Help for English

Stupňování: použití komparativu a superlativu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.02.2018

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.Stupňování – použití komparativu a superlativu

O tvoření druhého stupně (komparativu) a třetího stupně (superlativu) v angličtině jste se mohli dočíst v článku Stupňování přídavných jmen v angličtině. V tomto článku se podíváme na to, jak se prakticky komparativ a superlativ používá.

Komparativ

Komparativ slouží k porovnávání dvou věcí, lidí apod. Používá se často s předložkou than/'ðən/ – než.

Mark is taller than John. TTT *1
Books are better than movies. TTT *2
Japanese is more difficult than Spanish. TTT *3
I heard that dolphins are more intelligent than humans. Is it true? TTT *4  

Pozor, nezaměňujte zde předložku than slovíčkem then!

Pro upřesnění lze před komparativ umístit slůvka far / much / a lot / way (je-li něco např. daleko větší, mnohem lepší atd.) nebo a little / a bit (je-li něco o trošku větší, maličko lepší apod.)

Cats are far more intelligent than dogs. TTT *5
That's much better. Well done! TTT *6
The problem was a lot worse than we first thought. TTT *7 (spíše hovorové)
Jake's dad is way cooler than you! TTT *8 (velmi hovorové)
I feel a little better today. TTT *9
This movie was a bit more interesting than the one we saw last week. TTT *10  

Je-li za předložkou than osobní zájmeno, zpravidla používáme předmětový tvar (me, him, us, them), nikoliv podmětový (I, he, she, they).

You're taller than him. TTT *11 (nikoliv than he)

Zájmeno v podmětovém tvaru (v prvním pádu) by se použilo, pokud by za ním bylo sloveso:

You're taller than he is. TTT *12 (=taller than him)
You look better than I do. TTT *13 (=better than me)

Občas se ale s větami, kde je např. taller than he nebo better than I setkáte. Není to tedy vyložená chyba, ale doporučujeme se tomu vyhýbat.

Použití členů u komparativu se řídí běžnými pravidly pro členy.

You'll need a better computer. TTT *14
Both books are good, but this one is better. TTT *15
Choose the better option. TTT *16  

Víte, proč je v těchto větách použitý člen jinak? Více se o členech dočtete v článku Členy v angličtině (Articles).

Superlativ

Superlativ se používá při porovnávání více než dvou věcí, lidí apod. k určení toho nej (největšího, nejlepšího, nej…) A právě proto, že takto identifikujeme jednu konkrétní věc či jednoho konkrétního člověka, používáme před superlativem zpravidla určitý člen.

This is the best thing I've ever eaten! TTT *17
The fastest swimmer will get a prize. TTT *18
He always buys the most expensive shoes. TTT *19
Thanks! You're the best! TTT *20  

Nikdy ale nelze použít určitý člen s přivlastňovacím zájmenem apod.

He's my the best friend.
‘The Da Vinci Code’ is his the most popular novel.

K takovým chybám dochází, když se studenti učí určitý člen jako pevnou součást superlativu (některé učební materiály to takto prezentují – good – better – the best, popular – more popular – the most popular atd.) Existuje mnoho dalších případů, kdy před superlativem určitý člen není. Více v článku Superlativ bez určitého členu.

Se superlativem se často váže předložka of, pomocí které vyjádříme, z čeho danou věc vybíráme:

He's the tallest of the three of us. TTT *21  

Vybíráme-li jednu ‘nej’ věc na nějakém místě, v nějaké skupině apod., použijeme místní předložku (např. in, on apod.) dle podstatného jména:

She's the most beautiful girl in my class. TTT *22 (nikoliv of)
Grandpa is the oldest person in the family. TTT *23 (nikoliv of)
What's the highest mountain in the United Kingdom? TTT *24 (nikoliv of)
The festival is held in the biggest town on the island. TTT *25 (nikoliv of)

Superlativ lze zdůraznit tím, že větu doplníme svojí dosavadní zkušeností:

Lord of the Flies is the best book I've ever read. TTT *26
That's the most ridiculous thing I've ever heard. TTT *27
Iceland is the most beautiful country I've ever been to. TTT *28  

V hovorové angličtině stačí přidání slovíčka ever:

That was the best movie ever! TTT *29  

Před superlativ nebo na konec fráze lze přidat spojení by far (zdaleka).

It was by far the most expensive hotel we've ever stayed in. TTT *30
It's by far the best pizza place in the city. TTT *31
This is your best idea by far. TTT *32  

U krátkých přídavných jmen lze použít příslovce very, které možná znáte z názvů hudebních výběrů (the very best of – to úplně nejlepší od).

I've always tried to do my very best. TTT *33 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak se v angličtině prakticky používá druhý a třetí stupeň přídavných jmen. Způsobů porovnávání je ale v angličtině více. O těch se dočtete v některých z dalších našich článků.

Překlad:
 1. Mark je vyšší než John.
 2. Knihy jsou lepší než filmy.
 3. Japonština je těžší než španělština.
 4. Slyšel jsem, že delfíni jsou inteligentnější než lidé. Je to pravda?
 5. Kočky jsou daleko inteligentnější než psi.
 6. To je mnohem lepší. Dobrá práce!
 7. Ten problém byl daleko horší, než jsme si nejdříve mysleli.
 8. Jakeův táta je daleko lepší než ty!
 9. Dnes se cítím o kousek lépe.
 10. Tento film byl o trošku zajímavější než ten, který jsme viděli minulý týden.
 11. Jsi vyšší než on.
 12. Jsi vyšší, než je on.
 13. Vypadáš lépe, než vypadám já.
 14. Budeš potřebovat lepší počítač.
 15. Obě knihy jsou dobré, ale tahle je lepší.
 16. Vyber si tu lepší možnost.
 17. Toto je to nejlepší, co jsem kdy jedl.
 18. Nejrychlejší plavec dostane cenu.
 19. Vždy si kupuje ty nejdražší boty.
 20. Díky! Ty jsi nejlepší!
 21. On je z nás tří nejvyšší.
 22. Je to ta nejhezčí dívka v mojí třídě.
 23. Děda je nejstarší z rodiny.
 24. Jaká je nejvyšší hora ve Spojeném království?
 25. Festival se pořádá v největším městě toho ostrova.
 26. Pán much je nejlepší kniha, co jsem kdy četl.
 27. To je ta nejabsurdnější věc, kterou jsem kdy slyšel.
 28. Island je nejkrásnější země, kde jsem kdy byl.
 29. To byl ten nejlepší film, co jsem kdy viděl!
 30. Byl to rozhodně ten nejdražší hotel, ve kterém jsme kdy byli.
 31. Je to rozhodně ta nejlepší pizzerie ve městě.
 32. Toto je zdaleka tvůj nejlepší nápad.
 33. Vždycky jsem se snažil dělat, co je v mých silách.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

INTERMEDIATE

Superlativ bez určitého členu

Pravidlo, že se u superlativu používá určitý člen (the best, the greatest…), jste možná slyšeli. Ne vždy ho ale lze aplikovat.

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování: použití komparativu a superlativu 4 3468 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 5 lety