Body Parts as Verbs

Vydáno dne 26.01.2020

Víte, že některé části těla se dají použít jako slovesa?Body Parts as Verbs – Části těla jako slovesa

Nikoho asi nepřekvapí, že v angličtině najdete mnoho slov, která mají význam podstatného jménaslovesa (např. cook, kiss, laugh, tie apod.).

Zarazit však mohou slovíčka, která vnímáme vyloženě jen jako podstatná jména. Na našem webu jste si mohli třeba přečíst článek Animal Verbs – Zvířata jako slovesa?. Dnes budeme pokračovat se slovy, která asi znáte jako části těla, tedy podstatná jména. Může jít ale i o slovesa.

hand

Podstatné jméno hand/'hænd/ (ruka) lze použít také jako sloveso podat, předat apod.

Can you hand me the file, please? TTT  

Odvozená frázová slovesa pak tvoří další výrazy spojené s “předáváním”:

Please hand the brochures over to the man over there. TTT
handed in my notice this morning. What a relief. TTT
Jack, can you hand these files out to everyone present? TTT
He handed in his notice and left the premises immediately. TTT
You can keep it until Friday. Hand it back to my assistant by 4 pm on Friday, though. TTT  

S tímto slovesem se často setkáte v prostředí Business English.

head

Slovíčko head/'hed/ (hlava) lze také použít jako sloveso jít směrem, směřovat, mířit, mít namířeno, a nebo jen prostě jít / jet někam. Používá se s příslovečným určením místa.

She got off the bus and headed home. TTT
After breakfast he headed to the minimart. TTT
I'm tired. Let's head back to the hotel. TTT  

Může se jednat i o přenesený význam:

I didn't know where my life was heading. TTT
If you keep on living like this, you're headed for disaster. TTT  

Další význam tohoto slovesa je stát v čele, vést či řídit něco apod.

David Brown has headed the company for over a decade. TTT 

Zmínit můžeme i význam dát hlavičku, hrát hlavou (ve sportu).

shoulder

Slovo shoulder/'ʃəʊldə­/ (rameno) lze použít ve významu vzít na svá bedra, vzít na sebe.

Choose someone who will be willing to shoulder the responsibilities. TTT
Some producers aren't willing to shoulder the extra costs. TTT
Why don't you shoulder all the expenses connected with the repair, then? TTT 

Další význam je vzít (něco) na ramena, vzít a nést na rameni/ramenou­ apod.

He shouldered the heavy bag and headed towards the cabin. TTT
“Let's go,” said John, and started to shoulder his backpack. TTT 

Sloveso může znamenat i protlačit se (pomocí ramen), odstrčit rameny.

He had to shoulder his way through the crowd in order to get near the speaker. TTT
The police officer shouldered the onlookers out of the way. TTT 

elbow

Slůvko elbow/'elbəʊ/ (loket) lze použít i jako sloveso odstrčit loktem, protlačit loktem. Často když se potřebujete někam dostat (má tedy podobný význam jako sloveso shoulder, kde se protlačujete rameny). V tomto významu se používá nejčastěji se slovem way.

Jack elbowed his way to the front. TTT
He started elbowing everyone out of the way without even saying sorry. TTT 

Může mát i význam strčit (do někoho) loktem.

She elbowed him gently and smiled. TTT
When he was getting out of the tent, he elbowed me in the face by accident. TTT 

eye

Slovíčko eye/'aɪ/ (oko) lze použít i ve významu pozorovat, zkoumat pohledem nebo pokukovat.

When we entered, the bartender eyed us suspiciously. TTT
Stop eyeing them. It's rude. TTT
The little boy eyed the biscuits, hoping that someone would offer him one. TTT
I noticed he was eyeing my sandwich. TTT 

Pozn.: Podobně lze použít slůvko eyeball/'aɪbɔ:l/ (oko, oční bulva). Jako sloveso má význam pozorovat, sledovat, zírat (na někoho, na něco).

Neformální frázové sloveso eye sb up znamená pokukovat, očumovat, sjíždět pohledem, mlsně koukat (když se vám někdo líbí).

I told you to stop eyeing her up. TTT
He eyed up every single girl who walked in. TTT 

face

Slovo face/'feɪs/ (obličej, tvář) má jako sloveso význam čelit, postavit se čelem (problému), vyrovnat se (s problémem).

Stop lying to yourself. It's time you faced reality. TTT
Susan had to face the fact that her husband had left her for another woman. TTT
Let's face it. We all have stress in our lives. TTT
I hope you know you'll have to face the consequences of your decision. TTT
Due to the strike, many commuters faced major delays. TTT 

Pozn.: S tímto souvisí idiom face the music = postavit se kritice čelem, nést následky svého jednání.

Další význam je stát čelem, otočit se směrem, nasměrovat.

The room was nice and cosy, but the window faced a wall. TTT
When she finally faced him, he was crying. TTT
The palms of your hands should face away from your body. TTT 

back

Podstatné jméno back/'bæk/ jsou záda, hřbet. Sloveso má význam podpořit.

Do you have something to back the argument with? TTT
There were not so many people who would back him for president. TTT
The new executive director didn't back the campaign enough for it to be successful. TTT 

Může znamenat i ustoupit, couvat, couvnout.

He started shouting and she backed towards the back wall. TTT
He can never back his car into the garage at the first go. TTT
Are you sure you'll manage to back out of the parking space? TTT 

Další význam je vsadit, sázet (na někoho).

It's easy. Just back the winning horse and you'll get a lot of money. – Ha-ha, very funny. TTT 

Pozn.: Nepřekvapí pak asi idiom back the wrong horse TTT. Častější je ale bet on the wrong horse.

Je součástí mnoha frázových sloves, například back away (ustoupit, vycouvat) nebo back up (podpořit či krýt při lži).

She got cold feet and decided to back away. TTT
I needed her to tell my parents I was at her place the previous night, but she refused to back me up. TTT 

stomach

Slovo stomach/'stʌmək­/ (břicho, žaludek) znamená mít žaludek (na něco), překousnout (něco). Používá se často v záporu se slovesy can't, couldn't, tedy “nemít žaludek”, “dělat se špatně” apod.

The smell was horrible. I could barely stomach it. TTT
You've invited Peter too? You know I can't stomach him. TTT
Listening to another horror story was more than I could stomach and I had to leave. TTT
She couldn't stomach the idea he would kiss her. TTT  

Pozn.: Překládat se ale dá i jako strpět, strávit (něco nepříjemné).

Význam může být i pozřít, být schopen sníst (něco).

Sorry, I can't stomach anything else. TTT
When I was a kid, I couldn't stomach spinach. TTT  

Pozn.: Pozor na výslovnost tohoto slova, ve které se velice chybuje.

skin

Podstatné jméno skin/'skɪn/ znamená “kůže” (i zvířete) nebo “slupka” (ovoce, zeleniny). Jako sloveso má pak význam stáhnout z kůže nebo oloupat.

My grandpa could skin rabbits, but my dad would never do it. TTT
If you want to skin tomatoes easily, put them in a pot of boiling water for a few seconds. TTT 

Pozn.: Sloveso skin použijete nejčastěji při loupání rajčat a paprik (kdy se při vyšší teplotě loupe svrchní slupka). Jinak se pro loupání používá běžně peel/'pi:l/.

Další význam je odřít/sedřít si kůži (na těle).

Yesterday when I was running, I tripped and skinned my knee badly. TTT
Mark fell off his bike and slightly skinned his right elbow. TTT 

Spojení skin sb alive znamená “stáhnout někoho z kůže” (ve smyslu potrestat).

Oh my god, look at the time! I'm late. My wife will skin me alive. TTT 

butt

Desáté dnešní slovíčko je butt/'bʌt/, které v americké hovorové angličtině označuje “zadek”. Význam slovesa je však překvapivě vrazit hlavou nebo u zvířete taky vrazit rohy (do něčeho, do někoho).

The older boy then butted him in the shoulder at full speed. TTT
As soon as he was back on his feet, the angry goat butted him in the stomach. TTT 

Častěji ale uslyšíte frázové sloveso butt in, které má význam skákat do řeči nebo plést se, míchat se (do něčeho).

Stop butting in! TTT
“Why would he do that?” Sue butted in. TTT
Sorry to butt in on you like this, but where did you say he was from? TTT
I don't want anyone to butt in. It's my personal business. TTT 

V americké angličtině se používá i butt out, které se použije, když chcete, aby se někdo nemíchal do hovoru nebo situace. Přeložit lze jako odprejsknout, vypadnout nebo nemotat se.

Butt out! It has nothing to do with you. TTT
They simply told me to butt out of their conversation. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: