Halloweenská dvouhodinovka

Vydáno dne 23.10.2022

Plán halloweenské dvouhodiny určené pro středně a více pokročilé studenty zaměřené na vyprávění strašidelného příběhu.



Halloweenská dvouhodinovka

S blížícím se dnem, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, tedy svátkem Halloween, Vám nabízíme inspiraci do hodin angličtiny. Naleznete zde hotové plány dvou vyučovacích hodin, které můžete buď převzít tak jak jsou a rovnou je použít, nebo si je upravit podle vašich představ. Hodiny na sebe nemusí nutně bezprostředně navazovat, jsou však spolu provázané, a to zejména tak, že materiály použité v první hodině jsou využívané i v té druhé.

Tyto předpřipravené hodiny jsou určeny pro úrovně od středně pokročilých výše, zaujmou jak pokročilejší žáky na druhém stupni základní školy, tak studenty středních škol. Zcela jistě se dají použít i v různých kurzech pro dospělé či jako inspirace k samostudiu. Cílem této dvouhodiny je skupinové vyprávění strašidelného příběhu za použití široké palety jazykových prostředků s dramatickým zabarvením.

První hodina

warm-up: Hodinu můžeme začít tím, že místnost zatemníme žaluziemi nebo roletami a rozsvítíme lampu z dýně. Do této halloweenské atmosféry zahrajeme nebo pustíme část nějaké tematicky laděné populární písně, nejlépe na videu se zakomponovaným textem písně, případně žákům předem text rozdáme. Můžeme použít například první sloku a refrén z písně Fear of the Dark od skupiny Iron Maiden. Poté společně v textu písně hledáme a zvýrazňujeme výrazy související se strašidelnou atmosférou, např. dark, strange, anxious, fear, phobia. Učitel může vybrané výrazy také zapsat na tabuli.

rozdělení do skupin: Po této úvodní části se žáci rozdělí do skupin po třech až čtyřech. Nám se v této hodině výborně osvědčila „slizová“ technika dělení. Před hodinou vylijeme do středního květináče sliz a do něho zapícháme barevné kancelářské sponky – od každé barvy 3–4 podle počtu žáků, který chceme mít ve skupinách. Květináč pak vložíme do čarodějnického klobouku tak, aby žáci neviděli, co v něm je. Každý žák pak vloží ruku do klobouku a ze slizu si vyloví jednu kancelářskou sponu. Všichni poté vytvoří skupiny podle barvy sponek.

skupinová práce – hledání dramatických synonym: Nyní následuje skupinová práce, ve které je cílem najít ke slovům dark, strange, anxious, fear, phobia, ugly, loud, scared, cold, tired, quiet synonyma s dramatičtějším zabarvením. Žáci ve skupině společně přemýšlejí a diskutují, mohou také vhodná synonyma vyhledat ve slovníku synonym (thesaurus/θɪ'sɔ:rə­s/).

První příklad můžete se žáky udělat společně. Ke slovíčku dark tak lze přiřadit např. slova pitch-black, gloomy, shadowy apod.

TIP: Před touto aktivitou je vhodné žákům synonymický slovník představit, pokud ho ještě neznají. Více taky v článku Co je to THESAURUS?.

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: In your groups, find more dramatic or extreme words (synonyms) for the following words: dark, strange, anxious, fear, phobia, ugly, loud, scared, cold, tired and quiet. Discuss your ideas and use a thesaurus, if needed.

skupinová práce – metafory a přirovnání: Další skupinová práce spočívá ve společném vymýšlení metafor a přirovnání ke slovům moon, trees, branches, forest, road/path, sky, lake/river, voices, shadows. Určitě je dobré dát žákům příklad jedné metafory a jednoho přirovnání a zeptat se jich na rozdíl, případně rozdíl žákům vysvětlit. Například:

a metaphor: The moon was a shiny diamond.
a simile: The moon was as shiny as a diamond. or The moon was like a shiny diamond. or The moon was shiny like a diamond.

Více např. v článku: Similes – přirovnání nebo Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako).

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: In your groups, to each of the following words create a metaphor and a simile: moon, trees, branches, forest, road/path, sky, lake/river, voices and shadows. Discuss your ideas and use a dictionary, if needed.

samostatná práce – idiomy: V této části hodiny budou žáci pracovat samostatně a zkusí odhadnout správná idiomatická spojení související se strachem v připraveném cvičení. Tuto aktivitu naleznete pod názvem Fear Idioms zde:

Žáci mohou pracovat na svých mobilních telefonech, na tabletech nebo počítačích. Případně můžete cvičení vytisknout a každému žákovi dát jednu kopii. Po dokončení aktivity si mohou žáci své odpovědi ve dvojicích či skupinách porovnat a společně najít správná řešení.

Na závěr se můžeme žáků zeptat, co nového se v hodině naučili a co si zapamatovali. Nakonec si můžeme zazpívat úvodní píseň, aby žáci odcházeli z hodiny s písní na rtech.

Druhá hodina

Tato hodina využívá slovní zásobu (dramatic words, fear idioms, metaphors, similes) z předcházející hodiny. Můžeme ji znovu uvést písní z první hodiny (zde Fear of the Dark). Pro dokreslení strašidelné atmosféry se hodí promítnout přes projektor nějaké tematické pozadí, třeba hluboký tmavý les nebo něco podobného.

warm-up: V návaznosti na úvodní píseň se žáků zeptáme, z čeho dalšího kromě tmy mohou mít lidé strach. (What can people be afraid or scared of except the dark?) Na tuto otázku navážeme dalšími tematickými otázkami: What is a phobia? Which phobias do you know?

Poté žákům představíme vybrané fobie a jejich definice. Fobie s definicemi máme jednotlivě napsané na lístečcích, které později využijeme při hlavní aktivitě Scary Story.

ARACHNOPHOBIA – the fear of spiders
ACROPHOBIA – the fear of heights
NYCTOPHOBIA – the fear of dark
HOMICHLOPHOBIA – the fear of fog
PHASMOPHOBIA – the fear of ghosts
CYNOPHOBIA – the fear of dogs
ENTOMOPHOBIA – the fear of insects
CLAUSTROPHOBIA – the fear of small spaces
ASTRAPOPHOBIA – the fear of lightnings
BELONEPHOBIA – the fear of needles
BATRACHOPHOBIA – the fear of reptiles
BLENNOPHOBIA – the fear of slime
ERGOPHOBIA – the fear of work
PARASKAVEDEKAT­RIAPHOBIA – the fear of Friday the 13th

krátké vysvětlení gramatiky – present tense narrative: Pro dosažení dramatického efektu lze pro vyprávění použít přítomný čas. Žákům vysvětlíme, že pro pozadí děje je lépe použít tvar průběhový, např.: Jde po cestičce, zpívá si, když najednou… (She is walking along the path, singing a song when suddenly…), zatímco pro dějové události využijeme spíš tvar prostý, např. Přijde do lesa a potká vlka. Vlk povídá… (She comes to the forest and meets a wolf. The wolf says…).

V tuto chvíli si společně připomeneme slovní zásobu z minulé hodiny (dramatická synonyma, metafory, přirovnání a idiomy). Žáci mají možnost využívat své materiály z minulé hodiny (případně jim je dáme znovu k dispozici).

Scary Story

skupinová práce – tvoření příběhu: Každá skupina si vybere jednu fobii (na lístečku) a má za úkol společně vymyslet krátký příběh za použití přítomného času průběhového a prostého, dramatických synonym, přirovnání, metafor a idiomů. Poté budou příběh číst.

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: Choose a phobia and write a short story in the present narrative using at least one dramatic word, one metaphor or simile, and one idiom. At the end everyone in your group should read a part of your story. Don't say the name of the phobia, the others will be supposed to guess afterwards.

TIP: Před touto aktivitou je vhodné promítnout na tabuli nebo rozdat do skupin také napsané instrukce, aby se k nim mohli žáci při společné práci vracet:

Tell a story connected with the phobia you picked.

  1. Use the present tense narrative
  2. Use dramatic vocabulary
  3. Use metaphors/similes
  4. Use at least one “fear” idiom

Create the story together and write it down.

Each student will tell a part of the story.

V poslední části hodiny žáci (skupiny žáků) přečtou své příběhy. Ostatní poslouchají a snaží se určit, jaká fobie v příběhu hraje hlavní roli. Povzbuďte žáky, aby používali dramatický přednes, případně strašidelné efekty (rozsvícená baterka pod bradou). Důležité je si příběhy užít a případnou zpětnou vazbu či opravy chyb nechat až po skončení všech příběhů.


Další naše halloweenské materiály naleznete v článku Halloween na Help for English.

Přepis bublinkové nápovědy: