'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Vydáno dne 16.02.2018

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?‘Obrácené’ stupňování

Tento článek vychází ze základního článku Stupňování přídavných jmen v angličtině. Doporučujeme si ho důkladně prostudovat, než budete pokračovat dále.

Při stupňování přídavných jmen obvykle vyjadřujeme komparativem vyšší míru/stupeň významu a superlativem nejvyšší míru/stupeň významu. Stupňovat lze ale i ‘obráceně’, kdy vyjadřujeme naopak menší či nejmenší stupeň.

Klasické stupňování přídavných jmen se odvíjí od toho, zda se přídavné jméno řadí mezi krátká (potom se stupňuje pomocí přípon -er a -est) nebo dlouhá (potom se stupňuje opisem pomocí slovíček more a most). Při oslabování významu se používá pouze jeden typ stupňování pro oba typy přídavných jmen, a to pomocí příslovcí less/'les/ a least/'li:st/.

I. II. – komparativ III. – superlativ
interesting/'ɪntrəstɪŋ­/ – zajímavý less interesting – méně … least interesting – nejméně …
beautiful/'bju:tɪf­l/ – krásný less beautiful – méně … least beautiful – nejméně …
useful/'ju:sfl – užitečný less useful – méně … least useful – nejméně …
funny/'fʌni/ – legrační less funny – méně … least funny – nejméně …

For me, History is less interesting than English Literature. TTT *1
He was the least popular kid in my class and look at him now! TTT *2
She isn't any less beautiful than she was then. TTT *3
His mother openly called him the least intelligent of her kids. TTT *4  

U některých přídavných jmen, např. big, small, tall, short, long, slow, old atd., by ale takové stupňování nemuselo znít přirozeně. U těch se běžně používají antonyma (slova opačného významu), která potom stupňujeme klasicky.

I. II. – komparativ III. – superlativ
big/'bɪg/ – velký less big smaller least big smallest
slow/'sləʊ/ – pomalý less slow faster least slow fastest
short/'ʃɔ:t/ – krátký less short longer least short longest

U těchto přídavných jmen má totiž komparativ a superlativ spíše relativní význam. Mají-li dva lidé např. krátké vlasy, lze stále říci, že vlasy toho jednoho jsou o trochu delší než vlasy toho druhého. Použitím slovíčka delší (longer) neměním základní význam – stále hovořím o krátkých vlasech.

A snail moves faster than you do! TTT *5 (ani jeden ale není rychlý)
Texas is smaller than Alaska. TTT *6 (ani jeden z nich není malým státem)
A Lamborghini is cheaper than a Pagani. TTT *7 (ani jedno auto není ale ani zdaleka levné)

U jiné dvojice protikladů, např. beautiful (krásný) a ugly (ošklivý), už by neplatilo totéž. Pokud bychom měli např. dvě krásné herečky, neřekli bychom, že jedna je ošklivější (protože ošklivá není ani jedna), ale spíše bychom řekli, že je méně krásná.

Emma Watson is a little uglier than Emma Stone. (nejsou určitě ošklivé!)

Porovnávání pomocí not as … as …

Problém, zda použít spíše stupňování pomocí less a least nebo pomocí klasického stupňování slova opačného významu, vyřešíme nejlépe tím, že se mu zcela vyhneme. Existuje totiž třetí možnost, kterou lze použít u všech stupňovatelných přídavných jmen. Místo nešikovného less tall than (méně vysoký než) sáhneme po vazbě not as tall as (ne tak vysoký jako). Spojení less pretty than (méně krásná než) nahradíme přirozenějším not as pretty as (ne tak krásná jako) atd.

Mike is not as tall as his dad. TTT *8 (his dad is taller, Mike is shorter)
Anna is not as pretty as Theresa. TTT *9 (T. is prettier, A. is less pretty)
The movie wasn't as funny as I remembered it. TTT *10  

Vazbu not as … as používejte raději pouze za slovesem být a pouze pokud za přídavným jménem není podstatné jméno. V češtině můžeme říct např. někdo nemá tak dlouhé vlasy jako někdo jiný, nebo že někdo nesl ne tak těžký kufr jako někdo jiný apod. V angličtině se o takové vazby raději nepokoušejte. Větu si upravte tak, aby bylo možné použít sloveso být a aby věc či osoba, kterou porovnáváme, byla v podmětu věty.

Jane's hair is not as long as her mother's. TTT *11 – vlasy nejsou
The suitcase he carried was not as heavy as the one I carried. TTT *12 – kufr nebyl

Čeští studenti mají tendenci místo prvního as v této vazbě používat so (not so big as) Ačkoliv to takto v záporných větách není vyloženě chybné, přirozenější je příslovce as.

Překlad:
 1. Pro mě je dějepis méně zajímavý než anglická literatura.
 2. Byl to ten nejméně populární kluk ve třídě a podívej na něj teď!
 3. Není ani o trochu méně krásná, než byla tehdy.
 4. Jeho matka ho otevřeně nazývala svým nejméně inteligentním dítětem.
 5. I šnek se hýbe rychleji než ty!
 6. Texas je menší než Aljaška.
 7. Lamborghini je levnější než Pagani.
 8. Mike není tak vysoký jako jeho táta.
 9. Anna není tak hezká jako Theresa.
 10. Ten film nebyl tak vtipný, jak jsem si ho pamatoval.
 11. Jane nemá tak dlouhé vlasy jako její máma.
 12. Nenesl tak těžký kufr jako já.
Přepis bublinkové nápovědy: