-ISH (přípona i slovo)

Vydáno dne 17.10.2019

Víte, že -ISH je nejen přípona ale také samostatné slovo? Jde o značně hovorovou angličtinu, ale pro rodilé mluvčí naprosto běžnou.-ISH (přípona i slovo)

Přípona -ish /ɪʃ/ se používá pro vytvoření přídavného jména (z podstatného jména) s několika významy.

Patřící k něčemu (u národností):

England – English Spain – Spanish
Britain – British Sweden – Swedish

Popisující povahu, charakteristiku:

child – childish girl – girlish
fool – foolish snob – snobish
style – stylish slug – sluggish

Pozn.: Tuto příponu najdete na konci dalších slov, např.: selfish, ticklish, apod.

Tato slovíčka jsou poměrně známá a patří do základní slovní zásoby. Méně známé už je hovorové použití přípony -ish v případě, kdy vyjadřujeme podobnost, tedy “něco jako”, “tak nějak”, “spíše” nebo “docela”. Nepřidává se zde za podstatná jména, ale za přídavná jména (nejčastěji jde o jednoslabičná stupňovatelná přídavná jména):

good → quite good = goodish

He was a shortish guy, wearing jeans and a loose T-shirt. TTT
Are you coming soon? – Yeah, soonish. TTT
She was talking to an oldish man with a beard. TTT
It wasn't really hot inside, just hottish. TTT 

Tato přípona se také často používá u barev. Opět popisuje “tak nějak”, “něco jako” apod.:

My boss was holding a tumbler with a greenish drink. TTT
She had long reddish hair and looked stunning. TTT
The corpse's skin already had a bluish tinge. TTT
His eyes are greenish-bluish. TTT 

Stejně tak lze použít s čísly:

Will I see you at six? – Well, sixish. TTT
There were tennish of us. TTT
I don't know how old she is, but I'd say thirtyish. TTT
I'll see you at fivish. TTT
I have 300-ish songs in my playlist. TTT 

Pozn.: Lze použít i číslici a spojovník: sevenish, seven-ish, 7ish, 7-ish.

Výše zmíněná přídavná jména jsou hovorová, ale najdete je běžně ve slovnících (kromě použití s čísly).

Hovorovější -ISH

Koncové -ish lze ovšem přidat i za víceslabičná přídavná jména. Je to opět poměrně běžná hovorová angličtina, ale ve slovnících byste je většinou hledali marně.

Pokud jde o pravopis, koncové -ish se může přidat na konec slova, nebo se oddělí spojovníkem.

pretty → prettyish / pretty-ish

Was he really sober the whole time? – Well, soberish. TTT
Do you know where the post office is? – It's nearish, but I don't know exactly where. TTT
I want to sell my phone. It's still newish. TTT
How was the film last night? – I don't know. It was ok-ish, I guess. TTT
That's the same-ish thing he did to his ex-wife. TTT
I'm happy-ish they liked my offer. TTT
He was saying some crazy-ish sounding things. TTT 

Pozn.: Podobně jako přípona -ish funguje i “změkčující” kind of nebo sort of. Více zde.

Pravopis

Pokud jde o pravopis, nejsou jasně daná pravidla, jak tato slova přepisovat. Jde totiž často o velice hovorové výrazy. Běžně se přípona přidává na konec slova (brownish, tallish).

Často se dodržuje pravidlo pro zdvojování hlásek na konci slova (tennish, reddish).

Pokud končí slovo na E, často se vynechává (bluish, fivish).

Poměrně časté je ovšem použití spojovníku: hungry-ish, handsome-ish, red-ish, blue-ish, five-ish).

Výslovnost

Slovíčka se mohou vyslovovat dohromady, nebo s krátkou pauzou před koncovým -ish. Hlavně v případě, kdy vyjadřujete, že jste si vlastně právě v ten moment uvědomili, že nemyslíte něco přesně.

It was a small town. = Bylo to malé město.
It was a smallish town. = Bylo to docela malé (menší) město.
It was a small-ish town. = Bylo to malé město, docela.

ISH jako samostatné slovo

Přípon je v angličtině celá řada (viz náš seriál zde). Přípona -ish má ale jedno hodně zajímavé specifikum. Dá se totiž použít i jako samostatné slovo.

Was the film good? – It was goodish.
Was the film good? – It was good-ish.
Was the film good? – Ish.

Odpovědí “ish” říkáte, že byl film “tak nějak dobrý”, “docela dobrý”, “ucházející” apod.

Are you hungry? – Ish. TTT
Were you cold? – Ish. TTT
Do you know her? – Ish. She lives next door. TTT
Did he tell you the truth? – Ish. He sent me an email. TTT
Are you tired? – Ish, but I can stay up a bit longer. TTT 

Nemusí jít ale jen o odpovědi. Dá se použít prakticky “kdekoli”.

The book is good, well, ish. TTT
It took five minutes, ish. TTT
I think he did the right thing, ish. TTT
Can the people in the back hear me ok, ish? TTT
How was the party? – It was ish. I left before ten. TTT
I've known him since I was 14, ish. TTT
It's freezing. You must be cold wearing just the sweater. – Ish, but it's fine. Don't worry. TTT 

Slovíčko ish/'ɪʃ/ má tedy významy tak nějak, tak trochu, docela, asi, přibližně apod.

Pozn.: Pokud použijete samostatné ish, nedojte ve výslovnosti ke spojení s předchozím slovem, pokud k němu nepatří. Věta “It was ish” se tedy přečte s mírnou mezerou před ish.

Přepis bublinkové nápovědy: