Help for English

Stupňování přídavných jmen v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.02.2018

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?Stupňování přídavných jmen v angličtině

Podobně jako v češtině, i v angličtině lze většinu přídavných jmen tzv. stupňovat. Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen:

  1. Základní tvar – např. velký, chytrý, dobrý
  2. Komparativ – porovnáváme mezi sebou dvě věci – větší, chytřejší, lepší
  3. Superlativ – vybíráme z více věcí tu ‘nej’ – největší, nejchytřejší, nejlepší

V angličtině existují dva způsoby stupňování, které se používají podle typu přídavného jména. Tzv. krátká přídavná jména (zpravidla jednoslabičná) se stupňují pomocí koncovek a dlouhá přídavná jména se stupňují přidáním slovíček more (více) a most (nejvíce). Pojďme se na tyto dva způsoby stupňování podívat podrobně.

KRÁTKÁ přídavná jména

Tzv. krátká přídavná jména se zpravidla skládají z jedné slabiky (např. nice, big, green, slow, či quick, small). Patří mezi ně i dvojslabičná přídavná jména končící na -y (happy, funny, healthy, pretty atd.) Jedná se zpravidla o slova germánského původu, pro stupňování se potom používají germánské koncovky -er a -est.

I. II. – komparativ III. – superlativ
slow/'sləʊ/ – pomalý slower/'sləʊə/ – pomalejší slowest/'sləʊɪst/ – nejpomalejší
nice/'naɪs/ – hezký nicer/'naɪsə/ – hezčí nicest/'naɪsɪst/ – nejhezčí
big/'bɪg/ – velký bigger/'bɪgə/ – větší biggest/'bɪgɪst/ – největší
happy/'hæpi/ – šťastný happier/'hæpiə/ – šťastnější happiest/'hæpiɪst/ – nejšťastnější

Mezi ‘krátká’ přídavná jména patří i některá další dvojslabičná přídavná jména, jako např. yellow, hollow, clever, stupid,

Pravopisné změny

V pravopise komparativu a superlativu si všimněte těchto změn:

Slova končící na nevyslovované -e (např. nice, fine, large) mají jen jedno e (nicer, nikoliv niceer).

Je-li poslední slabika tvořena písmeny souhláska + samohláska + souhláska (např. big, thin, hot), dochází ke zdvojení (bigger, thinner, hotter). Více v článku Zdvojování koncové souhlásky.

U slov končících na -y, před kterým je souhláska (funny, dry apod.), dochází ke změně -y na -i (funnier, drier).

O pravopisných změnách obecně se dočtete také v článku Spelling: Pravopisné změny.

Výslovnost

Výslovnost koncovek -er a -est je vždy slabá, nepřízvučná. Vždy se ale jedná o samostatnou slabiku. Studenti někdy dělají tu chybu, že např. slovíčko happiest vyslovují ‘hepíst’. Měla by tam ale být slyšet ona přidaná slabika – /hæ pi ɪst/.

DLOUHÁ přídavná jména

Dlouhá přídavná jména, tedy přídavná jména tvořená dvěma a více slabikami, nepoužívají koncovky, ale stupňují se přidáním příslovcí more/'mɔ:/ (více) a most/'məʊst/ (nejvíce) před přídavné jméno.

I. II. – komparativ III. – superlativ
interesting/'ɪntrəstɪŋ­/ – zajímavý more interesting – zajímavější most interesting – nejzajímavější
beautiful/'bju:tɪf­l/- krásný more beautiful – krásnější most beautiful – nejkrásnější
useful/'ju:sfl- užitečný more useful – užitečnější most useful – nejužitečnější

Nepravidelné stupňování

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně.

I. II. – komparativ III. – superlativ
good/'gʊd/ – dobrý better/'betə/ – lepší best/'best/ – nejlepší
bad/'bæd/ – špatný worse/'wɜ:s/ – horší worst/'wɜ:st/ – nejhorší
far/'fɑ:/- vzdálený, daleký farther/'fɑ:ðə- vzdálenější farthest/'fɑ:ðəst/ – nejvzdálenější
little/'lɪtl/- malý lesser/'lesə/- menší, méně závažný least/'li:st/ – nejmenší, nejméně závažný

Slovíčko far může mít také tvary further/'fɜ:ðə a furthest/'fɜ:ðɪst/, obzvláště pokud se nejedná o vzdálenost, ale o pořadí.

Dlouhá či krátká?

U některých případů (obzvláště dvojslabičných přídavných jmen) není úplně snadné určit, jakým způsobem se budou stupňovat. Obecně ale platí, že pokud si nejste jistí, zda se dvojslabičné přídavné jméno stupňuje pomocí koncovek či pomocí opisu s more/most, je lepší použít opis, nikoliv koncovku.

Přídavná jména dvojslabičná končící na koncovku -er, -el, -le, -y, -ow, a -some (např. clever, yellow, handsome, friendly) se stupňují většinou pomocí koncovek. Ale např. eager, proper se stupňují opisem.

Některá jednoslabičná přídavná jména se stupňují pomocí opisů, jako např. just (spravedlivý) či apt (nadaný).

Často jsou ale přijatelné oba způsoby stupňování, např. u slovíček strict/'strɪkt/, clever/'klevə/, cruel/'krʊəl/, quiet/'kwaɪət/, handsome/'hænsəm/ atd.

Nestupňovatelná přídavná jména

Některá přídavná jména se stupňovat nedají vůbec. Jsou to ta, která mají ‘absolutní’ význam, tedy takový, nemůže být větší či menší, ale prostě takový je. Když je něco ‘rozbité’, tak to je absolutní. Nemůže to být rozbitější, či méně rozbité. Buď to rozbité je, nebo není. Podobně je to např. se slovíčkem ‘vroucí’. Oproti tomu přídavná jména ‘vysoký’ či ‘dobrý’ absolutní hodnotu nemají. U nich si můžeme představit jakousi škálu. Je-li někdo vysoký, někdo jiný může být o trochu vyšší, o hodně vyšší atd.

O nestupňovatelných přídavných jménech se dočtete také v článku Extrémní přídavná jména.

Nevíte si rady?

Většina slovníků neuvádí, jakým způsobem se přídavné jméno má stupňovat. Jedním z těch, které tuto informaci poskytují, je studijní slovník Merriam Webster.

Závěrem

Ukázali jsme si způsob stupňování přídavných jmen v angličtině a tvoření komparativu (druhého stupně) a superlativu (třetího stupně). Pojďme si vše ještě krátce shrnout.

  • Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik).
  • Krátká přídavná jména stupňujeme pomocí koncovek -er a -est.
  • Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem, tedy přidáním příslovcí more a most.
  • Přídavná jména good a bad se stupňují nepravidelně
  • Některá přídavná jména se stupňovat nedají (perfect, broken apod.)

S tím, jak tyto tvary správně používat, vás seznámíme v následujícím článku Stupňování: použití komparativu a superlativu.

Kromě přídavných jmen se stupňují také příslovce. O těch se dočtete v článku Stupňování příslovcí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině.
PRE-INTERMEDIATE

Stupňování a porovnávání (cvičení)

Procvičte si a otestujte, jak znáte stupňování přídavných jmen a vazby as … as, not as … as, less than, more than atd.
PRE-INTERMEDIATE

Stupňování: použití komparativu a superlativu

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování přídavných jmen v angličtině 81 196124 Od Nada11 poslední příspěvek
před 3 lety