Help for English

Extrémní přídavná jména

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.11.2018

Extrémní adjektiva jsou silná přídavná jména jako např. ENORMOUS, EXHAUSTED, ANCIENT, HILARIOUS atd. Podíváme se na jejich přehled a vysvětlíme si, jak a proč se používají.Extrémní přídavná jména

(extreme adjectives, strong equivalents)

Jistě budete znát přídavná jména jako funny, big, small, cold, interesting, bad, good apod. Tato slova mají obyčejný, slabý význam. Pokud bychom jim chtěli dodat větší váhu, máme tři možnosti:

 • použít stupňování – bigger/biggest, more/most interesting apod.
 • přidat jim příslovce – very big, extremely interesting apod.
 • použít synonymum se silnějším významem (enormous, fascinating)

Nás zde bude zajímat především ta třetí možnost. Mnoho klasických přídavných jmen má totiž jakýsi silnější ekvivalent. Vedle big (velký) je tu např. enormous (enormní, obrovský) a vedle interesting máme např. fascinating.

Příklady silných ekvivalentů

přídavné jméno silný ekvivalent
afraid, scared petrified/'pe­trəfaɪd/
angry furious/'fjʊəriəs
annoying infuriating/ɪn'fjʊəri­eɪtɪŋ/
bad terrible/'terəbl, awful/'ɔ:fl/
beautiful, pretty gorgeous/'gɔ:dʒəs/
big enormous/ɪ'nɔ:məs/
cold freezing/'fri:zɪŋ/
clean spotless/'spɒtləs/
dirty filthy/'fɪlθi/
funny hilarious/hɪ'lærɪəs
good excellent/'ek­sələnt/, perfect/'pɜ:fɪkt/
happy delighted/dɪ'laɪt­ɪd/, ecstatic/ɪk'stætɪ­k/
hot boiling/'bɔɪlɪŋ/
hungry starving/'stɑ:vɪŋ/
impressive astounding/ə'staʊndɪŋ­/
interesting fascinating/'fæsəneɪtɪ­ŋ/
old ancient/'eɪnʃənt/
silly absurd/əb'sɜ:d/
surprised astonished/æs'tɒ­nɪʃt/
tired exhausted/ɪg'zɔ:s­tɪd/
thirsty parched/'pɑ:tʃt­/
ugly hideous/'hɪdiəs/
small minute/maɪ'nju:t­/
expensive priceless/'praɪsləs
scary terrifying/'terɪfaɪɪŋ­/

Gramatické vlastnosti extrémních adjektiv

U těchto přídavných jmen je nutné zmínit několik důležitých věcí ohledně jejich používání. Především musíme mít na paměti, že se jedná většinou o nestupňovatelná přídavná jména. Co z toho plyne?

 • netvoří běžně druhý a třetí stupeň (komparativ a superlativ)
 • nepoužívají se s některými zdůrazňujícími příslovci (very, extremely, fairly, slightly apod.)

His second book was more excellent than his first.
His second book was very excellent.

Pokud bychom je chtěli stupňovat, měli bychom sáhnout po slabém ekvivalentu:

His second book was even better than his first. TTT *1  

Jako příslovce pro zesílení extrémních přídavných jmen lze použít např. absolutely/ˌæbsə'lu:­tlɪ/, completely/kəm'pli:t­li/, really/'ri:əli, simply/'sɪmpli, entirely/ɪn'taɪəli­/, perfectly/'pɜ:fɪkt­li/, totally/'təʊtəli­/, utterly/'ʌtəli/ nebo quite/'kwaɪt/. Nelze je však vybírat zcela libovolně, některá jsou vhodnější než jiná – je to věc kolokací.

Mom was absolutely furious when she found out I had been drinking. TTT *2
The story was completely fascinating. TTT *3
I was totally astonished to hear that they were getting married. TTT *4
She is simply gorgeous, don't you think? TTT *5
The story was utterly terrifying. TTT *6
When we finally got home, we were all completely exhausted. TTT *7
Our dinner was absolutely delicious. TTT *8
What have you been doing? The floor is completely filthy. TTT *9
What he said was quite ridiculous. TTT *10  

Pozn.: Slovíčko quite lze použít i se stupňovatelnými přídavnými jmény. Více v článku QUITE není jen ‘docela’. Problematické je také slovíčko fine, více v článku Přídavné jméno FINE.

Závěrem

Znalost těchto přídavných jmen je velice užitečná. Pokud je budete v běžném hovoru používat, vaše angličtina začne dostávat určitou barvu. Můžete samozřejmě místo enormous nadále používat very, very big, ale možná se potom budete stále pohybovat v nudné šedi studentské angličtiny.

Ještě jednou tedy malá ukázka použití.

běžné přídavné jméno:
The house is big.
The house is very big.
The house is absolutely big.
The house is bigger than ours.
The house is the biggest in the street.

extrémní přídavné jméno:
The house is enormous.
The house is absolutely enormous.
The house is very enormous.
The house is more enormous than ours.
The house is the most enormous in the street.

Překlad:
 1. Jeho druhá kniha byla ještě lepší než ta první.
 2. Máma byla úplně rozzuřená, když zjistila, že jsem pil.
 3. Ten příběh byl úplně fascinující.
 4. Byl jsem v naprostém úžasu, když jsem zjistil, že se budou brát.
 5. Je prostě nádherná, nemyslíš?
 6. Ten příběh by naprosto děsivý.
 7. Když jsme se konečně dostali domů, byli jsme všichni naprosto vyčerpaní.
 8. Naše večeře byla naprosto vynikající.
 9. Co jsi dělal? Ta podlaha je strašně špinavá.
 10. To co řekl, bylo zcela absurdní.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pozice přídavných jmen (cvičení)

Mohou uvedená přídavná jména stát před podstatným jménem nebo pouze za sponovým slovesem? Nebo jsou možné obě varianty?

INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test 2)

Víte, jak před podstatným jménem správně seřadit dvě přídavná jména? Vyzkoušejte si nový test.

PRE-INTERMEDIATE

Přídavná jména s infinitivem

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Extreme Adjectives 5 14020 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety