Help for English

Stupňování: použití komparativu a superlativu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.02.2018

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.Stupňování – použití komparativu a superlativu

O tvoření druhého stupně (komparativu) a třetího stupně (superlativu) v angličtině jste se mohli dočíst v článku Stupňování přídavných jmen v angličtině. V tomto článku se podíváme na to, jak se prakticky komparativ a superlativ používá.

Komparativ

Komparativ slouží k porovnávání dvou věcí, lidí apod. Používá se často s předložkou than/'ðən/ – než.

Mark is taller than John. TTT
Books are better than movies. TTT
Japanese is more difficult than Spanish. TTT
I heard that dolphins are more intelligent than humans. Is it true? TTT 

Pozor, nezaměňujte zde předložku than slovíčkem then!

Pro upřesnění lze před komparativ umístit slůvka far / much / a lot / way (je-li něco např. daleko větší, mnohem lepší atd.) nebo a little / a bit (je-li něco o trošku větší, maličko lepší apod.)

Cats are far more intelligent than dogs. TTT
That's much better. Well done! TTT
The problem was a lot worse than we first thought. TTT (spíše hovorové)
Jake's dad is way cooler than you! TTT (velmi hovorové)
I feel a little better today. TTT
This movie was a bit more interesting than the one we saw last week. TTT 

Je-li za předložkou than osobní zájmeno, zpravidla používáme předmětový tvar (me, him, us, them), nikoliv podmětový (I, he, she, they).

You're taller than him. TTT (nikoliv than he)

Zájmeno v podmětovém tvaru (v prvním pádu) by se použilo, pokud by za ním bylo sloveso:

You're taller than he is. TTT (=taller than him)
You look better than I do. TTT (=better than me)

Občas se ale s větami, kde je např. taller than he nebo better than I setkáte. Není to tedy vyložená chyba, ale doporučujeme se tomu vyhýbat.

Použití členů u komparativu se řídí běžnými pravidly pro členy.

You'll need a better computer. TTT
Both books are good, but this one is better. TTT
Choose the better option. TTT 

Víte, proč je v těchto větách použitý člen jinak? Více se o členech dočtete v článku Členy v angličtině (Articles).

Superlativ

Superlativ se používá při porovnávání více než dvou věcí, lidí apod. k určení toho nej (největšího, nejlepšího, nej…) A právě proto, že takto identifikujeme jednu konkrétní věc či jednoho konkrétního člověka, používáme před superlativem zpravidla určitý člen.

This is the best thing I've ever eaten! TTT
The fastest swimmer will get a prize. TTT
He always buys the most expensive shoes. TTT
Thanks! You're the best! TTT 

Nikdy ale nelze použít určitý člen s přivlastňovacím zájmenem apod.

He's my the best friend.
‘The Da Vinci Code’ is his the most popular novel.

K takovým chybám dochází, když se studenti učí určitý člen jako pevnou součást superlativu (některé učební materiály to takto prezentují – good – better – the best, popular – more popular – the most popular atd.) Existuje mnoho dalších případů, kdy před superlativem určitý člen není. Více v článku Superlativ bez určitého členu.

Se superlativem se často váže předložka of, pomocí které vyjádříme, z čeho danou věc vybíráme:

He's the tallest of the three of us. TTT 

Vybíráme-li jednu ‘nej’ věc na nějakém místě, v nějaké skupině apod., použijeme místní předložku (např. in, on apod.) dle podstatného jména:

She's the most beautiful girl in my class. TTT (nikoliv of)
Grandpa is the oldest person in the family. TTT (nikoliv of)
What's the highest mountain in the United Kingdom? TTT (nikoliv of)
The festival is held in the biggest town on the island. TTT (nikoliv of)

Superlativ lze zdůraznit tím, že větu doplníme svojí dosavadní zkušeností:

Lord of the Flies is the best book I've ever read. TTT
That's the most ridiculous thing I've ever heard. TTT
Iceland is the most beautiful country I've ever been to. TTT 

V hovorové angličtině stačí přidání slovíčka ever:

That was the best movie ever! TTT 

Před superlativ nebo na konec fráze lze přidat spojení by far (zdaleka).

It was by far the most expensive hotel we've ever stayed in. TTT
It's by far the best pizza place in the city. TTT
This is your best idea by far. TTT 

U krátkých přídavných jmen lze použít příslovce very, které možná znáte z názvů hudebních výběrů (the very best of – to úplně nejlepší od).

I've always tried to do my very best. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak se v angličtině prakticky používá druhý a třetí stupeň přídavných jmen. Způsobů porovnávání je ale v angličtině více. O těch se dočtete v některých z dalších našich článků.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Superlativ bez určitého členu

Pravidlo, že se u superlativu používá určitý člen (the best, the greatest…), jste možná slyšeli. Ne vždy ho ale lze aplikovat.

INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování: použití komparativu a superlativu 4 1570 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem