Jed: POISON nebo VENOM?

Vydáno dne 19.08.2023

Je nějaký rozdíl mezi slovíčky POISON a VENOM, nebo jsou to synonyma?Jed: POISON nebo VENOM?

Pro jed v angličtině existují dvě základní slovíčka, poison/'pɔɪzn/ a venom/'venəm/. Jedná se o synonyma, nebo je mezi nimi nějaký rozdíl?

VENOM – jed živočichů

Začneme podstatným jménem venom/'venəm/, protože má poměrně úzký a specifický význam. Označuje jed různých živočichů (tedy např. hadů, pavouků apod.) , který je do těla vpraven uštknutím či bodnutím.

Most tarantulas' venom isn't strong enough to kill a human. TTT *1
Did you know that some drugs are made from snake venom? TTT *2
The bite of the black mamba is deadly. Its venom can kill you in 20 minutes. TTT *3  

Od toho je odvozené přídavné jméno venomous/'venəməs/ – jedovatý. Opět se ale týká pouze jedu živočichů. Pozor si zde dejte na výslovnost koncového -ous (více viz článek Výslovnost přípony -OUS).

The black widow is one of the most venomous spiders in the world. TTT *4
Don't worry, these snakes aren't venomous. TTT *5
Although scorpions have a venomous sting, most of them do not represent a serious threat to humans. TTT *6  

Přídavné jméno venomous/'venəməs/ lze přeneseně použít i ve smyslu nenávistný, záštiplný.

She gave him a venomous look. TTT *7  

POISON – jed jakéhokoliv druhu

poison

Vedle toho podstatné jméno poison/'pɔɪzn/ označuje jed vlastně jakéhokoliv typu. Kromě výše uvedeného jedu živočichů (i tam ho lze použít) může označovat jed rostlin, nebo jakoukoliv jedovatou chemickou látku.

He put a box of rat poison on the floor in the cellar. TTT *8
Just one drop of this poison is enough to kill a man. TTT *9
Some plant leaves contain a poison that can make your cat sick. TTT *10 

Přídavné jméno jedovatý, otrávený vytvoříme opět příponou -ous – poisonous/'pɔɪzənəs.

Some mushrooms are poisonous. Be careful. TTT *11
Some berries are poisonous to people, though birds happily eat them. TTT *12
Keep an eye on your son. Some of the plants in the garden are poisonous. TTT *13  

POISONOUS vs VENOMOUS

O zvířatech (hadech, pavoucích, štírech apod.) lze tedy říci že jsou poisonousvenomous. O rostlinách (či bobulích, houbách apod.) lze říct pouze, že jsou poisonous ale nikoliv venomous.

Sloveso POISON – otrávit

poison

Slovíčko poison/'pɔɪzn/ může mít také funkci slovesa otrávit jedem.

He accidentally poisoned himself by eating wild berries he found in the forest. TTT *14
The autopsy revealed he had been poisoned. TTT *15
He was accused of poisoning his wife and ended up in prison. TTT *16  

Od toho je vytvořené přídavné jméno poisoned – otrávený a podstatné jméno poisoning/'pɔɪzənɪŋ – otrava.

The wicked witch gave the princess a poisoned apple. TTT *17 (jablko nebylo jedovaté, ale otrávené)
The tribe used poisoned arrows to hunt animals for food. TTT *18
I'm sick. I think I may have mild food poisoning. TTT *19  

TOXIN – jedovatá látka, toxin

S jedy souvisí také slovíčko toxin/'tɒksɪn – toxin, tedy organická jedovatá látka.

The symptoms suggested that the patient had been exposed to a harmful toxin. TTT *20
The toxin released by certain bacteria can cause food poisoning. TTT *21
The toxin in the plant's leaves acts as a natural defense mechanism against herbivores. TTT *22 

Odvozené přídavné jméno je toxic/'tɒksɪk – toxický. Používá se jak doslovně, tak přeneseně (např. pro vztahy).

The chemicals in that cleaning product are highly toxic. TTT *23
The constant arguing and negativity made their relationship toxic. TTT *24 

Překlad:
 1. Jed většiny tarantulí není dost silný na to, aby zabil člověka.
 2. Věděl jsi, že některé léky se vyrábí z hadího jedu?
 3. Uštknutí od mamby černé je smrtelné. Její jed může člověka zabít za 20 minut.
 4. Černá vdova je jedním z nejjedovatějších pavouků na světě.
 5. Neboj, tihle hadi nejsou jedovatí.
 6. Ačkoliv mají štíři jedovatý osten, většina z nich nepředstavuje pro lidi vážné nebezpečí.
 7. Hodila po něm nenávistný pohled.
 8. Dal do sklepa na podlahu krabici s krysím jedem.
 9. Jen jedna kapka tohoto jedu je dost, aby zabila člověka.
 10. Listy některých rostlin obsahují jed, po kterém může být vaší kočce špatně.
 11. Některé houby jsou jedovaté. Buď opatrný.
 12. Některé bobule jsou pro lidi jedovaté, ale ptáci je vesele jedí.
 13. Hlídej si svého syna. Některé rostliny v zahradě jsou jedovaté.
 14. Nešťastnou náhodou se otrávil, když snědl bobule, které našel v lese.
 15. Pitva odhalila, že byl otráven.
 16. Byl obviněn, že otrávil svou ženu, a skončil ve vězení.
 17. Zlá čarodějnice dala princezně otrávené jablko.
 18. Ten kmen používal otrávené šípy k lovu zvířat na jídlo.
 19. Je mi špatně. Myslím, že bych mohl mít mírnou otravu jídlem.
 20. Příznaky naznačovaly, že pacient byl vystaven škodlivému toxinu.
 21. Toxin uvolněný určitými typy bakterií může způsobit otravu jídlem.
 22. Toxin v listech rostliny funguje jako přirozený obranný mechanismus proti býložravcům.
 23. Chemikálie v tomto čisticím prostředku jsou vysoce toxické.
 24. Neustálé hádky a negativismus způsobily, že jejich vztah byl toxický.
Přepis bublinkové nápovědy: