Help for English

Složená neurčitá zájmena a příslovce

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2020

Umíte správně používat zájmena příslovce typu something, nobody, anywhere?Složená neurčitá zájmena a příslovce

Dnes se podíváme na slovíčka jako something, anybody, nowhere apod. Jde o složená neurčitá zájmena a příslovce. Skládají se vždy ze slovíček some, any, no a every, ke kterým se přidává thing, body, one, where a time. Vzniklé kombinace však dělají studentům nemalé problémy při správném použití.

something, nothing, anything …

something = něco

Začneme základním zájmenem something/'sʌmθɪŋ/, které znamená něco (něčeho, něčemu apod.). Doslova je to vlastně spojení “nějaká věc” (thing znamená “věc”).

I have something for you. TTT
She gave him something. TTT 

nothing = nic

Naproti tomu zájmeno nothing/'nʌθɪŋ/ znamená nic (ničeho, ničemu apod.). Všimněte si, že ač se samotné slovo no vyslovuje /nəʊ/, ve složenem zájmenu je to //.

I have nothing to tell you. TTT
There was nothing in the bag. TTT 

anything = něco, cokoli, nic

Třetí slovíčko obsahuje any a to dělá studentům často problémy (i v dalších složeninách). Any totiž nevyjadřuje zápor a dalo by se přeložit jako “jakýkoli”. Za určitých okolností však z pohledu češtiny může mít i význam “nějaký” nebo “žádný” (tedy zápor, ale pouze v případě, že jde o zápornou větu).

Were there any people? – nějací
I don't have any money. – žádné = I have no money.
You can choose any of the pens. -jakékoli

Slovíčko anything/'eniˌθɪŋ/ pak tedy překládáme podle toho, v jaké větě stojí. V otázce znamená něco:

Does she have anything in her wallet? TTT 

V záporné větě znamená nic:

I didn't ask him anything. TTT (= I asked him nothing.)

V kladné větě ovšem toto slovo znamená cokoli:

I need something to eat. Anything! TTT 

some vs. any

Jak jsme si už psali, největší problém dělají slova obsahující any. A stejný problém dělá i samotné any. Studenti se s ním totiž nejčastěji setkají poprvé u záporných vět a pak usuzují, že jde o zápor. V anglické větě (na rozdíl od češtiny) může stát jen jeden zápor, proto si lze často vybrat ze dvou možností:

  • Já nemám nic. = I have nothing.
  • Já nemám nic. = I don't have anything.

Českou větu “Já nic nemám” tedy můžete přeložit jako “I have nothing” (doslova “já mám nic”) nebo “I don't have anything” (doslova “já nemám cokoli”). Ovšem v této větě studenti vidí jasné rovnítko mezi slovy “anything” a “nic” a pak třeba řeknou “I have anything”, což je špatně TTT.

Podrobnosti se dočtete v článku Some vs. Any.

everything = všechno

První část uzavřeme zájmenem everything/'e­vriˌθɪŋ/, které znamená všechno (všeho, vším apod.). Doslova je to vlastně “každá věc”.

Paul gave me everything he had. TTT
I told her everything. TTT 

somebody, anyone, nobody

somebody / someone = někdo

Jelikož slovo body znamená “tělo”, složené zájmeno somebody/'sʌmbɒdi znamená někdo (někoho, někomu apod.). Stejný význam má zájmeno someone/'sʌmˌwʌn.

Somebody wants to speak to you. TTT (nebo someone)
I need someone to help me. TTT (nebo somebody)

nobody / no one = nikdo

Zájmeno nobody/'nəʊbɒdi znamená nikdo (nikoho, nikomu apod.). Stejný význam má i zájmeno no one/'nəʊwʌn/. Ovšem pozor! Píše se jako dvě slova.

There was nobody in the house. TTT (nebo no one)
No one is going to help you. TTT (nebo nobody)

anybody / anyone = někdo, kdokoli, nikdo

Dostáváme se ke složenině se slovem any. Stejně jako jsme si psali výše, i zde může mít vlastně tři překlady podle toho, v jakém typu věty se objeví. Zájmeno anybody/'eniˌbɒdi/ v otázce znamená někdo, v záporné větě nikdo a v kladné větě kdokoli. Stejně se chová zájmeno anyone/'eniˌwʌn/.

Did you know anybody at the party last night? TTT (nebo anyone)
She didn't see anybody. TTT (nebo anyone) (= She saw nobody.)
Anybody can learn English. TTT (nebo anyone)

everybody / everyone = všichni

Zájmena everybody/'evriˌbɒdi/ a everyone/'evriˌwʌn/ znamenají všichni (každý). Pozor! Vždy zastupuje jednotné číslo, proto everybody/everyone is (nikoli everybody/everyone are).

Everybody was smiling. TTT (nebo no one)
Pay attention, everyone. TTT (nebo everybody)

somewhere, nowhere

somewhere = někde

Příslovce somewhere/'sʌmweə/ znamená někde (někam).

Look carefully. It must be somewhere here. TTT
He lives somewhere in England. TTT 

nowhere = nikde

Příslovce nowhere/'nəʊweə/ znamená nikde (nikam).

We went nowhere. We didn't have money. TTT
She has nowhere to live. TTT 

anywhere = někde, kdekoli, nikde

Příslovce anywhere/'eniˌweə/ má opět více významů, podle použití. V otázce znamená někde, v záporné větě nikde a v kladné větě kdekoli.

Did you go anywhere last weekend? TTT
I didn't want to go anywhere. TTT (= I wanted to go nowhere.)
Where do you want to go on holiday? – Anywhere. I don't mind. TTT 

everywhere = všude

The keys aren't here. I've looked everywhere. TTT
She goes everywhere with her husband. TTT 

sometime, anytime

sometime = někdy

He's coming sometime next week. TTT 

sometime vs. sometimes

Slůvko sometime znamená někdy, ovšem ne ve smyslu občas, ale někdy – jednou. Pokud byste chtěli říct někdy – občas, použijete sometimes:

I want to do it sometime in May. = Chci to udělat někdy (jednou) v květnu.
sometimes go swimming in the morning. = Někdy (občas) chodím ráno plavat.

Více v článku zde.

Pozn.: Složené příslovce notime se nepoužívá.

anytime = kdykoli

Slovíčko anytime/'eniˌtaɪm/ se používá většinou v kladných větách a znamená kdykoli.

You can call me anytime you want. TTT
I can do it anytime next week. TTT 


Na závěr nabízíme k vytištění tabulky, která obsahuje to, co se studentům nejvíce plete – tedy složená slovíčka se slovy some, any a no. Po kliknutí se vám otevře ve formátu PDF:
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: somebody, anything, nowhere ...

Umíte správně používat slovíčka somebody, anybody, nobody, something, anything apod.?

PRE-INTERMEDIATE

SOME / ANY / NO - přehled

Máte problém se slovíčky SOMETHING, ANYTHING, NOTHING, SOMEBODY, ANYBODY, NOBODY…? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.
STARTER

Gramatická slůvka

Základní spojky, zájmena a příslovce.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář