Body idioms (3)

Vydáno dne 06.09.2020

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?Body idioms (3)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

a skeleton in the closet/ə skelət­n ɪn ðə 'klɒzɪt/ – kostlivec ve skříni (kompromitující tajemství)

I have no idea why Martin was fired. He must've had some skeletons in the closet. TTT *1
I'm sure he has a skeleton in the closet, no matter what he says. TTT *2  

Pozn.: V britské angličtině se používá také a skeleton in the cupboard/ə skelətn ɪ­n ðə 'kʌbəd/.

Achilles heel/əˌkɪli:z '­hi:l/ – Achillova pata, slabina

Geography has always been my Achilles heel. TTT *3
Every villain has his Achilles heel. TTT *4  

Pozn.: Možno psát i s apostrofem Achilles'. Tento idiom asi nepřekvapí, ovšem pozor na výslovnost slova Achilles/ə'kɪli:­z/.

word of mouth/ˌwɜ:dəv'm­aʊθ/ – ústní podání, ústní doporučení

All the information was given by word of mouth, nothing in writing. TTT *5
The news spread very quickly by word of mouth. TTT *6  

not lift a finger/nɒt lɪft ə '­fɪŋgə/ – nehnout ani prstem TTT *7

I do all the housework myself. My husband never lifts a finger. TTT *8
He didn't lift a finger to help me with the kids. TTT *9  

Pozn.: Používá se taky not raise a finger/nɒt reɪz ə '­fɪŋgə/.

turn the other cheek/ˌtɜ:n ðiʌ­ðə 'tʃi:k/ – nastavit druhou tvář, nereagovat agresivně, nereagovat na násilí násilím

If he insults you, you should turn the other cheek. TTT *10
I'm supposed to turn the other cheek since I'm his subordinate, but I won't have it. TTT *11  

be all fingers and thumbs/bi ɔ:l ˌf­ɪŋgəz ən'θʌmz/ – mít obě ruce levé, být nemotorný TTT *12

Before the interview I was all fingers and thumbs. TTT *13
I can't play sports. I'm all fingers and thumbs. TTT *14  

Pozn.: Je to britský výraz. V americké angličtině se používá v tomto významu kratší be all thumbs/ˌbi: ɔ:l'­θʌmz/. Pozor na výslovnost slova thumb/'θʌm/ (bez B).

stiff upper lip/ˌstɪf ʌpə '­lɪp/ – kamenná tvář, schopnost nedat na sobě nic znát TTT *15 (většinou se používá se slovesem keep)

He was raised by his parents to always keep a stiff upper lip. TTT *16
Despite what was said Jessica kept a stiff upper lip and smiled. TTT *17  

shake a leg/ˌʃeɪk ə'l­eg/ – hnout kostrou, hnout sebou TTT *18

I don't have all day. Shake a leg! TTT *19
Shake a leg! We're going to be late for the party. TTT *20  

split hairs/splɪt 'heə­z/ – přít se o maličkosti TTT *21

Let's not split hairs over such petty matters. TTT *22
I don't want to split hairs, honey, but the wall is a bit darker than what we agreed on. TTT *23  

put your finger on/ˌpʊt jə 'f­ɪŋgə ɒn/ – určit, poznat, definovat, kápnout na (problém, rozdíl) TTT *24

There's something wrong with my phone, but I can't put my finger on it. TTT *25
I was sure she'd been crying but I couldn't put my finger on what was wrong. TTT *26  

Pozn.: Používá se nejčastěji v záporu se slovesem can't nebo couldn't.

look somebody in the eye/ˌlʊk sʌmbə­di ɪn ði 'aɪ/ – podívat se někomu do očí TTT *27

Look me in the eye and say it again! TTT *28
She looked him in the eye and said she loved him. TTT *29  

Pozn.: My se díváme někomu do očí, ale v angličtině se díváte do oka – jednotné číslo.

eye-opener/'aɪˌəʊpn­ə/ – ponaučení, lekce (něco, co vám otevře oči) TTT *30

That match was an eye-opener of how we perform as a team. TTT *31
Visiting the poor suburb was a real eye-opener. TTT *32  

(with) the naked eye/ðəˌneɪkɪd'­aɪ/ – pouhým okem (viditelný) TTT *33

The insects were so small they were invisible to the naked eye. TTT *34
A crystal clear night sky made it possible to see Venus with the naked eye. TTT *35  

easy on the eye/ˌi:zi ɒn ð­i'aɪ/ – lahodící oku, hezký na pohled TTT *36

His drawings are easy on the eye. TTT *37
The sofa is comfortable, but it isn't very easy on the eye. TTT *38  

Pozn.: Máme i spojení be easy on the ear, tedy lahodit uchu.

behind somebody's bac­k/bɪˌhaɪnd sʌmbədiz 'bæk­/ – za zády (pomlouvat, posmívat se)

He had no idea they all laughed at him behind his back. TTT *39
I don't like it when someone talks about me behind my back. TTT *40  

Překlad:
 1. Nemám ponětí, proč Martina vyhodili. Musel mít nějaké kostlivce ve skříni.
 2. Jsem si jistý, že má kostlivce ve skříni a je jedno, co říká.
 3. Zeměpis byl vždycky moje slabina.
 4. Každý lump má nějakou slabinu.
 5. Všechny informace byly předány ústně, nic písemně.
 6. Ta novina se roznesla ústně velmi rychle.
 7. doslova nezvednout prst
 8. Dělám všechny domácí práce sama. Manžel nikdy nehne prstem.
 9. Nehnul ani prstem, aby mi pomohl s dětmi.
 10. Pokud tě urazí, neměl bys reagovat agresivně.
 11. Nemám reagovat agresivně, jelikož jsem jeho podřízený, ale toto prostě nesnesu.
 12. doslova být samý prst a palec
 13. Před tím pohovorem jsem byl velice nemotorný.
 14. Nemůžu dělat žádný sport. Jsem nemotorný.
 15. doslova horní ret ztuhlý
 16. Byl vychován rodiči, aby na sobě nenechal nikdy nic znát.
 17. Navzdory tomu, co bylo řečeno, nenechala na sobě Jessica nic znát a usmála se.
 18. doslova zatřást nohou
 19. Nemám na to celý den. Pohni kostrou!
 20. Pohni kostrou! Na ten večírek přijdeme pozdě.
 21. doslova rozštěpovat vlasy
 22. Nehádejme se o takové nedůležité maličkosti.
 23. Nechci se přít o maličkosti, miláčku, ale ta zeď je trochu tmavší, než jsme si dohodli.
 24. doslova dát na něco svůj prst
 25. Mám něco s telefonem, ale nejsem schopen poznat co.
 26. Jsem si jistý, že byla uplakaná, ale nepoznal jsem, co se děje.
 27. doslova podívat se někomu do oka
 28. Podívej se mi do očí a řekni to ještě jednou!
 29. Podívala se mu do očí a řekla, že ho miluje.
 30. doslova otevírač očí
 31. Ten zápas nám otevřel oči v tom, jak fungujeme jako tým.
 32. Návštěva toho chudého předměstí mi opravdu otevřela oči.
 33. doslova nahým okem
 34. Ten hmyz byl tak malý, že byl pouhým okem neviditelný.
 35. Naprosto jasná noční obloha umožnila vidět Venuši pouhým okem.
 36. doslova pro oko snadný
 37. Jeho kresby lahodí oku.
 38. Ta pohovka je pohodlná, ale oku moc nelahodí.
 39. Neměl ponětí, že se mu za zády posmívají.
 40. Nemám rád, když o mně někdo mluví za mými zády.
Přepis bublinkové nápovědy: