Help for English

Stupňování příslovcí

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.03.2021

Umíte v angličtině stupňovat příslovce?Stupňování příslovcí

Jak se stupňují přídavná jména jsme si již v jiném článku vysvětlili (doporučujeme si ho nejprve přečíst zde). Dnes na řadu přichází stupňování anglických příslovcí. To se od stupňování přídavných jmen liší jen málo.

Stupňování opisem

Dvojslabičná a víceslabičná příslovce se stupňují přidáním more / most před slovo. Nejčastěji jsou to běžná příslovce končící na -ly:

základní tvar komparativ superlativ
quickly (rychle) more quickly (rychleji) most quickly (nejrychleji)
happily (radostně) more happily most happily
interestingly (zajímavě) more interestingly most interestingly

Pozor! Zde tedy neplatí pravidlo pro stupňování přídavných jmen! Dvojslabičná přídavná jména končící na -y (nebo -ly) se stupňují krátce (přidáme -er/-est), ale pro příslovce to neplatí.

  • přídavné jméno: friendly – friendlier – friendliest
  • příslovce: quickly – more quickly – most quickly quicklier / quickliest

Pozn.: V hovorové angličtině se často používají přídavná jména ve funkci příslovcí (např. Do it quick!). Potom samozřejmě platí všechna pravidla jako pro přídavná jména (Do it quicker!). Jedná se ale skutečně o angličtinu hovorovou!

Stupňování pomocí koncovek

Jednoslabičná příslovce (tedy ta, která nejsou tvořena běžnou příponou -ly) stupňujeme koncovkou -er / -est.

základní tvar komparativ superlativ
fast (rychle) faster (rychleji) fastest (nejrychleji)
hard (tvrdě) harder hardest
deep (hluboko) deeper deepest

Platí to i u dvojslabičných, ale pouze tehdy, když se tvar příslovce shoduje s přídavným jménem, tedy např. early (časný / časně):

základní tvar komparativ superlativ
early (časně, brzy) earlier (dříve) earliest (nejdříve)

Nepravidelné stupňování

základní tvar komparativ superlativ
well (dobře) better (lépe) best (nejlépe)
badly (špatně) worse (hůře) worst (nejhůře)
little (málo) less (méně) least (nejméně)
much / many (mnoho) more (více) most (nejvíce)
far (daleko) farther, further (dále) farthest, furthest (nejdále)

V této tabulce si povšimněte dvou věcí:

Příslovce muchmany (pro nepočitatelná a počitatelná podstatná jména) mají stejný způsob stupňování. Na druhou stranu u dvojice little a few je tomu jinak. Nepravidelné je pouze little, příslovce few je pravidelné, jeho tvary jsou tedy few – fewer – fewest.

Příslovce far má dva možné způsoby stupňování. První z nich (farther, farthest) se používá především pro vzdálenost místní, tedy například něco je od nás více vzdálené (she lives farther away than he does – bydlí dále než on).

Druhá možnost se používá tehdy, mluvíme-li o čase či pořadí věci (let's go further – pojďme dále – pojďme pokračovat, I won't read any further – už dál nebudu číst – nebudu pokračovat). Více v článku FARTHER vs. FURTHER.

Co stupňovat nelze

Samozřejmě existuje ohromné množství příslovcí, která se stupňovat nedají. Je důležité se zamyslet nad významem slova. Zda se stupňovat dá či ne, je většinou logické:

  • monthly (měsíčně) – nic se nemůže dít ‘měsíčněji’
  • nearly (téměř) – opět nic nemůže být více ani méně ‘téměř’
  • enough (dostatečně) – můžeme ale říci např. more than enough – více než dost
  • never (nikdy)
  • sometimes (někdy, občas)
  • a mnoho dalších

Člen u superlativu

Vzhledem k tomu, že zde se jedná o příslovce a nikoliv přídavná jména, určitý člen (the hardest, the most quickly) by se zde teoreticky používat neměl. Pro zdůraznění toho, že něco porovnáváme s něčím jiným, se ale člen často i přesto používá, především ve formální angličtině:

He works (the) hardest of all.
Where were you when we needed you (the) most? – Kde jsi byl, když jsme tě nejvíc potřebovali?
It's not perfect but I like it best that way. – Zde by určitý člen dokonce zněl nepřirozeně.

Někdy může použití členu u příslovce pomoci rozlišit význam:

She sings the most beautifully. – zpívá nejkrásněji (z nich, ze všech).
She sings most beautifully. – tento superlativ (bez členu) by mohl mít funkci zesílení významu, tedy něco jako very beautifully – velmi krásně.

Pozn.: V poslední větě je tzv. absolutní superlativ – více se dočtete v článku pro pokročilé zde.

Závěrem

O stupňování příslovcí by se dalo napsat mnoho dalších věcí. Většina z nich však již byla popsána v článku o Stupňování přídavných jmen v angličtině. Snažili jsme se zde upozornit na některé zásadní rozdíly, jako např. to, že dvojslabičná příslovce končící na -ly se stupňují jinak, než dvojslabičná přídavná jména končící na -y.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování příslovcí 13 73640 Od Nada11 poslední příspěvek
před 5 lety