setkali. Budete pravděpodobně znát slova jako forward/'fɔ:wəd/, backward/'bækwəd/ nebo předložku toward/tə'wɔ:d/. Dnes se dozvíte, co ono -ward vyjadřuje, jak se vyslovuje a vše si ukážeme na příkladech.

Slovíčko ward

Samotné slovo ward/'wɔ:d/ nemá s koncovkou -ward moc společného. Znamená “oddělení” (např. v nemocnici) nebo “hlídat/chránit”. Vyslovuje se /wɔ:d/. Možná budete znát také slovíčko warden/'wɔ:dn/ = hlídač, dozorce.

Předložka toward/towards

Klíčová pro dnešní článek je ale předložka toward/tə'wɔ:d/, která vyjadřuje směr k. Zde je patrný rozdíl mezi samotným to/'tʊ/ a toward/tə'wɔ:d/.

Předložka to také vyjadřuje směr, ale také může popisovat pohyb až do nějakého bodu.

walk to the bank – jít pěšky až k bance nebo dokonce až do banky
walk toward the bank – jít pěšky směrem k bance, ale vůbec k bance nedojít

Výslovnost této předložky je /tə'wɔ:d/, v americké angličtině je častější výslovnost /tɔ:rd/.

Má dvě varianty – toward/tə'wɔ:d/ a towards/tə'wɔ:dz. Obě se hojně používají i v britské i v americké angličtině, není mezi nimi žádný rozdíl. Výslovnost varianty towards je potom /tə'wɔ:dz/, v americké angličtině /tɔ:rdz/.

He started walking towards his home. TTT *1
He leaned towards her as if he wanted to kiss her. TTT *2
The sun was creeping toward the west. TTT *3
His back was towards me so I never got a clear view of his face. TTT *4  

Slovo towards se používá i v abstraktnějším významu:

Education is the first step towards democracy. TTT *5
What's your attitude towards organized religion? TTT *6
According to the survey, Americans are very generous towards charities. TTT *7  

Přípona -ward

A nyní se dostáváme k tomu, že -ward se používá jako přípona a lze její pomocí vytvářet různá přídavná jména a příslovce. Vyjadřuje vlastně něco podobné, co předložka toward, tedy nějaký směr.

Její doslovný význam je “otočen směrem k”. Vyslovuje se slabě se samohláskou schwa /ə/. Setkáte se s ní např. v následujících výrazech:

Slova s touto příponou mohou být přídavná jména:

a backward roll TTT *11
inward force TTT *12
The first part of my eastward journey was uneventful. TTT *13
He drove off without a rearward glance. TTT *14

Jedná-li se o příslovce, přípona -ward přibírá ještě s:

He looked upwards and prayed. TTT *15
They travelled westwards for five days. TTT *16
Although they were tired, they continued onwards. TTT *17
From then onwards, he was a different person. TTT *18  

Význam dalších slov si jistě nyní sami snadno odvodíte:

Why do crabs walk sidewards? TTT *19
I wish I was homeward bound. TTT *20
The flash of light made everyone look skywards. TTT *21  

Budete-li někdy číst něco o lodích, plachtění apod., možná uvidíte tato slova: landward, seaward, shoreward, windward (proti větru), leeward (po větru).

Obecně nelze příponu -ward používat automaticky u jakéhokoliv slovíčka. Spojení jako SCHOOLWARD či SHOPWARD apod. se nepoužívají.

Další výrazy

Trochu z jiného soudku je slovíčko awkward/'ɔ:kwəd/ (trapný, nešikovný), které na první pohled nelze odvodit. Původně ale znamená právě “otočený špatným směrem”.

There was an awkward silence. TTT *22  

Pozn.: Pro další příklady použití slova awkward/‘ɔ:kwəd/ viz článek "Jak přeložit slovíčko 'trapný’.

Existuje také slovo wayward/'weɪwəd/, které také naznačuje, že se něco odklonilo ze správného směru:

He was killed by a wayward arrow. TTT *23  

Ještě častěji se slovo wayward/'weɪwəd/ ale používá pro vzpurného neposlušného, vzdorovitého, svéhlavého člověka, tedy vlastně také někoho, kdo se nechová tím správným způsobem, nejde tím směrem, kterým chceme, aby šel.

Spojení jako a wayward child apod. jsou v angličtině běžná. Přeneseně lze říci i např. my wayward heart, wayward emotions apod. – říkáme tím, že se naše srdce, naše emoce apod. chovají nezvladatelně.

Jako poslední slovíčko zmíníme afterward/'ɑ:ftəwəd či afterwards/'ɑ:ftəwəd­z/. Překládáme ho jako poté.

I'll have something to eat and afterwards I need to make a few calls. TTT *24
They met one day in the park and fell in love shortly afterwards. TTT *25  

Závěrem

Z celého článku si o příponě -ward pamatujte především toto:

Překlad:
 1. Začal kráčet směrem k domovu.
 2. Naklonil se směrem k ní, jako kdyby ji chtěl políbit.
 3. Slunce se pomalu plazilo směrem k západu.
 4. Byl ke mně otočen zády, takže jsem vůbec nezahlédl jeho obličej.
 5. Vzdělání je prvním krokem k demokracii.
 6. Jak se stavíš k organizovanému náboženství?
 7. Dle průzkumu jsou Američané velmi štědří vůči charitativním organizacím.
 8. kupředu / směrem vzad
 9. směrem dovnitř / ven
 10. dále, směrem vpřed
 11. kotoul vzad
 12. vnitřní síla (síla působící směrem dovnitř)
 13. První část mé cesty na východ byla bez zvláštních událostí.
 14. Odjel pryč bez ohlédnutí zpět.
 15. Podíval se vzhůru a pomodlil se.
 16. Cestovali pět dní směrem na západ.
 17. Ač byli unavení, pokračovali v cestě dále.
 18. Od té doby dále byl jiným člověkem.
 19. Proč chodí krabi bokem?
 20. Kéž bych byl na cestě k domovu.
 21. Ten záblesk světla přiměl všechny podívat se vzhůru k obloze.
 22. Nastalo trapné ticho.
 23. Byl zabit náhodným šípem.
 24. Dám si něco k jídlu a potom potřebuji vyřídit několik telefonátů.
 25. Seznámili se jednoho dne v parku a zamilovali se nedlouho poté.
Přepis bublinkové nápovědy: