Help for English

Složená neurčitá zájmena a příslovce

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2020

Umíte správně používat zájmena příslovce typu something, nobody, anywhere?Složená neurčitá zájmena a příslovce

Dnes se podíváme na slovíčka jako something, anybody, nowhere apod. Jde o složená neurčitá zájmena a příslovce. Skládají se vždy ze slovíček some, any, no a every, ke kterým se přidává thing, body, one, where a time. Vzniklé kombinace však dělají studentům nemalé problémy při správném použití.

something, nothing, anything …

something = něco

Začneme základním zájmenem something/'sʌmθɪŋ/, které znamená něco (něčeho, něčemu apod.). Doslova je to vlastně spojení “nějaká věc” (thing znamená “věc”).

I have something for you. TTT *1
She gave him something. TTT *2  

nothing = nic

Naproti tomu zájmeno nothing/'nʌθɪŋ/ znamená nic (ničeho, ničemu apod.). Všimněte si, že ač se samotné slovo no vyslovuje /nəʊ/, ve složenem zájmenu je to //.

I have nothing to tell you. TTT *3
There was nothing in the bag. TTT *4  

anything = něco, cokoli, nic

Třetí slovíčko obsahuje any a to dělá studentům často problémy (i v dalších složeninách). Any totiž nevyjadřuje zápor a dalo by se přeložit jako “jakýkoli”. Za určitých okolností však z pohledu češtiny může mít i význam “nějaký” nebo “žádný” (tedy zápor, ale pouze v případě, že jde o zápornou větu).

Were there any people? – nějací
I don't have any money. – žádné = I have no money.
You can choose any of the pens. -jakékoli

Slovíčko anything/'eniˌθɪŋ/ pak tedy překládáme podle toho, v jaké větě stojí. V otázce znamená něco:

Does she have anything in her wallet? TTT *5  

V záporné větě znamená nic:

I didn't ask him anything. TTT *6 (= I asked him nothing.)

V kladné větě ovšem toto slovo znamená cokoli:

I need something to eat. Anything! TTT *7  

some vs. any

Jak jsme si už psali, největší problém dělají slova obsahující any. A stejný problém dělá i samotné any. Studenti se s ním totiž nejčastěji setkají poprvé u záporných vět a pak usuzují, že jde o zápor. V anglické větě (na rozdíl od češtiny) může stát jen jeden zápor, proto si lze často vybrat ze dvou možností:

 • Já nemám nic. = I have nothing.
 • Já nemám nic. = I don't have anything.

Českou větu “Já nic nemám” tedy můžete přeložit jako “I have nothing” (doslova “já mám nic”) nebo “I don't have anything” (doslova “já nemám cokoli”). Ovšem v této větě studenti vidí jasné rovnítko mezi slovy “anything” a “nic” a pak třeba řeknou “I have anything”, což je špatně TTT *8.

Podrobnosti se dočtete v článku SOME vs. ANY.

everything = všechno

První část uzavřeme zájmenem everything/'e­vriˌθɪŋ/, které znamená všechno (všeho, vším apod.). Doslova je to vlastně “každá věc”.

Paul gave me everything he had. TTT *9
I told her everything. TTT *10  

somebody, anyone, nobody

somebody / someone = někdo

Jelikož slovo body znamená “tělo”, složené zájmeno somebody/'sʌmbɒdi znamená někdo (někoho, někomu apod.). Stejný význam má zájmeno someone/'sʌmˌwʌn.

Somebody wants to speak to you. TTT *11 (nebo someone)
I need someone to help me. TTT *12 (nebo somebody)

nobody / no one = nikdo

Zájmeno nobody/'nəʊbɒdi znamená nikdo (nikoho, nikomu apod.). Stejný význam má i zájmeno no one/'nəʊwʌn/. Ovšem pozor! Píše se jako dvě slova.

There was nobody in the house. TTT *13 (nebo no one)
No one is going to help you. TTT *14 (nebo nobody)

anybody / anyone = někdo, kdokoli, nikdo

Dostáváme se ke složenině se slovem any. Stejně jako jsme si psali výše, i zde může mít vlastně tři překlady podle toho, v jakém typu věty se objeví. Zájmeno anybody/'eniˌbɒdi/ v otázce znamená někdo, v záporné větě nikdo a v kladné větě kdokoli. Stejně se chová zájmeno anyone/'eniˌwʌn/.

Did you know anybody at the party last night? TTT *15 (nebo anyone)
She didn't see anybody. TTT *16 (nebo anyone) (= She saw nobody.)
Anybody can learn English. TTT *17 (nebo anyone)

everybody / everyone = všichni

Zájmena everybody/'evriˌbɒdi/ a everyone/'evriˌwʌn/ znamenají všichni (každý). Pozor! Vždy zastupuje jednotné číslo, proto everybody/everyone is (nikoli everybody/everyone are).

Everybody was smiling. TTT *18 (nebo everyone)
Pay attention, everyone. TTT *19 (nebo everybody)

somewhere, nowhere

somewhere = někde

Příslovce somewhere/'sʌmweə/ znamená někde (někam).

Look carefully. It must be somewhere here. TTT *20
He lives somewhere in England. TTT *21  

nowhere = nikde

Příslovce nowhere/'nəʊweə/ znamená nikde (nikam).

We went nowhere. We didn't have money. TTT *22
She has nowhere to live. TTT *23  

anywhere = někde, kdekoli, nikde

Příslovce anywhere/'eniˌweə/ má opět více významů, podle použití. V otázce znamená někde, v záporné větě nikde a v kladné větě kdekoli.

Did you go anywhere last weekend? TTT *24
I didn't want to go anywhere. TTT *25 (= I wanted to go nowhere.)
Where do you want to go on holiday? – Anywhere. I don't mind. TTT *26  

everywhere = všude

The keys aren't here. I've looked everywhere. TTT *27
She goes everywhere with her husband. TTT *28  

sometime, anytime

sometime = někdy

He's coming sometime next week. TTT *29  

sometime vs. sometimes

Slůvko sometime znamená někdy, ovšem ne ve smyslu občas, ale někdy – jednou. Pokud byste chtěli říct někdy – občas, použijete sometimes:

I want to do it sometime in May. = Chci to udělat někdy (jednou) v květnu.
sometimes go swimming in the morning. = Někdy (občas) chodím ráno plavat.

Více v článku zde.

Pozn.: Složené příslovce notime se nepoužívá.

anytime = kdykoli

Slovíčko anytime/'eniˌtaɪm/ se používá většinou v kladných větách a znamená kdykoli.

You can call me anytime you want. TTT *30
I can do it anytime next week. TTT *31  


Na závěr nabízíme k vytištění tabulku, která obsahuje to, co se studentům nejvíce plete – tedy složená slovíčka se slovy some, any a no. Po kliknutí se vám otevře ve formátu PDF:

Překlad:
 1. Mám pro tebe něco.
 2. Něco mu dala.
 3. Nemám ti co říct.
 4. V tašce nebylo nic.
 5. Má něco v peněžence?
 6. Na nic jsem se ho neptal.
 7. Potřebuju něco k jídlu. Cokoli!
 8. doslova to znamená “mám cokoli”
 9. Paul mi dal všechno, co měl.
 10. Řekl jsem jí všechno.
 11. Někdo s tebou chce mluvit.
 12. Potřebuju, aby mi někdo pomohl.
 13. V domě nikdo nebyl.
 14. Nikdo ti nepomůže.
 15. Znal jsi někoho na tom věčírku včera večer?
 16. Nikoho neviděla.
 17. Angličtinu se může naučit kdokoli.
 18. Všichni se smáli.
 19. Dávejte všichni pozor.
 20. Dívej se pořádně. Někde to tu musí být.
 21. Bydlí někde v Anglii.
 22. Nejeli jsme nikam. Neměli jsme peníze.
 23. Nemá kde bydlet.
 24. Jel jsi někam minulý víkend?
 25. Nikam jsem nechtěl jet.
 26. Kam chceš jet na dovolenou? – Kamkoli. Je mi to jedno.
 27. Ty klíče tu nejsou. Díval jsem se všude.
 28. Chodí všude s manželem.
 29. Přijede někdy příští týden.
 30. Můžeš mi zavolat, kdykoli budeš chtít.
 31. Příští týden to mohu udělat kdykoli.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: somebody, anything, nowhere ...

Umíte správně používat slovíčka somebody, anybody, nobody, something, anything apod.?

PRE-INTERMEDIATE

SOME / ANY / NO - přehled

Máte problém se slovíčky SOMETHING, ANYTHING, NOTHING, SOMEBODY, ANYBODY, NOBODY…? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.
STARTER

Gramatická slůvka

Základní spojky, zájmena a příslovce.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Složená neurčitá zájmena a příslovce 4 1501 Od chipmunk poslední příspěvek
před 2 lety