NEAR vs. CLOSE

Vydáno dne 16.03.2022

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v použití slov NEAR a CLOSE a odvozených tvarů.NEAR vs. CLOSE

Dnes se podíváme na slova near/'nɪə/ a close/'kləʊs/. Obě lze přeložit jako blízko, ale ne vždy můžete použít obě.

NEAR

Slovo near/'nɪə/ může mít funkci přídavného jména (blízký, nedaleký), příslovce (blízko), předložky (u), slovesa (přibližovat se) a dokonce i předpony (nebo spíše součásti složených adjektiv).

Přídavné jméno

Zde se objevuje první problém, protože near/'nɪə/ se obvykle nepoužívá před podstatným jménem, jako např. ve spojeních blízký les, blízké ostrovy, nedaleká hospoda apod. V tomto významu používáme spíše slovo nearby/ˌnɪə'baɪ (nearby forest, nearby islands, nearby pub).

Před podstatným jménem se objevuje především v superlativu (nearest = nejbližší): the nearest pub (nejbližší hospoda), the nearest equivalent (nejbližší ekvivalent). Dále je to ve frázích: near future (blízká budoucnost), a near miss (bylo to o vlásek), near here (poblíž) apod.

Excuse me, where is the nearest post office? – Promiňte, kde je nejbližší pošta?
My final exams were getting nearer. – Moje závěrečné zkoušky se přibližovaly.
We went to a nearby pub. – Šli jsme do nedaleké hospody.

Příslovce

Jako příslovce lze použít near (blízko, nedaleko) i nearby (poblíž).

You can leave your car here. My house is quite near. TTT *1
The post office is nearby. TTT *2
They are building a new supermarket nearby. TTT *3  

Ovšem pozor – z přídavného jména near lze vytvořit i příslovce nearly/'nɪəli/. To však neznamená blízko ale téměřskoro

The car nearly hit him. TTT *4  

Předložka

Slovo near můžeme použít i jako předložku:

He lives near our house. TTT *5
She was standing near me. TTT *6  

Sloveso

Sloveso near/'nɪə/ lze použít místo vazby get nearer to, tedy ve významu přibližovat se (jak v čase, tak v prostoru).

We were nearing the end of our stay in London. TTT *7
We were nearing our destination. TTT *8
As the day neared, I was getting more and more nervous. TTT *9  

Součást složených přídavných jmen

Slovo near se často pojí s přídavnými jmény a vytváří tak složená přídavná jména, má potom podobný význam jako slovo nearly.

atd.

CLOSE

Slovo close/'kləʊs/ má podobný význam jako near a podobně jako near také nemůže (ve významu blízko, poblíž) stát před podstatným jménem. Nejde říct například a close restaurant ale jen the restaurant is close.

The car was getting closer. TTT *10
Let's walk, it's close. TTT *11  

Slovo near lze použít i jako předložku, slovo close lze ve stejném významu použít s předložkou to, tedy close to.

He lives near our house. TTT *12
He lives close to our house. TTT *13  

Časté vazby se slovem close

Zmínit můžeme i užitečné vazby:

close together – blízko sebe (těsně u sebe)
close behind – hned za mnou, hned za ním…
close by – poblíž

Sice jsme si řekli, že ho nelze použít před podstatným jménem, ale to platí pouze v případě významu blízko, poblíž, nedaleko (kdy popisujeme umístění něčeho). Běžně ho ale lze použít i před podstatným jménem jako blízký (ve smyslu ne cizí, ne neznámý, důvěrný apod.). Např.:

a close friend – blízký kamarád
a close relative – blízký příbuzný
a close match – těsně vyhraný zápas
a close examination – prohlídka zblízka, podrobná prohlídka

close vs. close

POZOR, v angličtině máme také sloveso close, které má jiný význam i výslovnost:

 • close/'kləʊs/ – blízko (na konci vyslovujeme /s/)
 • close/'kləʊz/ – zavřít (na konci vyslovujeme /z/)

Pozn.: Více v článku CLOSE vs. CLOSE.

Přídavné jméno / příslovce close stupňujeme běžně pomocí koncového -er a -est. Jelikož se v základním tvaru vyslovuje /s/, vyslovuje se i v odvozených tvarech:

We're getting closer. TTT *14
She's my closest relative. TTT *15  

Pozn.: Hlavně u slova closer studenti často chybují a vyslovují chybně /z/. Více o problematické výslovnosti /z/ najdete také v článku Person, expensive, university, basic….

closely

Příslovce closely/'kləʊsli neznamená blízko, ale spíše zblízka, důkladně, úzce.

If you look closely, you will notice a small rabbit. TTT *16
Watch it closely. TTT *17  

Pozn.: Slůvka closelynearly jsou sice příslovce (tvořená běžně příponou -ly), ale mají možná trochu nečekaný význam. Podobných slov je celá řada. Více v článku HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby.

Závěrem

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že near a close jsou v některých případech zaměnitelná slova, a to ve svém základním významu.

V některých významech a ustálených frázích je však nutné používat jen jedno z nich.

Pozor na další tvary těchto slov, především na odlišný význam příslovcí nearly a closely, která neznamenají blízko.

Překlad:
 1. Auto můžeš nechat tady. Můj dům je docela blízko.
 2. Pošta je poblíž.
 3. Poblíž staví nový supermarket.
 4. To auto do něj málem vrazilo.
 5. Bydlí blízko našeho domu.
 6. Stála blízko mě.
 7. Blížili jsme se ke konci našeho pobytu v Londýně.
 8. Blížili jsme se k cíli naší cesty.
 9. Jak se ten den přibližoval, byl jsem stále více nervózní.
 10. Auto se přibližovalo.
 11. Půjdeme pěšky. Je to blízko.
 12. Bydlí poblíž našeho domu.
 13. Bydlí poblíž našeho domu.
 14. Přibližujeme se.
 15. Je moje nejbližší příbuzná.
 16. Když se podíváš zblízka, všimneš si malého králíčka.
 17. Pořádně to hlídej.
Přepis bublinkové nápovědy: