Some vs. Any

Vydáno dne 04.09.2006

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.SOME vs. ANY

Dnes se podíváme na význam a používání těchto dvou anglických slůvek. Studentům často dělají problémy především z toho důvodu, že je občas můžeme přeložit do češtiny stejně.

Základy

Nejprve několik základních pravidel:

SOME v kladných větách

SOME (ve významu 'nějaký') používáme především v kladných oznamovacích větách.

There are some people in the street.
I've got some money in my pocket.

ANY v otázkách

V tázacích větách používáme ve stejném významu přídavné jméno ANY.

Are there any people in the street?
Have you got any money in your pocket?

POZOR: V otázkách, pomocí kterých se nejen na něco ptáme, ale zároveň jimi něco navrhujeme, nabízíme, nebo o něco žádáme, nepoužíváme ANY ale SOME!

Would you like some coffee? - Pomocí této otázky někomu nabízíme kávu.
Can I have some water, please? - Touto otázkou prosíme o vodu / objednáváme si vodu.
How about some music? - Navrhujeme, že pustíme hudbu.

ANY v záporných větách

V záporných větách používáme ANY ve významu 'žádný'.

There aren't any people in the street.
I haven't got any money in my pocket.

Počitatelná / nepočitatelná

SOME a ANY používáme pouze u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some time, some air) nebo u podstatných jmen v množném čísle (some people, some children, some dogs). SOME nelze použít u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle! (some dog, some car, some man). Chceme-li vyjádřit neurčitost takovéto věci či takového člověka, použijeme neurčitý člen (a dog, a car, a man)

There is a man in the street.
I've got a dollar in my pocket.

NO v záporných větách

Dalším přídavným jménem, které se používá v záporných větách je NO. Nelze ho samozřejmě použít ve větě, kde je již jiný zápor.

There are no people in the street.
I've got no money in my pocket.

Z toho plyne, že větu můžeme říci buď se záporným slovesem, potom použijeme ANY, nebo s kladným slovesem, potom použijeme NO.

We haven't got any free time.
We've got no free time.

POZOR: ANY v tomto významu nikdy nemůže být v podmětu věty.

Any children didn't come.
No children came.

SOME v záporných větách

Studenti se někdy naučí, že v záporných větách nesmí být SOME. To však není pravda. Podívejte se na následující příklady:

I didn't see any students at the party. - Neviděl jsem tam žádné studenty.
I didn't see some students at the party. - Studenty jsem tam viděl, ale některé ne. Někteří nepřišli.

My computer is quite old so I can't play any good games. - Nemůžu na něm hrát žádné dobré hry.
My computer is quite old so I can't play some good games. - Dobré hry hrát můžu, ale některé ne, některé můj počítač už nebere.

ANY jako 'kterýkoliv'

Slůvko ANY lze přeložit i jako JAKÝKOLIV, potom ho lze použít i u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle, i v podmětu věty.

Any child could do it.
Read any book you like.

SOME MAN, SOME PICTURE

Pravidlo, že some NIKDY nemůže být před jednotným číslem počitatelných podstatných jmen, není stoprocentní.

SOME lze použít pro zdůraznění toho, že se jedná o něco skutečně VELMI neurčitého. Např.

I gave the money to some man. - Zdůrazňuji, že to byl nějaký neurčitý muž, někdo koho asi neznám a je mi to jedno.
They saw some dog in the street and took it home. - zdůrazňuji, že to byl nějaký neurčitý pes, který mě osobně vůbec nezajímá a dávám to najevo. Jako kdybychom v češtině toto slovo 'nějaký' vyslovili opravdu důrazně.

Někdy můžeme pomocí SOME zdůraznit velmi pozitivní apekt nějakého podstatného jména. Např. SOME MAN by použila nějaká žena, která jím je okouzlena (ten chlap, to je ale něco, to je kus!), nebo podobně SOME PICTURE by použil člověk, který je tím obrazem nadšený.

Více o tomto jevu naleznete zde: SOME u počitatelných jmen v jednotném čísle.

Složené tvary

Slova SOME, ANY a NO se používají v několika složených tvarech. Jejich použití se řídím všemi výše uvedenými pravidly. Zde je jejich krátký přehled:

SOMETHING (něco), ANYTHING (něco, nic, cokoliv), NOTHING (nic)
SOMEBODY (někdo), ANYBODY (někdo, nikdo, kdokoliv), NOBODY (nikdo)
SOMEONE (někdo), ANYONE (někdo, nikdo, kdokoliv), NO ONE (nikdo)
SOMEWHERE (někde), ANYWHERE (někde, nikde, kdekoliv), NOWHERE (nikde)

Existují další podobné tvary: SOMETIME (někdy), ANYTIME (kdykoliv), SOMEHOW (nějak).

Nejlépe vše pochopíte na příkladech:

I can hear something. - kladná oznamovací věta, proto SOME...
Can you hear anything? - tázací věta, proto ANY...
I can't hear anything. - záporná věta, proto ANY...

I met somebody at the party.
Did you meet anybody at the party?
I didn't meet anybody at the party.

No one helped me. - záporná věta, v podmětu zde musí být NO...
Someone helped me. - kladná oznamovací věta, proto SOME...

I couldn't find it anywhere.
He has nowhere to go.

Shrnutí

Ukázali jsme si, že SOME (a složené tvary SOMETHING ...) se používají v kladných oznamovacích větách, ANY (a složené tvary ANYTHING ...) v otázkách a záporných větách. Existují samozřejmě výjimky (SOME v záporných větách, SOME v otázkách, apod.) Navíc tato slova (some / any) většinou nelze použít u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen (some house apod.) Znalost správného používání techto slov je důležitá, a proto doporučuji hlavně cvičit. Několik cvičení nabízíme i my na tomto webu.
Přepis bublinkové nápovědy: