Help for English

Stupňování příslovcí

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.05.2007

Krátký článek o tom, jak se v angličtině stupňují příslovce.Stupňování příslovcí

Jak se stupňují přídavná jména jsme si již v jiném článku vysvětlili (doporučuji si ho nejprve přečíst zde) . Dnes na řadu přichází stupňování anglických příslovcí. To se od stupňování přídavných jmen liší jen málo.

Stupňování pomocí koncovek

Druhý a třetí stupeň (komparativ a superlativ) lze od mnoha příslovcí vytvořit pomocí koncovek -er / -est. Lze ho aplikovat na jednoslabičná příslovce.

základní tvar
komparativ
superlativ
fast (rychle)
faster (rychleji)
fastest (nejrychleji)
hard (tvrdě)
harder
hardest
deep (hluboko)
deeper
deepest


POZOR: Dvojslabičná přídavná jména končící na -y se stupňují pomocí koncovek (happy - happier - happiest). U příslovcí to však platí pouze tehdy, když se tvar příslovce shoduje s přídavným jménem, tedy např. EARLY (časný / časně):

základní tvar
komparativ
superlativ
early (časně, brzy)
earlier (dříve)
earliest (nejdříve)


Stupňování opisem

Dvojslabičná a víceslabičná příslovce se stupňují přidáním more / most před slovo. Nejčastěji jsou to příslovce končící na -ly:

základní tvar
komparativ
superlativ
quickly (rychle)
more quickly (rychleji)
most quickly (nejrychleji)
happily (radostně)
more happily
most happily
interestingly (zajímavě)
more interestingly
most interestingly


POZOR: Zde tedy neplatí pravidlo pro stupňování přídavných jmen!

přídavné jméno: friendly - friendlier - friendliest
příslovce: quickly - more quickly - most quickly quicklier / quickliest

V hovorové angličtině se často používají přídavná jména ve funkci příslovcí (např. Do it quick!). Potom samozřejmě platí všechna pravidla jako pro přídavná jména (Do it quicker!). Jedná se ale skutečně o angličtinu hovorovou!

Nepravidelné stupňovánízákladní tvar
komparativ
superlativ
well (dobře)
better (lépe)
best (nejlépe)
badly (špatně)
worse (hůře)
worst (nejhůře)
little (málo)
less (méně)
least (nejméně)
much / many (mnoho)
more (více)
most (nejvíce)
far (daleko)
farther (dále)
further (dále)
farthest (nejdále)
furthest (nejdále)


V této tabulce si povšimněte několika věcí:
  1. MUCH i MANY (pro počitatelná i nepočitatelná podstatná jména) mají stejný způsob stupňování. Na druhou stranu u dvojice LITTLE a FEW je tomu jinak. Nepravidelné je pouze LITTLE, příslovce FEW je pravidelné, jeho tvary jsou tedy few - fewer - fewest.
  2. Příslovce FAR má dva možné způsoby stupňování. První z nich (farther, farthest) se používá především pro vzdálenost v místě (tedy např. něco je od nás více vzdálené - she lives farther away than he does - bydlí dále než on). Druhá možnost se používá tehdy, mluvíme-li o čase či pořadí věci (let's go further - pojďme dále - pokračovat, I won't read any further - už dál nebudu číst - nebudu pokračovat).
  3. Třetí stupeň příslovce LATE je většinou THE LAST (naposledy).

Co stupňovat nelze

Samozřejmě existuje ohromné množství příslovcí, která se stupňovat nedají. Je důležité se zamyslet nad významem slova. Zda se stupňovat dá či ne, je většinou logické:

monthly (měsíčně) - nic se nemůže dít 'měsíčněji'
nearly (téměř) - opět nic nemůže být více ani méně 'téměř'
enough (dostatečně) - můžeme ale říci např. more than enough - více než dost
never (nikdy)
sometimes (někdy, občas)
a mnoho dalších

Člen u superlativu

Vzhledem k tomu, že zde se jedná o příslovce a nikoliv podstatná jména, určitý člen (the hardest, the most quickly) by se zde teoreticky používat neměl. Pro zdůraznění toho, že něco porovnáváme s něčím jiným, se ale člen často i přesto používá, především ve formální angličtině:

He works (the) hardest of all.
Where were you when we needed you (the) most? - Kde jsi byl, když jsme tě nejvíc potřebovali?
It's not perfect but I like it best that way. - Zde by určitý člen dokonce zněl nepřirozeně.

Někdy může použití členu u příslovce pomoci rozlišit význam:

She sings the most beautifully. - zpívá nejkrásněji (z nich, ze všech).
She sings most beautifully. - tento superlativ (bez členu) by mohl mít fukci zesílení významu, tedy něco jako VERY BEAUTIFULLY - velmi krásně.

Závěrem

O stupňování příslovcí by se dalo napsat mnoho dalších věcí. Většina z nich však již byla popsána v článku o stupňování přídavných jmen. Snažil jsem se zde upozornit na některé zásadní rozdíly, jako např. to, že dvojslabičná příslovce končící na -LY se stupňují jinak, než dvojslabičná přídavná jména končící na -Y.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

STARTER

Způsob, jak se co dělá

Příslovce vyjadřující způsob, jak se něco dělá.

INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování příslovcí 29 68658 Od Nada11 poslední příspěvek
před rokem